Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » 7 s n f tan mlar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » 7 s n f tan mlar


PeopleSoft un CEO su adýmlarý aþaðý
21 Eylül'de, PeopleSoft kurucusu David Duffield mücadele iþ yazýlým üreticisi CEO'su olarak istifa etti. 12 yaþýndaki þirket baþkaný ve baþ operasyonlar görevlisi Craig Conway CEO'su olan ek rol alacaðýný açýkladý. Duffield PeopleSoft'un yönetim kurulu baþkaný olmaya devam edecektir.

7 S N F TAN MLAR: David duffield , PeopleSoft , PeopleSoft Uygulama tasarýmcý , PeopleSoft ePerformance , PeopleSoft epm , PeopleSoft ERP , PeopleSoft erp yazýlýmý , PeopleSoft ERP sistemi , PeopleSoft HRMS , ; PeopleSoft entegrasyon broker , PeopleSoft ürünleri , PeopleSoft proje planý , PeopleSoft güvenlik , PeopleSoft yazýlým , PeopleSoft erp nedir , Craig conway , PeopleSoft sorunlarý , PeopleSoft ürün , PeopleSoft tablo , anlayýþ PeopleSoft , kullanarak PeopleSoft.
05.07.2013 16:23:00

Business Objects ile Viador Takýmlar
Viador Inc ™ bu Viador E-Portal Suite ™ içine Business Objects istemci / sunucu ve web tabanlý ürünlerin ilk entegrasyonu tamamladý duyurdu. Viador kendi özelleþtirme API ile, kiþiselleþtirilmiþ 'portletleri' oluþturma olanaðý saðlamak için, ve Business Objects iþ zekasý için kendi InfoView açýk portalý giriþimi tedarik edecek bekleniyor.

7 S N F TAN MLAR: Iþ zekasý , açýk kaynak kodlu bi , yönetimi panolarý , bi yazýlým , portal yazýlýmý , cognos raporlarý , Web portal yazýlýmý , bi uygulamalarý , topluluk portal yazýlýmý < > bi araçlarý karþýlaþtýrma , bi araçlarý , iþ nesneleri xi , iþ zekasý portalý , bi sistemi , iþ zekasý satýcýlarý , iþ nesneleri eðitim , erp iþ zekasý , iþ zekasý yetkinlik merkezi , operasyonel iþ zekasý , iþ zekasý bi , iþ zekasý analiz , iþ zeka , kurumsal performans yönetimi , iþ zekasý tanýmý , iþ analitiði , analitik iþ zekasý , , iþ zekasý analisti , iþ zekasý yöneticisi , iþ zekasý .
05.07.2013 16:34:00

Yazýlým Fiyatlandýrma Yeni Yaklaþýmlar
Memnun müþterilerinin þikâyetlerini dinlemek, bazý satýcýlar müþteri odaklý sözleþmeleri geliþtiriyoruz. Müþteriler için Haklar bir Bill taslak olarak HarrisData bile þimdiye kadar gitti. Bu sözü ne kadar iyi ölçüyorsunuz?

7 S N F TAN MLAR: self servis yetenekleri. Tedarikçiler (24x7x365) her zaman, her yerden, bir Web tarayýcýsýndan bilgilere eriþebilir. Bu kullanýcýnýn iþletmenin tahminleri, satýn alma sipariþleri, makbuz ve hatta ödemeler güvenli eriþim var. Tedarikçiler satýcý ile yönetimi müþterinin parça stok envanter (VMI) iþlevi yönetilen olabilir. Bu güvenli ortamdan, tedarikçiler tahmin tüketim veya kanban kullanýmý ve daha iyi bir plan arz sipariþleri kontrol, envanter doðrulamak. Satýcý
05.07.2013 23:49:00

Telco E-Ýþ için sagent Teknoloji Takýmlar
Sagent Teknoloji Dijital Abone Hattý (DSL) e-ticaret için yeni bir dikey uygulama duyurdu. Onlar DSL hizmeti için bir müþterinin yeterlilik belirlemek için sagent en mekansal analiz ve gerçek zamanlý coðrafi veri eriþimi kullanmak dset ile ortaklýk kurmuþtur.

7 S N F TAN MLAR: Ýnternet , geniþ bant , iþ yazýlým , kablosuz internet , e-ticaret , internet iþ , internet eriþimi , að yönetimi , mobil geniþ bant , yüksek hýzlý internet < > internet telefon , kablosuz að , veri madenciliði , geniþ bant kablosuz , geniþ bant internet , opera mobile , crm yazýlýmý , Teknoloji Þirketi , geniþ bant hizmeti , kablo geniþ bant < > geniþbant saðlayýcýlarý , ücretsiz geniþ bant , alýþveriþ sepeti yazýlým , ev geniþbant , yüksek hýzda internet eriþimi , veri entegrasyonu , iletiþim yönetimi yazýlýmý , yüksek hýzlý internet saðlayýcýlarý , iþyeri .
05.07.2013 16:34:00

Veri Ambarý Bir Tanýmý
Veri ambarý anlamý üzerinde kafa karýþýklýðý bir çok þey var. Veri depolama, tanýmlama doldurma, ve bir veri ambarý kullanarak süreci anlatýlmaktadýr ancak sadece tanýmlanmýþ, bir veri ambarý, veri için bir yerdir. Oluþturma, doldurma ve bir veri ambarý sorgulama genellikle son derece yüksek bir fiyat etiketi taþýr, ancak yatýrým getirisini önemli olabilir. Fortune 1000% 95 çeþit bir veri ambarý giriþimi devam var.

7 S N F TAN MLAR: Veri ambarý , veri ambarý , veri toplama , metadata yönetimi , veri madenciliði , veri temizleme , veri yakalama , Veri Ambarý taným , Bill Inmon , Ralph Kimball , veritabaný teknolojisi yönetimi deneyimi , veri ambarý tasarým uzmanlýðý.
05.07.2013 18:51:00

Provia bir iki kat Manner RFID takýmlarýBölüm Altý: Pazar Etki
ViaView, 3PL sektörü için özel olarak tasarlanmýþ tedarik zinciri görünürlüðü, etkinlik yönetimi ve karar destek, veya FourSite WMS ürün, birleþtiren bir ürün gibi son teslim ürünler, Provia gelir yeni formlar oluþturmak için konumunu yararlanarak usta olduðunu göstermektedir.

7 S N F TAN MLAR: Provia , FourSite 4..
05.07.2013 19:35:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analizBölüm Üç: Pazar Etki
Çok 2003 yýlýnda MAPICS ayný kalýrken çok deðiþti. Frontstep satýn alma Þubat sonuçlandýrýlmasý ile, MAPICS orta boy ayrýk üretim pazarýnda odaklanmak satýcýlarý arasýnda en üst (deðilse de) yakýn satýcý pozisyonlarý oldukça büyük kurumsal uygulamalar saðlayýcýsý haline gelmiþtir.

7 S N F TAN MLAR:   ve IBM. MAPICS SyteLine 7 ile, satýcý artýk kayda deðer bir uygulama sahiptir   bir. NET mimarisi üzerine kurulu. Ancak, sadýk AS/400 kurulum tabaný olmalýdýr   platformu için MAPICS devam destek emin. Üzerinde büyük haber   iSeries için MAPICS ERP Ürün tarafýnda, bu sürüm 7.3   Aralýk aday olduðunu, Double Byte destek özelliði ve geniþletilmiþ olacaktýr   Java 2 Enterprise Edition (J2EE)-tabanlý istemci teknolojisi. Diðer   Bu notta ayrýntýlý geliþmeler
05.07.2013 19:35:00

Provia bir iki kat Manner RFID takýmlarýBölüm Üç: Provia ve viastore systems Hizalama
Provia ve viastore ne gerçekten arzu RFID uyum gerek þirketler, sonuçlarý en üst düzeye çýkarýrken, yazýlým, donaným, ve yatýrým en aza indirmek için gerekli otomasyon ekipmanlarý ile, tam bir radyo frekansý tanýmlama (RFID) uyum çözüm sunma olanaðý inanýyorum.

7 S N F TAN MLAR: Muhasebe yönetim sistemi , muhasebe yazýlýmý , varlýk yönetim yazýlýmý , varlýk yönetim sistemi , varlýk izleme , varlýk izleme yazýlýmý , varlýk izleme sistemi , otomatik yönetim sistemi , kitap envanter yazýlýmý , iþletme stok yazýlým , iþ yönetimi , iþletme yönetimi yazýlýmý , crm yönetim sistemi , müþteri yönetim sistemi , daðýtým merkezleri , daðýtým yönetim sistemi , daðýtým deposu , , daðýtým depolama , erp yönetim sistemi , erp yazýlýmý , erp yazýlým sistemi , erp yazýlým sistemleri , erp wms , yerine , yerine getirme merkezi , küresel lojistik < > küresel .
05.07.2013 19:35:00

Görünüþte Köþe yaklaþýyor Qad
Mali 2002 En son bildirilen finansal sonuçlarý QAD ekonomik yavaþlama ve büyük satýcýlarý ve kendi yaþýtlarý ile çok rekabet ile boks maçý için geliþtirilmiþ deðer teklifi ve nakit durumu ile, dönüþ noktasý yaklaþýyor gösterebilir.

7 S N F TAN MLAR: Read Comments Olay Özeti 7 Mart tarihinde QAD Inc (NASDAQ: Kadý), kuruluþlar üretim ve daðýtým için iþbirliði kurumsal uygulamalar bir global saðlayýcýsý, dördüncü çeyrek için geliþtirilmiþ faaliyet sonuçlarý rapor ve 31 Ocak 2002 tarihinde sona eren mali 2002 yýlýnda. Q4 2001 için gelirleri% 8 önceki Q3 2002 yýlýnda rapor 49.600.000 $ dan, 53.500.000 $ tutarýnda, ama 10% aþaðý bir yýl önce 59.200.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Ayný þekilde, Q4 2002
05.07.2013 18:50:00

SAS: Liderlik Sürdürmek çaba
SAS Institute bir iþ zekasý ötesine geçerek, baþarýlý olmuþtur. Son zamanlarda, son zamanlarda, teknoloji liderliðini sürdürme bazý dikey pazarlarda geniþleyen ve düþük-uç pazara daha dikkatli olma odaklanmýþtýr.

7 S N F TAN MLAR: olabilir. Yaklaþýk üç yýldýr, 1976 yýlýnda kuruluþundan bu yana, SAS dünya çapýndaki markasý mantra Know Güç müþterilerine vermektedir. Birleþik bir platform Amdocs benzer teslim, SAS, 2004 yýlýnda, çok daha erken birleþik SAS 9 platformu teslim. SAS 9 platformu geliþmiþ analitik ve rafine kullanýcý arayüzü vardýr (UI) iþ sorunlarýný çözme ve rekabet avantajý sürüþ için taze bir bakýþ açýsý saðlamak. SAS bildirildi daha verimli, daha hýzlý, ve selefine
05.07.2013 23:49:00

SaaS-ing Üretim Fýrsat
Bir servis (SaaS) daðýtým modeli olarak yazýlým kalmak için burada, ve en satýcýlarý fark etmiþ. Son zamanlarda, imalat kurumsal kaynak planlamasý alanýnda SaaS için ciro bir usta satýcý ve SaaS öncü geldi.

7 S N F TAN MLAR: ERP , kurumsal kaynak planlama , Asahi Kasei Spandex Amerika , talep üzerine ERP sistemi , barýndýrýlan ERP sistemi , NetSuite küçük , depo yönetimi üretim sistemi , entegrasyon sürecinin , entegrasyonu akýmlarý , envanter sistemi , uygulama projesi , borç hesaplarý , stok kontrolü , müþteri hizmetleri , kalite testi , boþluk analizi.
05.07.2013 23:50:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others