Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ak emas linux


Dell'den Linux dizüstü bilgisayarlar
Dell þimdi Linux önceden yüklenmiþ ile dizüstü bilgisayarlar iki model satmaya baþladý.

ak emas linux   Linux ile Inspiron, mevcuttur   ancak Latitudes bir þirket temsilcisi göre, Þubat 4 mevcuttur olacaktýr.   Hareket son Aðustos ayýndan bu yana beklenen oldu.   CPX ince ve daha pahalý Dell in Latitude hattýnýn top-of-the-line modeli,   Daha fazla masaüstü için yedek gibi olacak þekilde tasarlanmýþtýr Inspiron, daha   bilgisayar. Linux modelleri için fiyat, Windows 98 için aynýdýr   modelleri, temsilcisi söyledi. Dell   Linux ile sunucular, iþ istasyonlarý, ve iþ Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ak emas linux


Informix Linux Veritabaný Acil Ýlanlar tutar
Informix Linux üzerinde Foundation.2000 ve Cloudscape 3.0 sürümü ile Linux topluluðuna devam eden baðlýlýk ve yatýrým açýkladý.

ak emas linux    Linux üzerinde. Informix   dahil olmak üzere, Linux platformu için tüm temel sunucu ürünleri getirmek için kararlý   iþ zekasý paketi. Linux Informix Ýnternet sürümleri gösterdi   Foundation.2000, Cloudscape, Redbrick ve Geniþletilmiþ Paralel Server (XPS)   LinuxWorld 2000. Informix   Foundation.2000, Intel Mimarisi için de ilan özel fiyat promosyonlarý   Linux ve ilk Linux tabanlý web depolama çözümü gösterdi. Müþteriler   satýn alma seçenekleri bir Devamı…
Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý
Red Hat hala Linux pazarý kontrol, ama þimdi bazý SuSE rekabet, Caldera ve TurboLinux oluyor.

ak emas linux  Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments Red Hat Linux Hakimiyeti Zayýfladý          R.         Krause          - Eylul         13, 2000 Etkinlik         Özet       göre         IDC nin son rakamlara, Red Hat hala 1. distribütörü oldu         % 48 pay ile geniþ bir marj ile 1999 yýlýnda Linux iþletim sistemi,         en kopyalarý sevk. Bir Alman Devamı…
Mainframes Linux IBM yükler
IBM, þimdi en büyük makineleri, mainframe / sunucularýn S/390 Serisi için Linux desteði ve hizmeti duyurdu.

ak emas linux  Mayýs         17, 2000 [Kaynak: IBM] Linux yazýlým, hizmetler S/390 için kullanýlabilir         sunucu. yanýt         S/390 kullanýcýlar tarafýndan talep, IBM, Linux yazýlým ve hizmet vermektedir         S/390 kurumsal sunucu için. Bu IBM in en son giriþim         onun teklifiyle boyunca Linux iþletim sistemi tamamlamak için strateji.         S/390 için Linux þirketlerin SuSE ve TurboLinux tarafýndan sunulan. Devamı…
E-ticaret yolunuzu bulma
E-ticaret içine Breaking Eðer çevrelerinde gidiyor olabilir. Bu belge seyahatiniz için hazýrlayacak ve daha büyük engeller darbeleme sizi tutmak için her iki bir E-Ticaret Yol Haritasý saðlar.

ak emas linux  çevrelerinde gidiyor olabilir. Bu mutlaka deðil         kötü - Eðer ya da nereye gittiðini nereye emin olun, ama var olmayabilir         nasýl bir sýnýr alabilirsiniz kaybetti. Buna raðmen, onu almak istiyorum doðaldýr         senin rulmanlar: E-ticaret baþ döndürücü bir yolculuk olabilir. Bir rapor tahmin         sadece bir niþ pazar online satýþ yakýnda 3500000000 $ ulaþacaðýný.         Baþka bir E-ticaret iþletmeleri trilyonlarca tasarr Devamı…
Intel Sunucu Eðilimler
Intel tabanlý sunucu pazarýnda sektöründe en çekiþmeli segment biridir. Ne bu pazarda önemli eðilimleri ve bunlar kullanýcýlar, satýcýlar ve ürünleri kendileri için ne ifade edecek?

ak emas linux  Sunucu Eðilimler Konsolidasyon , Odaklý iþlevselliði , sunucu aletleri , Big Four , linux server , veri merkezi konsolidasyonu /> Intel Sunucu Eðilimler R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments Intel Sunucu Eðilimleri R.         Krause - May 9, 2000 Giriþ:                  Incelenen ürün alan Intel tabanlý sunucular (hala olarak bilinir         Bazý alanlarda PC sunucu ). Bu not, biz beþ temel nasýl inceleyeceðiz         eðilimler kullanýcýlarý, Devamı…
Akýllý Talep Arz
Eðer tedarik zinciri iþ yapýyorsanýz, sað orada yerçekimi Newton yasasý ile arz ve talep, kendi eðilimlerine býrakýlýrsa, her zaman sorun size farklýlýðý ve almak eðiliminde olacaktýr öngören Murphy diðer hukuk duruyor. Misyonu yeterli zaman ve düzeltici satýþ ve operasyon çözümleri tasarlamak ve uygulamak için fýrsat saðlamak amacýyla, mümkün olduðunca önceden dengesizlikler tahmin etmektir akýllý arz ve talep planlama dünyasýna hoþ geldiniz. Peki olasý sorunlarý tespit ve eylemlerin sebep sonuç kolayca ölçülebilir bir ortak kabul edilen anahtar süreci göstergesi (KPI) aracýlýðýyla ifade etmek için bir sistem tasarlýyorsunuz? Dell'in operasyonlarý ve talep yönetimi eski müdürü tarafýndan bu makaleyi okuyun.

ak emas linux  Akýllý Talep Arz tedarik zinciri yönetimi iþ , tedarik zinciri yönetimi derece , tedarik zinciri yönetimi daðýtým tedarik zinciri yönetimi , tedarik zinciri yönetimi bilgi teknolojisi , tedarik zinciri yönetimi yenilik , tedarik zinciri yönetimi süreci tedarik zinciri yönetimi hizmetleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , tedarik zinciri yönetimi yazýlým saðlayýcýlarý , tedarik zinciri yönetimi çözümleri , tedarik zinciri yönetimi sistemi , tedarik zinciri yönetim Devamı…
Að Motorlar, Inc - Hizmet Web için çift CPU
Að Motorlar, Inc web sunumu en hýzla büyüyen alanýnda kullanýlan son derece ince raf sunucularý lider þirketidir. Bu notta, biz þirket ve görünüm inceleyin.

ak emas linux    Motorlar, Inc (NEI) teslim odaklý satýcý bir IP içerik olarak 1997 yýlýnda kuruldu.   Kurucusu Baþkaný olarak þirket çalýþmaya devam Lawrence Genovesi, oldu.   Orijinal ürün streaming medya hedefleyen bir çok iþlemcili sunucu oldu   saðlayýcýlarý. 1998 yýlýnda, þirket, kümelenmiþ sunucu ürünleri üzerinde yoðunlaþtýrdýðýný   Internet büyüme ölçeklenebilir ihtiyacýný yol açacaðýný inancýna dayanan,   maliyet-etkin sunucular. NEI en   gelirleri Devamı…
Bu bir Portal var ... VE O 'nin bir að geçidi
AOL Netscape 6 tarayýcý tabanlý Internet hazýr Linux masaüstü aletleri bir çizgi geliþtirmek için Að Geçidi ile ortaklýða girmiþtir.

ak emas linux   AOL], dünyanýn önde gelen interaktif hizmetler         Þirket ve Að Geçidi [NYSE: GTW], tüketicinin ülkenin önde gelen satýcý         Geliri bilgisayarlar, uzman internetin bir çýðýr açan aile açýkladý         AOL içerik sunacak Anýnda AOL , özellikleri, sahip cihazlar         ve evlerinin her odada tüketicilere hizmet.       Ýlerleyen         AOL Anywhere stratejisi, bu yeni cihazlar - AOL Að Geçidi tezgah         Cihaz, Devamı…
Lotus Birleþik Mesajlaþma ve Kablosuz Ýletiþim için Domino uzatýr
Lotus müþterilerine e-posta, ses, ve herhangi bir zamanda herhangi bir aygýttan faks veri eriþim saðlayarak Lotus Domino platformu uzanan bir birleþik mesajlaþma giriþimi duyurdu.

ak emas linux   domino veritabaný , domino faks sunucusu , domino sunucusu , domino sunucusu 7 , domino sunucusu 8 domino sunucu denetleyici , domino sunucusu indir , domino sunucu adý , domino sunucu performansýný , domino sunucu güvenliði , domino sunucu yazýlýmý domino sunucusu> domino sunucularý , ftp linux , linux faks sunucu yazýlýmý , linux faks sunucusu ubuntu , linux dosya sunucusu ubuntu , linux ftp sunucu yazýlýmý , linux ev sunucu yazýlýmý , linux ev sunucusu ubuntu , linux için sunucu Devamı…
Red Hat Plays CPU ile 'Sen Deðil Aþk, Love You'
Red Hat Alpha Deluxe, Compaq Alpha CPU dayalý bilgisayarlar için Linux kendi versiyonu duyurdu. Ayný zamanda, þirket Sun'ýn Sparc iþlemci desteði býrakýn duyurdu.

ak emas linux          Özet         [Kaynak:. Red Hat, CNET, ve diðerleri] 27 Kasým 2000 Red Hat Inc Kýrmýzý Hat Alpha en duyurdu          Deluxe , bilgisayarlarda çalýþacak olan Linux sürümü desteklenmektedir tarafýndan         Compaq Bilgisayar Corporation Alfa iþlemci. Compaq         Alfa öncesi kuracaktýr Deluxe kendi AlphaServer DS ve          ES hatlarý, yaný sýra Alpha tabanlý iþ istasyonlarý. Buna ek olarak         Alpha için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others