Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ak emas ureticisi cevrimici doldurun


SAP APO: bu Gap doldurun mi?
Iki yýl önce ilan edilen, SAP'nin Ýleri Planlama ve Optimizasyon (APO) bu i2 ve Manugistics gibi kurulan best-of-cins satýcýlarý ile kafa kafaya yarýþacak tedarik zinciri yönetimi pazar, yönelik olduðunu. Dünya çapýnda devam büyük 190 pilot uygulamalar ile, SAP'nin yeni tedarik zinciri paketinin bir resim ortaya çýkmaya baþlýyor.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun   hedef alýyor   kafa kafaya yarýþacak geliþen tedarik zinciri yönetimi pazar,   i2 ve Manugistics gibi kurulan best-of-cins satýcýlardan teklifleri ile.   Orta doksanlý yýllarda, Fortune 50 þirketlerin bir dizi baskýsý yanýt,   SAP Lojistik Optimizasyon Arabirimi (LOI), etkin bir proje geliþtirdi   Chesapeake Karar Bilimleri, Inc gibi zincir satýcýlarý, i2 Technologies, tedarik   A.Þ., ve Numetrix R / 3 uygulamalarý entegre sýnýrlý. Diðer ise   PeopleSoft ve JDEdwards Devamı…
Kesikli Üretim Sektörleri için Temel Ürün Hayat Çevrimi
The Product Data Management (PDM) Knowledge Base covers the base foundation of PLM for the discrete manufacturing industries. It covers design and product-related aspects of PLM including managemen...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ak emas ureticisi cevrimici doldurun


Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði
Ýþ zekasý (BI) bu popülaritesi büyüdükçe geliþmektedir. BI içinde, tahmine dayalý analitik geleneksel analitik bir kayma var ve tahmine dayalý analitik ayrý yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði Mukhles Zaman - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ pazar iþ zekasý görülmemiþ bir deðiþim tanýk olmaktadýr (BI), büyük oranda teknolojik yenilik ve artan iþ ihtiyaçlarýný. BI pazarda son vardiya geleneksel analitik gelen akýllý analitik için harekettir. Tahmine dayalý analitik BI ailesine ait olsa da, ayrý bir yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr. Analitik araçlarý daha fazla Devamı…
Küresel Ticaret Akýþlarý Yönetimi
Küresel ticarette, bilgi akýþýný güvenli ve uyumlu giriþi saðlar ve doðru fonlar uygun iþ ve ticaret ortaklarý akmaya için ülkelere ve çýkmak için mallarýn takibi ve yönetimi desteklemelidir.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  Küresel Ticaret Akýþlarý Yönetimi ABD Gümrük-Ticaret Ortaklýðý (C-TPAT) , iþletme Güvenli Ticaret , , ABD Gümrük , uluslararasý ticaret lojistik , ITL , tarifeler /> Küresel Ticaret Akýþlarý Yönetimi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Küresel Ticaret Akýmlar Orada güvenli bir tedarik zinciri içinde küresel ticaret akýmlarý arasýndaki karmaþýk etkileþimler çok sayýda bulunmaktadýr. Yani, birkaç düzine ilgili süreçleri genelinde, küresel ticaretin mal Devamı…
(Fazla) Envanter Akýþ olsun!
Þirketleri bir kez ele yeni ürün geliþtirme ve tanýtým, aþýrý ve Stok Deðer sorunu, öncelikle odaklanmak için, sýk sýk kapý dýþarý uçan envanter ve dolar hem de yol açar. Bu sorunu ele akýllý yolu olmalýdýr.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  (Fazla) Envanter Akýþ olsun! (Fazla) Envanter Akýþ olsun! P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments envanter yönetimi muamma ve bir gerekli bir kötülük (ya da varlýk karþý yükümlülük ikilemi) olarak envanter kavramý uzun unutulmaz ve bedazzling iþlemleri ve finansal ve muhasebe yöneticileri olmuþtur . Bu stok riski yönetimi hakkýnda gerçeði çok önemli bir anda hisse senedi dýþýnda çalýþan riskine karþý stok gereksiz yere yüksek düzeyde sürdürmenin maliyetini Devamı…
Ufuktaki Voice-Over-Geniþbant Standartlarý
Voice-Over Geniþbant standartlarý ufukta. Bugün Genel Bant geniþliði, Inc ve Verimli Aðlar Voice-Over Geniþbant alanýnda, iki þirket arasýnda birlikte çalýþabilirliði test etmek için bir iþ birliðine gittiðini duyurdu.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  Ufuktaki Voice-Over-Geniþbant Standartlarý Ufuktaki Voice-Over-Geniþbant Standartlarý G. Duhaime - Temmuz 5, 2013 Read Comments Horizon Voice-Over-Geniþbant Standartlarý          G.         Duhaime          - Mayýs         16, 2000 Etkinlik         Özet         Austin, Teksas - (ÝÞ TEL) Nisan NewsEdge A.Þ. ile 26, 2000,         Genel Bant Geniþliði, Inc, bir telekomünikasyon üreticisi, hazýr         müþteri için Devamı…
PeopleSoft - Yine Kuvvetleri dikkate alýnmasý gereken?
PeopleSoft bir intikam ile geri döndü! Kullanýcýlarýnýn toplantýsýnda Ekim 22-26 Los Angeles'ta gerçekleþen Connect, o anki dönüþ hýzýný korumak hedefinde yeni ürünler ile ilgili bir takým açýkladý. Daha önce, 17 Ekim'de, PeopleSoft Q3 2000 için etkileyici mali sonuçlarýný açýkladý.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  dikkate alýnmasý gereken? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments PeopleSoft - Yine dikkate alýnmasý gereken bir kuvvet?          P.J.         Jakovljevic          - Kasim         10, 2000 Etkinlik         Özet         Kullanýcýlarýnýn toplantýsýnda, Los Angeles ta yer aldýðý, baðlayýn         22-26 Ekim tarihinde, PeopleSoft Inc (NASDAQ: PSFT), önde gelen iþ uygulamalarý         saðlayýcý, bugünkü korumak Devamı…
Yani Sizin Mesajlaþma Outsource ister misiniz?
Dýþ kaynak ana yararlarýndan biri bir üretim sisteminin uygulanmasý ile ilgili 'önünüzde' maliyetlerinin ilk olumsuzlama olduðunu.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  Saðlayýcýlarý gibi kurumsal tepki olarak internette ortaya çýkan         destek giderleri gibi mesajlaþma sýkýntýlardan, uygulama ve sunucu yaramaz         aþaðý-zaman. Bir organizasyon port tüm uygulama iþlevselliði varsayarak         ASP, BT bireyler olacaktýr iç için tek gerçek endiþe         Internet e zengin ve istikrarlý bir baðlantý saðlamak. ASP bir Ýnce kullanýn         Müþteri yapýlandýrma, hangi herhangi bir Devamı…
Entegre Çelik Fabrikasý için Üretim Yazýlým
Akýþ üretim, süreç imalat ve deðirmen üretim, böyle bir tesis etkili bir karma mod üreticisi yani: bir entegre çelik tesisi için üretim süreçleri genellikle imalat üç farklý tipi kapsamaktadýr. Bu üreticilerin farklý ihtiyaçlar için yazýlým sistemlerinin kritik önem taþýmaktadýr. Aradýðýnýz gereken özel bir yazýlým özellikleri hakkýnda bilgi edinin.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun   özelliðini varyasyonlarý , ürün sýcaklýk kontrolü , dýþ iþlemi faktörü , akýþ üretim , fabrikasý üretim , verim faktörü , toplam kalite yönetimi , hammadde iþleme hurda nesil , proses parametreleri , üretim yönetimi yazýlýmý /> Entegre Çelik Fabrikasý için Üretim Yazýlým Ashfaque Ahmed - Temmuz 5, 2013 Read Comments bir entegre çelik tesisi herhangi bir ölçüm ile çok büyük. Kapasite genellikle yýlda 1 milyondan fazla ton, ve çok büyük tesislerde, bu yýlda 10 Devamı…
VA Linux Bültenleri NAS Sunucu
Artan Aða Baðlý Depolama pazara kýrmaya çalýþýyor, Linux tabanlý donaným üreticisi VA Linux onun 9205 NAS depolama sunucusu cihazýn duyurdu.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun   depolama cihazý         Açýk Kaynak yazýlým ve yüksek yoðunluklu Linux sistem mühendisliði. VA         Linux 9205 NAS, VA ilk aða baðlý depolama (NAS) bir çözümdür         sektörün en geniþ olan þirketin ürün, tamamlayýcý         1U ve 2U raf Linux sunucularý seçimi.        Ölçeklenebilir         bir ultradense 8U form faktöründe 2.1 terabayt için, 9205 NAS saðlar         endüstri lideri depolama yoðunluðu - Devamı…
Yazýlým Deðerlendirme ve Yazýlým Seçimi
Bunlarýn uygulanmasý karar verirken Kuruluþlar belirsizlik ile çevrilidir. Bir yazýlým seçimi yaparken düzgün bir iþletmenin ihtiyaçlarýna karþý tartýlýr Doðru ve ilgili kriterleri, what-if senaryolarý ve destekleyen grafik ve raporlar gereklidir.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  belirli bir kurumsal uygulama paketinin zayýf ayýrt kurumsal BT alýcýlar için zor olduðunu. Alýcýlarýn proje ekipleri kendilerini farklýlaþtýrmak için mücadele satýcýlardan pazarlama bilgi istila edilir. Fonksiyonel cross-over ve yazýlým entegrasyonu ürün örtüþme ve pazarda kavram kargaþasýna neden olmuþtur. Þirketlerin çözüm örtüþme ya da zorunlu göç neden olabilir bir müþteri tabaný ve iþlevsellik, eriþmek için rekabet cannibalize olarak Birleþme ve satýn Devamı…
Gates, haberler Kalem Tabanlý Bilgisayar
Microsoft Baþkaný Bill Gates bir sonraki donaným çözümü, adlý bir kalem-bilgisayar tablet ölçekli bilgisayar kodu, þaþýrtýcý yeterli, Tablet PC sunmak için Comdex kullanýlýr.

ak emas ureticisi cevrimici doldurun  Baþkaný Bill Gates açýklayacak Comdex açýlýþýndaki konuþmasýnda kullanýlan         bir kavram kanýtý sistemi Microsoft, Tablet PC olarak adlandýrýyor. Tablet         iki pound az ve yasal bir büyüklüðü civarýnda olmasý beklenir         pad. Gates, görünüþe göre pad / tablet PC ler ve kalem tabanlý bilgi iþlem inanýyor         PC donaným arenada sonraki büyük þey (ler) dir.                Tablet þu anda Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others