Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu teknik cozum ablonu


Microsoft Teknik Ed 2.000 Win2K Katýlýmcý Að Sefil baþarýsýz
Bir Windows 2000 masaüstü otururken biz sadece sadece tüm süreci anlamsýz yapmak gibi geniþ alan að hýzlarýný ve beslemeleri çok kötü olduðunu bulmak için oturum açma iþlemini tamamlamak için saðlam bir beþ dakika bekledi.

bu teknik cozum ablonu  Microsoft Teknik Ed 2.000 Win2K Katýlýmcý Að Sefil baþarýsýz Microsoft Teknik Ed 2.000 Win2K Katýlýmcý Að Sefil baþarýsýz P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments Microsoft Teknik Ed 2.000 Win2K Katýlýmcý Að Sefil baþarýsýz          S.         Hayes          - Haziran         12, 2000 Etkinlik         Özet         ORLANDO, FLA Microsoft Teknik Ed Konferansý. Microsoft Konferansa katýlanlar         hazýrlanan Microsoft Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu teknik cozum ablonu


Peregrine kapaklarý bir "e-"
Peregrine Sistemleri, Get.It açýkladý! Þirket Intranet için çözüm paketi. Peregrine ilk self-servis çözüm e-satýn alma þirket ve Ticaret One MarketSite kullanýr.

bu teknik cozum ablonu  Peregrine kapaklarý bir e- e-ticaret çözümü , e ticaret analizi , e-ticaret paketleri , iþ tedarik , müþteri tedarik , Satýn Alma yazýlým , erp tedarik , Satýn Alma sistemi , Satýn Alma sistemleri , Satýn Alma çözüm iþ ticaret , tedarik stratejileri , pazarlama tedarik , stratejik tedarik /> Peregrine kapaklarý bir e- D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Peregrine   Kadar altyapý yönetimi için yazýlým uzmaný þimdi Yazýlým,,   ilk sunan e-ticaret Devamı…
Hype Gerçek Oluyor gibi, Radyo Frekansý ile Tanýmlama Ekosistem Meydana
Radyo frekansý tanýmlama (RFID) gelecek için oldukça büyük bir pazar olarak büyük tanýnmaya en son teknolojidir. RFID ekosistem çözüm saðlayýcýlar çeþitli bir gruplama içerir, ancak pazar liderliði için fýrsat geniþ açýk kalýr.

bu teknik cozum ablonu   teknoloji evrimi . RFID teknik uzmanlýk, özellikle proje uygulama deneyimi ve uzmanlýðý, bir prim, RFID teknolojisinin bu kadar potansiyel benimseyenler ortaklarý ve ürünleri seçerken akýllýca seçmek gerekir. Bu RFID üzerinde üç parçalý not Bölüm varmýþtýr. Bölüm katman satýcý ikilem ve ortaklýklar, hem de dramatik bir deðiþim yaþamaya büyük olasýlýkla çözüm saðlayýcýlar tartýþacaðýz. Bölüm Üç RFID teknolojilerinin uygulanmasý için fýrsat sayýda Devamı…
Sað Self servis Model Görev: Kurumsal Ýçerik Yönetimi Suite veya Best-of-cins Entegre?
Kuruluþlar, iç ve dýþ içeriðini yönetmek için self-servis modelleri arýyoruz. Ýçerik yönetim sistemleri yanýt veriyor, ancak daha sonra soru hangi olur tercih-bir all-in-one kurumsal içerik yönetimi paketi, ya da entegre, best-of-cins noktasý çözüm?

bu teknik cozum ablonu  uygulamak için daha fazla teknik bilgi gerektiren olmasýdýr. ECM suit benzer iþlevleri yerine mümkün olurken IBOB çözümleri Saðlayýcýlarý genellikle kullaným çözümleri kolaylýðý teþvik. IBOB çözümleri daha az trafik ve daha az içerik öðeleri ile kuruluþlarla siteleri içindir yazýk ki, IBOB çözümler genellikle, büyük ECM suit ile ayný saðlamlýk ve ölçeklenebilirlik sunmuyoruz. Çünkü içerik ve trafik bir bereket saðlam ve ölçeklenebilir çözümler gerektiren Devamı…
Informatica ile Sybase Tag-Takýmlar
Sybase ® (NASDAQ: SYBS): Informatica en özü satmak / dönüþtürmek / Sanayi Depo Studio ® olarak bilinen Sybase yeni dikey uygulama paketi ile birlikte aracý PowerMart ® yüklemek için Informatica Corporation (NASDAQ INFA) ile dünya çapýnda bir OEM anlaþmasý imzaladý. Bu da özellikle müþterilerin, e-iþ için tam analitik çözümler saðlamak için bir veritabaný satýcý tarafýndan baþka bir harekettir.

bu teknik cozum ablonu  Informatica ile Sybase Tag-Takýmlar Informatica ile Sybase Tag-Takýmlar M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sybase Tag-Takýmlar Informatica ile M.         Reed - 25 Nisan 2000 Etkinlik         Özet          Sybase, Inc (NASDAQ: SYBS) ve Informatica Corporation (NASDAQ: INFA)         Sybase Informatica satmak hangi dünya çapýnda bir OEM anlaþmasý imzaladý         Sybase Sanayi Depo Studio ile PowerMart veri entegrasyon yazýlýmý, Devamı…
SCP ve SCE daha iyi yerine getirilmesi için iþbirliði gerekiyor Part Two: Satýcý ve Kullanýcý Öneri
WMS piyasada diðer birçok uygulama için pazar daha mütevazý ve daha hýzlý büyümeye devam etmesi bekleniyor olsa da, WMS-ekleyin üzerinde çözüm, müþteri sipariþ karþýlama süreç yönetimi, çok daha yüksek büyüme yaþayacaksýnýz görünür.

bu teknik cozum ablonu  SCP ve SCE daha iyi yerine getirilmesi için iþbirliði gerekiyor Part Two: Satýcý ve Kullanýcý Öneriler. SCP ve SCE daha iyi yerine getirilmesi için iþbirliði gerekiyor Part Two: Satýcý ve Kullanýcý Öneriler. P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments WMS ele Bayiler depo yönetim sistemleri (WMS) ele Bayiler son zamanlarda maliyet etkin yükseltme ve güçlü gerçekleþtirmek için daha kolay ve daha fazla yapmak, sýnýrlý deðiþiklikler gerektiren bir güçlü standart bir ürün Devamı…
Breed iyi Karþý Tam Entegre Yazýlým: Pro ve Con
Y2K aþýrý-yutturmaca ile uðraþtýktan sonra, þirketlerin kendi yazýlým ihtiyaçlarýný karþýlamak için uygun bir çözüm olarak cins en iyi yeniden baþlamýþtýr. Kullanýcý topluluklarý ERP, SCM ve EAM gibi tam entegre yazýlým kendi yazýlým ihtiyaçlarýný karþýlamak için tek bir yol vardý söylendi, bu kurumsal sistemleri kültürüne bir þok gibi geliyor. Bir oyun alaný geliþtirdikten sonra, bu makalede yanlýsý ve con diðer üzerinden bir alternatif inceler. Eðer yazýlým seçimi için en iyi cins veya tam entegre yazýlým yaklaþýmý esasý kabul görmek için okumaya devam edin.

bu teknik cozum ablonu  almalýdýr, olmasýdýr. Bu merkezileþme teknik bir programcý bir deðiþiklik yapmak için araþtýrmak gerekir basamak sayýsýný en aza indirir. Sen haklý iyi bir programlama uygulamalarý da BoB satýcýlar tarafýndan istihdam edilmektedir iddia olabilir. Bu gerçek olamayacak kadar büyük olasýlýkla da, bireysel satýcýlarý kendi standartlarýna uygundur. Sonuç olarak, birlikte çalýþtýðýnýz BoB satýcýlarýnýn sayýsý büyük ölçüde zorluk ve deðiþiklikler ilgili Devamı…
Infinium baþarýlý olmak onun Çekirdek Yeterlilikler için Ýade Bölüm 2: Zorluklar ve Kullanýcý Öneri
Katý yatay ERP iþlevselliði, ürün esnekliði, ve çok iyi müþteri hizmetleri raðmen, Infinium meydan onun misafirperverliði kalesi dýþýnda zihin payýný ve marka bilinirliðini eksikliðine kalýr.

bu teknik cozum ablonu  sürecinin bir parçasý olarak teknik inceleme oturumlarý sýrasýnda. Seçim sürecinde , toplam iþ stratejisi içinde saðlýk konumlandýrma ve teslim zaman çizelgeleri ve süreç üretim tekliflerinde þirketin yöneticileri soru   Infinium. konuþun veya Infinium en saðlýk ve süreç imalat ürünleri geleceðine olan güvenini ve bu sektörlerde toplantý göre kendi sicili ihtiyacý eriþmek için mevcut kullanýcýlar ziyaret edin. Bir Infinium daha derin analiz ve daha fazla bilgi için , Devamı…
Maðazacýlýk Showdown! Lawson vs Epicor / CRS vs ALDATA
Bizim Maðazacýlýk Deðerlendirme Merkezi kullanarak, Lawson Yazýlým, Epicor ve ALDATA Çözüm kafa kafaya göre. Genel sýralamasý kýsmý için, biz ve POS iþlevi olmadan, iki temel yapýlandýrmalarý bu satýcý çözümleri baktý. Önyargý þansý ortadan kaldýrmak için, ve bir oyun alaný saðlamak için, bilgi (RFI) için sergileme isteði tüm modüller ve submodüller oluþturan tüm 3.072 kriterleri eþit aðýrlýk ve öncelik verildi ...

bu teknik cozum ablonu  Maðazacýlýk Showdown! Lawson vs Epicor / CRS vs ALDATA microsoft noktasý , microsoft Poz yazýlým noktasý , noktasý yazýlým noktasý noktasý , Poz yazýlým Poz yazýlým noktasý , Poz yazýlým sistemi , Poz çözüm , Poz sistemi , pos sistemleri perakende muhasebe yazýlýmý , perakende analitik , perakende sektörü yazýlým , perakende bilgi sistemleri , perakende envanter yazýlýmý , perakende maðazacýlýk , perakende maðazacýlýk kariyer , perakende maðazacýlýk iþ , perakende Devamı…
Tedarik Zincirinde Üreticileri ve Yazýlým Satýcýlarý için Servis Seviyesi Anlaþmalarý
Kesikli üretim ve ihtiyaçlarýný gideren bir yazýlýmdýr olarak tedarik zincirleri, çok karmaþýktýr. Karmaþýklýðý kolaylaþtýrmak için, servis seviyesi anlaþmalarý, ilgili tüm taraflarýn ayný sayfada ve ürün teslim kalýr böylece geliþtirilmiþtir kolaylaþtýrýlýr.

bu teknik cozum ablonu   yükseltmeleri, vb Ýkinci unsur teknik destek ve sorun çözümü þartlarýný kapsar. Onlar SLA (þiddeti seviyesi olarak da bilinir) belirtilen süreler içinde yanýt yoksa SLA bu yönü ile, teknik destek saðlayan yazýlým firmalarý aðýr para cezasýna çarptýrýlabilir. Bu dahil bireylere büyük mali sonuçlarý getirmek, ve tedarik zinciri içindeki tüm taraflar için iþ akýþýný bozabilir. bileþenleri (i) (ii) kusurlu, zamanýnda teslim, ya da (eðer bir iþletme açýsýndan Devamı…
Trafik Analizi ASP! Ne Sonraki - ASP odometers?
WebTrends web trafik analizi için bir Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP) çözüm sunmaya baþlayacak. Sunan geleneksel trafik analizi ve ticaret analizi için iki seçenek vardýr. Ürün ayný zamanda kiþisel web siteleri için ücretsizdir.

bu teknik cozum ablonu  zaman alýr ve         bir teknik olduðu kadar çeyrek zaman - emek adil bir miktar gerektirebilir         en azýndan orantýlý bazý durumlarda tek bir web sitesi için kiþi ve         birden fazla site ile bir iþ için daha fazla. Böylece sunarak, WebTrends         sunucu, yazýlým, zengin ürün sunan, güvenlik, dengeli yük         sunucular ve diðer olanaklar çekici bir teklif vardýr. Biz         üç ana aday baþlatýlmasý, genç Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others