Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bu uygulamalar ba ar s z oldu


Hazýr SAP Best Sizin için Onlar Uygulamalarý-mý?
SAP Best Practices birden sektörlerde orta ölçekli iþletmelerin taleplerini karþýlamak için tasarlanmýþ yazýlým ve hizmet çözümleri sabit kapsamýnda, önceden tanýmlanmýþ paketleri bir dizi vardýr. Onlar sizin için uygun?

bu uygulamalar ba ar s z oldu  hizmetleri              En iyi uygulamalar þablondan seçilen iþ süreçlerini desteklemek için yazýlým kurmak için yerel SAP danýþmanlarý tarafýndan tanýmlanmýþ-fiyat teklifi Ýsteðe baðlý hizmetler                Eðer garanti yanýt süreleri ile bir hafta destek yedi gün, günde yirmi dört saat de dahil olmak üzere, hosting ihtiyaçlarý ve eðitim üzerinde SAP çalýþmanýza olanak saðlar          Özel yapýlandýrma      satýcý Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bu uygulamalar ba ar s z oldu


ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri
Bir uygulama iyi bir ASP saðlanan uygulama veya hizmet, içi yerleþik ya da satýn olarak uygulanýr olsun, genel olarak bir iþlev veya süreç dýþ kaynak için kullanýlacak ne ile ayný kriterlere baðlýdýr. Bu parça detaylarýný kriterler.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri erp sistemi , satýcý seçim süreci , sistemleri , asp net 2.0 barýndýrma , erp yazýlým satýcýlarý , üretim planlama yazýlýmý , erp karþýlaþtýrmalar , ERP sýralamasýnda , erp demo /> ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 2: Karar Kriterleri Miles Szczurek - Temmuz 5, 2013 Read Comments Sizin için ASP Uygulamalarý mý? Yönetim         Özet         Bir Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP) bir dýþ Devamı…
Kurumsal Uygulamalar Teknik Destek Toplam Maliyet en aza indirmek
Pek çok kuruluþ teknik destek deðerlendirme için resmiyet iþlemleri takip etmez. Ancak, teknik destek herhangi bir kurumsal yazýlým çözümü önemli bir bileþenidir. Aslýnda kötü teknik destek olma bir çözümün toplam maliyeti üzerinde ciddi bir etkisi olabilir, bir.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  Kurumsal Uygulamalar Teknik Destek Toplam Maliyet en aza indirmek toplam maliyeti , TCO , SLA , servis seviyesi anlaþmasý , satýcý deðerlendirme , yazýlým deðerlendirme /> Kurumsal Uygulamalar Teknik Destek Toplam Maliyet en aza indirmek David Bourque - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýmlanan - 20 Kasým 2006 Kurumsal yazýlým seçimi herhangi bir organizasyon için büyük bir karardýr. Lisans ücreti pahalý ve þirketin iþ modeli uygun yazýlým seçimi zor bir karar Devamı…
Linux için MainWin - NT olmadan NT Uygulamalarý
Iþ yazýlým çözümleri saðlayýcýsý Mainsoft Corp Linux açýk kaynak kodlu iþletim sistemi (OS) alemine kendi MainWin ürün, UNIX için geliþtirilmiþ bir Windows platformu, hareket ediyor.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  NT tabanlý yaparsa   gibi uygulamalar (þu anda yaklaþýk 100.000 olarak tahmin) kolay / þeffaf   onlar iddia ettiði gibi, bu daha hýzlý daha Linux un pazar payý büyüme artacak   mevcut trendi. Bu durumda, biz tahmin iki yýl içinde, Linux   kadar geçerli% 13, kuruluþlarýn 25 kadar% olarak [Kaynak olabilir:   IDC]. Biz, bu genel pazar için büyüme oraný deðiþecek inanmýyorum   o Windows etrafýnda konsolidasyon doðru akým hareketi yavaþ olsa   NT platformu. Of Devamı…
Reklam Online - Baþarýlý Pazar Penetrasyon A Guide Bölüm Üç: Coðrafi Hedefleme ve Sahtekarlýk Korum
Belirli trafik türlerini belirlemek ve bastýrmak için kullanýlan teknoloji ayný tip de iyi için kullanýlabilir - coðrafi hedefleme sitenize coðrafi belirli trafik temin edebilir.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  Stratejik Teknoloji Saðlayýcýsý,stratejik BT satýn almalar,IS kaynaklarý,Bilgi sistemleri,proje ekipleri,olan deðerlendirme kriterleri,kurumsal seçerek teknolojileri,kurumsal teknoloji deðerlendirmeler < > teknoloji çözümleri deðerlendirmek,Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri,Ürün Teknolojisi Devamı…
Mainframe DB2 Eriþim kadar otobüs-Tech Hýzlarý
Otobüs-Tech DB2 Access için EnterpriseExpress Adaptörü duyurdu. Ürün IBM'in Çoklu Kanal kullanarak bir PCI uyumlu ESCON adaptör + (PPK +) protokolü Windows NT uygulamalarý ve IBM'in DB2 Connect kullanarak OS/390 için DB2 Universal Database arasýnda mümkün olan en yüksek verimi saðlamak için.

bu uygulamalar ba ar s z oldu     Bu, ERP (PeopleSoft) gibi uygulamalar için ideal bir ortam saðlar   BI (Business Objects, Brio veya Cognos), CRM (Siebel) ve Web sunucularý (IBM in   S/390 yerleþik dosyalarý güvenilir ve hýzlý eriþim gerektiren WebSphere). Pazar   Darbe   Veri aktarým hýzlarý uzun, anabilgisayar DB2 baðlantý ile ilgili bir sorun var   Özü / araçlarý Yük / Dönüþümü özellikle ile. Bu alanda herhangi bir geliþme olacak   de piyasa tarafýndan alýnacak. MPC + birden fazla izin Devamı…
Epicor en Mid-Piyasa Pitch (Bir) Scala için yüksek Oldu Bölüm: Olay Özeti
Bir Epicor dikkatle Avrupa meslektaþý Scala son satýn gerekçesini düþünülmüþ hayal gerekir. Birleþme bir diz refleksi aksine çok stratejik bir liyakat gibi görünüyor, 'ben de' darbe nedeniyle piyasada devam eden konsolidasyon çýlgýnlýðý.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  çýlgýnlýðý. Müþterilerin kurumsal uygulamalar saðlayýcýlarý da yeni ürün ve teknolojileri, satýcýlar yeni ürün geliþtirme finansmaný. haklý edebilmek için gelir ve pazar payýný artýrmak zorunda hissediyorum ile mecbur onlara isterken Bu amaçla , Epicor ürünleri yatýrým yapmak ve sað arka ofis karýþýmý, ön büro ve ortak monte etmek için, hem organik ve satýn almalar yoluyla büyümeye devam sözü E- bir tek noktadan hesap (yani, tek elden ve þok bir Devamı…
Yani, bir Kaðýtsýz Ofis göz önüne alýndýðýnda, deðil mi?
Kaðýtsýz ofis kavramý uzun yýllardýr civarýnda olmuþtur, ancak son zamanlarda bu kavram gerçeðe dönüþmüþtür. Bu makalede, kaðýtsýz ofis sahibi olmanýn avantajlarý ve dezavantajlarý analiz eder.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  Kaðýtsýz ofis,kaðýtsýz ofis sistemi,off-site depolama tesisi,off-site depolama maliyetlerini,yasal belgeler,eðitim,müþteri desteði,sunucular,yedekleme medya,tam veri yedekleme,uyum Devamı…
E-Ticaret Baþarý Veri Kalite ve Gizli Rolü
Baþarýlý e-ticaret anlaþýlýr, güvenilir içerik dayanýr. Bunu baþarmak için, þirket için tam bir kendi de çözüm arka ve ön uçlarý gerekir, bu yüzden koþum ve kaldýraç kendi veri ve e-ticaret yatýrým getirisini en üst düzeye çýkarabilirsiniz.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  Stratejik Teknoloji Saðlayýcýsý,stratejik BT satýn almalar,IS kaynaklarý,Bilgi sistemleri,proje ekipleri,olan deðerlendirme kriterleri,kurumsal seçerek teknolojileri,kurumsal teknoloji deðerlendirmeler < > teknoloji çözümleri deðerlendirmek,Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri,Ürün Teknolojisi Devamı…
IBM sýrala ki, iki Ayaklar ile Linux çoðunluða atlar
IBM Enterprise Server Bölümü içinde yeni bir Linux Grup oluþturmak, Linux etrafýnda þirket çapýnda Ýnternet yazýlýmý çabalarýný yoðunlaþtýrmaktadýr.

bu uygulamalar ba ar s z oldu  tüm yaný sýra liman uygulamalarý Linux-saðlayacak olacak   Linux ve katman. Buna ek olarak, bu açýk kaynak ile yakýn iþbirliði içinde çalýþacak   geliþtirmek ve teþvik standartlarý ve teknolojileri emin olmak için toplum   açýk kaynak olarak kullanýlabilir. Palmisano o büyük kurumsal müþterilere inandýðýný söyledi   Windows NT, Unix ve özel bir etrafýnda iþletim sistemleri pekiþtirecektir   MVS gibi sistem. Vizyonumuz biz esnek bir ortam yaratmak olabilir Devamı…
ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde
Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir: • Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz?

bu uygulamalar ba ar s z oldu  farklı bölgelerdeki ayrı kurumsal uygulamalar tarafından engellenebilir. • Düşük kaliteli bir IT alt yapısı veya minimal IT kaynakları sebebiyle bileşenleri takip etmek çok daha zor hale gelebilir. Yahut ERP yazılımı tüm kuruluşa hizmet edemeyecek kadar esneklikten uzak olabilir. • Yukarıda sıralanan faktörler sebebiyle finansal takibin sürdürülmesi zorlaşabilir. Geleneksel olarak ERP sistemleri, kuruluş genelinde tüm maliyetleri takip etmek için finansal ve insan Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others