Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cozum finansal


Finansal Raporlama-Kim Bu Ýhtiyacý?
Katý finansal raporlama uygulamalarýndan farklý olan run-of-the-mill finansal muhasebe gibi raporlama araçlarý muhasebe deðil. Kuruluþlar rutin yönetim muhasebesi için ortak raporlama araçlarýný kullanýn. Ama finansal raporlama uygulamalarý kuruluþlarý gerekli bilgi paylaþýmý ve açýklama gereklerine uymak için yardým, dýþ kullanýcýlar için finansal tablolarda ayrýntýlý olabilir. TEC analisti Jorge García finansal raporlama araçlarýnýn yararlarýný ele.

cozum finansal  Zaten bir mali raporlama çözümü elde etmek için karar verdik, ya da zaten bir tane var ama yararlanmak mümkün deðil varsa, bu uygulama bu tür seçerken bazý özellikler dikkate iseniz:   Eriþmek için kapsamlý þekilde veri saðlayan finansal uygulamalar yaný sýra, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemleri, elektronik tablolar, ve diðerleri gibi diðer bilgi kaynaklarýný, veri toplama. Saðlam finansal modelleme ve tasarým aracý-saðlayan mümkün olan en az çaba ile raporlar ve Devamı…
Finansal Paketler
Financial packages encompass modules for bookkeeping and making sure that accounts are paid or received on time.
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cozum finansal


Infor Finansal Elite Club Durum kazanýr
Infor de ne yenilikler var? Geç giþe rekorlarý kýran satýn almalar yaný sýra, iþ uygulamalarýnýn önde gelen saðlayýcýsý yenilikçi ürünler serbest býrakmak için devam etmiþtir. Bunlar arasýnda Infor FMS SunSystems Enterprise, küresel bir mali yönetim sistemi vardýr. TEC Baþ Analisti PJ Jakovljevic ürünün geliþtirme bakar, temel özellikleri ve iþlevleri ve büyük pazarlara hizmet ve Infor ürün uzmanlarý ile baþlýk altýnda alýr.

cozum finansal  finansal çözüm temelleri , çözüm mali , finansal yazýlým , entegre finansal çözüm , mali yönetim sistemi , finansal planlama yazýlýmý , finansal varlýk yönetim sistemi , finansal modelleme yazýlým finansal yazýlým , en iyi finansal yazýlým , finansal yazýlým deðerlendirmeleri , küçük iþletme finansal yazýlým , finansal analiz yazýlýmý finansal planlama yazýlým deðerlendirme , entegre mali yönetim sistemi , finansal analist yazýlým , en iyi küçük iþletme Devamı…
Finansal Hizmetler Sanayi günü ise CRM Satýcýlarý Nakit
Finansal hizmetler sektöründe geçen yýl deregülasyon bankalar, aracý kurumlarý ve sigorta þirketleri üzerindeki rekabet baskýsý deðiþti. Bu sektörde firmalarýn müþteri etrafýnda yerine ürün etrafýnda teklifleri geniþletmek ve yeniden zorunda kaldýlar. Bu CRM için mükemmel bir harf yapar, ve önde gelen satýcýlarý fýrsatlardan yararlanmak için sunduklarý arttýrmak bulunmaktadýr. Siebel, E.piphany ve Broadbase onlarýn iddia esnetme nasýl öðrenin.

cozum finansal  2007 , tedarik zinciri çözüm , tedarik zinciri stok , online proje yönetimi , proje izleme , tedarik zinciri yönetimi þirketi , proje planlama yazýlýmý , proje Kiralama þablonu , proje yönetimi eðitimi , proje yönetimi kursu proje rolleri , ms proje yöneticisi , erp sistemi /> Finansal Hizmetler Sanayi günü ise CRM Satýcýlarý Nakit L. Talarico - Temmuz 5, 2013 Read Comments Finansal Hizmetler Sanayi On olarak CRM Satýcýlarý Nakit          L.         Talarico Devamı…
Great Plains Ýkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarýný Açýkladý
16 Aralýk, Great Plains Software, Inc, orta pazarý için tam entegre ön büro / arka ofis e-iþ çözümleri konusunda lider bir saðlayýcý 30 Kasým 1999 tarihinde sona ermiþ mali çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý. Great Plains Son mali yýlýn 47.400.000 $ rekor ikinci çeyrek gelirleri, ayný dönemde% 49 artýþ bildirdi. Great Plains platform ürünleri, Dinamik ve eEnterprise, gelirleri çeyreðinde 45.800.000 $ için% 54 büyüdü.

cozum finansal   kel tec , erp çözümleri , inþaat erp , finansal raporlama yazýlým , orta pazar erp , erp çözümü , Microsoft iþten , bordro muhasebe yazýlýmý , büyük düz muhasebe yazýlýmý , finansal yazýlým /> Great Plains Ýkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarýný Açýkladý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   Aralýk   16, Great Plains Software, Inc, tam entegre ön konusunda lider bir saðlayýcý   orta pazarý için ofis / arka ofis e-iþ çözümleri, mali Devamı…
FRx yazýlým ile JD Edwards Takýmlar Raporlama Çözümleri Geliþtirmek için
JD Edwards son FRx yazýlým, finansal raporlama çözümleri için destek açýkladý. Bu yazýlým mümkün tam bir finansal görüntü elde etmek için birden fazla veritabaný, platformlar, ve sunucularýndan bilgileri pekiþtirmek için yapar.

cozum finansal  daha kolay ulaþma, bunlarý çözümleme ve mali daðýtmak için   daha bilinçli bir karar için kuruluþ genelinde veri alma.   JD Edwards iþ yazýlým ve FRx ürünleri finansal verileri entegre   birden fazla kaynaktan ve saðlayacak eriþim, konsolidasyon, raporlama, analiz   tarafýndan kullanýlmak üzere iþletme genelinde finansal bilgilerin ve daðýtým,   kurumsal finans profesyonelleri. FRx ürünleri finansal rapor daðýlýmýný saðlamak   e-posta ve internet ve anlýk Devamı…
Deðil Annenizin Portalý
Radnet en PortalworkX ™ size biliyordu sorunlarýn bir sýnýf için þýk bir çözüm saðlar, ama farklý bir þey yapmak diðer ürünler kadar hack ederek çözmek zorunda düþündüm. Anahtar kelime iþbirliðidir.

cozum finansal  sistemi için bir nokta çözüm kurumsal evrimleþtiði         (Ve ortak) önemli Etkinleþtirmeleri ve verimlilik saðlanan geniþ sistemi         önemli bir iþ fonksiyonu için. Ürün         Zorluklar         Radnet için sorun müþteri eðitmek olduðunu. En örnek olarak         bilgisayar üreticisi gösterir, nasýl PortalworkX olabilir açýk olmayabilir         Þirket düþünmeyi öðrenmek fýrsatý buldu kadar bir þirket yardýmcý Devamı…
EPM Gerekli adet olarak Finansal Raporlama, Planlama ve Bütçeleme Bölüm: Yönetici Özeti
Kurumsal performans yönetimi (EPM) özünde iþ zekasý (BI) mimarileri ve teknolojileri ile uygulama ve yöntemlerin geliþmekte olan bir portföyü olduðunu.

cozum finansal  deðer. Örneðin, mevcut arka-ofis çözümleri listesi   olan GLs frx finansal raporlama analitik çözümleri ile entegre edilmiþtir   etkileyici ve aþaðýdaki sadece biraz daha belirgin olanlar: Geliþmiþ   Veri Sistemleri , En Ýyi Yazýlým , Epicor Yazýlým ,    Geniþletilebilir Yazýlým , Flexi Uluslararasý ,    Geac Kurumsal Çözümler , IQMS , Made2Manage   Sistemleri , MAPICS , McKesson , Ross   Sistemleri , Softrax A.Þ. , ve doðal olarak MBS   Great Plains ve Devamı…
Global Finance ile Küresel Ticaret Yönetimi birleþtirme
Vastera'nýn edinimi ile, JPMorgan Chase müþterilerine yararlarý maksimize edecek þekilde fiziksel ve finansal tedarik zincirleri arasýnda tam bir entegre nakit, ticari ve lojistik çözüm sunan ilk küresel finans kurumu olabilir.

cozum finansal  sunmak gerekir. JPMorgan Chase çözüm þu anda fiziksel mal hareketi ve ticaret iþlemi tamamlandýktan mali yerleþim hareketi destekleyen bilgi ve süreçlerin sorunsuz yönetimi kolaylaþtýrýr. Bu kombinasyon sayesinde, JPMorgan Chase müþterilerine yararlarý maksimize bir þekilde fiziksel ve finansal tedarik zincirleri arasýnda tam, entegre nakit, ticari ve lojistik çözüm sunan ilk küresel finans kurumu olduðuna inanýlýyor. Vastera nýn zaten GTM çözümleri ile saðlayarak JPMorgan Devamı…
EPM Gerekli adet olarak Finansal Raporlama, Planlama ve Bütçeleme Part Two: Zorluklar ve Kullanýcý
CPM (aka EPM) güçlü finansal yönetim ile baþlar raðmen, sonunda kurumsal faaliyet hemen hemen tüm bölgelerine finansal planlama ötesine olacaktýr. Bu nedenle, BI suit seçimi kuruluþlarýn mali yönetim araçlarý ve önemli iþ alan çözümler (örneðin, PLM, CRM ve SCM) ile gelecekteki entegrasyon hem de düþünmelisiniz.

cozum finansal   finansal raporlama ve analitik çözümler tahmin zayýf olacaktýr. Ýlk olarak, yine genel hesap defterleri içinde sadece veri ile sýnýrlýdýr. Finansal yönetim süreçlerini optimize diðer örgütsel iþ süreçleri ile daha iyi uyum yolunda sadece bir ilk adýmdýr. Bu nedenle, çeþitli kurumsal iþ zekasý (BI) çözümleri kuruluþlarýn, izlemek, anlamak ve þirket çapýnda performans yönetmenizi saðlar, ve kurumsal veritabanlarý / veri ambarlarý, eski sistemler, kurumsal kaynak Devamı…
Önemli Sarbanes-Oxley Yasasý koltuk ve ne onlar Tedarik Zinciri Yönetimi için ortalama
Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) iki bölümü tedarik zinciri yönetimi için önemli etkileri vardýr. Ancak iþletmelerin bu yasa ile uyum için süreçleri basitleþtirmek için geliþtirilen yazýlým araçlarý kullanarak daha kolay SOX yarattýðý zorluklarý karþýlayabilir.

cozum finansal  ihtiyaçlarýna cevap yeteneði temelde çözüm (Kurumsal Sistemler Sonrasý uygulama Çeviklik için Modelleme Yaklaþýmý ve Nasýl Bir Satýcý görmek içinde geliyor Uygulama sonrasý Kurumsal Sistemler için Malzemeleri Çeviklik ). Herhangi bir yeni düzenleme, teorik olarak, bir IT iç ýþýk personel ile bir araya geldi, hatta sadece akýllý, bilgili kullanýcý ile düzenleme konusunda çok bilgili olabilir. Bu olumsuz bu iþletmelerin daha sonra düzenlemelerin kendi bilgi dayanmak Devamı…
Havayollarý Bakým Maliyetleri tarafýndan öldürüldü Baþlarken Dur nasýl
Patchwork bakým onarým ve revizyon (MRO) sistemleri çoðaltýlamaz çaba, ekstra envanter ve gecikmeler büyük havayollarý milyonlarca mal olabilir. Ama korumak için yirmi dört saat programlarý ile, birkaç havayolu yakýn zamanda entegre MRO çözüm yükseltmek için gelemez. Bugün TEC Analist Philippe Reney havayollarý BT elden tam olmadan MRO yeteneklerini geliþtirmek için iki yol bakar.

cozum finansal  etmek için düþünmelisiniz iki çözüm vardýr:. Proje yönetimi ve iþ akýþý Artýrýlmýþ Proje Yönetimi ile Bakým Ayný zamanda kapsamlý bir özel uçak çevreleyen. bakým faaliyetlerinin maliyetleri izlerken Havayollarý genel olarak, birden fazla fonksiyonel birimleri arasýnda gözle görülür ve dinamik olarak bakým faaliyetleri koordine etmek ihtiyacý ile meydan Yerli geliþmiþ planlama ve programlama ile bir proje yönetim çözümü (APS) yetenekleri bu amaca ulaþmak için Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others