Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » cozum muhasebe


SMB Showdown için Muhasebe
Larry Blitz, TEC Satýcý Showdown serisinin editörü deðilim. Tam Yazýlým Kuzey Amerika (Tam Yazýlým bir bölümü) ve Infor: Bugünün Showdown iki büyük kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve birbirlerine, kafa kafaya karþý (SMB) orta ölçekli iþ küçük satýcýlarý için muhasebe çukurlarý.

cozum muhasebe  Þimdi SMB satýcýlarý ve çözüm için muhasebe bir çift de üst düzey bir göz yaþadým, nasýl muhasebe çözümleri þirketinizin özel ihtiyaçlarý için en uygun hangi belirliyorsunuz? Size TEC Muhasebe Deðerlendirme Merkezi ile hýzlý bir karþýlaþtýrma yapmak tavsiye. TEC Muhasebe Deðerlendirme Merkezi çalýþtýðýnýz kuruluþun iþ modeli ve iþlevsellik her düzeyde özel ihtiyaçlarýný yansýtacak öncelikleri ayarlamanýzý saðlar. Modüler ve submodular seviyeleri-bile Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » cozum muhasebe


KOBÝ Muhasebe Yazýlým Özellikleri için Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu küçük ve orta iþletmeler için günümüz piyasasýnda (KOBÝ'ler) þu anda mevcut olan muhasebe özellikleri ve iþlevleri fikir verir. Bu sizin organizasyon ihtiyacý-ve gerekmez hangi özellikleri belirlemenize yardýmcý olur.

cozum muhasebe  bilgi ve kendi özel çözüm karþýlaþtýrma baþlamak için , TEC Muhasebe (SMB için ERP) Sistemi Deðerlendirme Merkezi. Ziyaret edin      Þimdi SMB çözümler karþýlaþtýrýn   comments powered by Disqus Proses Endüstrisi SMB Zorluklar Bir Analist Görüþü | Zincir Tedarik Zinciri Maliyet-kesme Stratejileri Sýkma | Yazýlým Deðerlendirme ve Yazýlým Seçimi | Devamı…
Muhasebe Sistemleri Trap, ERP için taþý ne zaman
ERP ve muhasebe çözümleri arasýndaki farklar çok büyük. Muhasebe çözümleri finansal yönetim ve yasal raporlama ile yardýmcý olabilir, ancak operasyonel faaliyetleri düzene veya kontrol etmek için küçük yapmak.

cozum muhasebe  üretim ERP ve muhasebe çözüm arasýndaki farklar?   Tamam, þimdi biz buraya nasýl bazý fikirler var, þimdi ne olacak? Bu gerçekten önemli mi?   Aslýnda, öyle, ERP ve muhasebe çözümleri arasýndaki farklar   büyük. Muhasebe çözümleri, finansal yönetim ve yasal raporlama ile yardýmcý   ancak operasyonel faaliyetleri düzene veya kontrol etmek için küçük yapmak. Bazý resimler   aþaðýda verilmiþtir: Operasyon   Yönetimi   Sistem satýcýnýza göreli yararlarý Devamı…
Finans ve Muhasebe best-of-cins Yaklaþýmý
CODA en anlayýþlý muhasebe ve finansal teklifleri bütçeleme, tahmin, puan kartlarýný ve iþbirliði ve güvenli bir Microsoft Excel tablolarý kullanýn araçlarý içerir. Ancak, CODA dar uzman ve büyük ölçekli entegre bir iþletme sistemi teklifleri karþý best-of-cins yaklaþýmý savunmak gerekir.

cozum muhasebe  CODA-XL satmak için bir çözüm Saðlayýcý Sözleþmesi. Anlaþma Kübik en toplu taþýma bilet sistemlerine CODA muhasebe yazýlýmý entegre Kübik saðlar. Kübik en otomatik ücret toplama sistemleri Londra (Ýngiltere) dahil olmak üzere dünyanýn en kalabalýk þehirlerinden bazý, kesintisiz banliyö otobüs eriþim, hafif raylý, ana hat demiryolu, yer altý sistemleri, otopark ve diðer toplu taþýma sistemleri etkinleþtirmek , New York, New York, Washington, District of Columbia ve Devamı…
Great Plains ASP - Evrim, Devrim, Yenilik
18 Eylül 2000 tarihinde, Great Plains (Nasdaq: GPSI), kendi Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP) giriþiminin geniþleme duyurdu. Great Plains daha iyi ASP ortaklarý ve müþterilerinin farklý ihtiyaçlarýný karþýlamak için ASP ortaðý programý geliþti

cozum muhasebe  da Büyük çalýþmak         Ovalar çözüm geliþtiriciler ve diðer kanal üyeleri, son derece özel teklif         dikey uygulamalarda ev sahipliði yaptý. Great Plains anda 29 onaylý ASP vardýr         ortaklarý. Onaylý         veri merkezleri müþterilerine ASP altyapý hizmetleri sunmak. Onlar         ana bilgisayar uygulamalarý ve satmak için yetkili Great Plains ortaklarý ile çalýþma         ve Great Plains çözümleri uygulamak. Paza Devamı…
Ürün Not: Aras Yenilikçi
Aras Yenilikçi PLM piyasada bulunan tek kurumsal açýk kaynaklý bir çözümdür. Bu ürün not güçlü ve çözümü vardýr ve satýcý ve potansiyel kullanýcýlarý için öneriler yapar zorluklarý analiz eder.

cozum muhasebe  PLM çözümdür. Þirket, bu çözüm mimarisi piyasadaki diðer PLM sistemi daha fazla esneklik, yetenek ve ölçeklenebilirlik elde etmenize yardýmcý olacaktýr inanmaktadýr. Kurumsal çözümler ile tüm Aras Yenilikçisi paketi farklý iþ için farklý ambalaj konfigürasyonlarý ürün mühendisliði, program yönetimi ve kalite planlamasý gibi ihtiyacý izin yaklaþýk 30 modülden oluþur. Aþaðýda iþ süreci ve veri yönetimi iþlevselliði bir listesi olduðunu Aras Yenilikçi Devamı…
Great Plains: Dinamik (ler) Büyüme Güçlü Kanal ve Microsoft odak
Great Plains geniþ ve sadýk bir müþteri tabaný ve sanayi içinde geliþtirilmiþ benzersiz bir, geniþ ortaðý kanalý ile, Küçük-to-Orta Ölçekli Ýþletmeler ERP pazarýnýn (KOBÝ) segmentinde çok güçlü marka ve penetrasyon kurmuþtur. Microsoft'un platformlarda uzun varlýðý Ar-Ge para müþterilerinin ses ve / veya pazar eðilimleri doðrultusunda artýrýlmasý ürün iþlevselliði harcanan olduðunu saðlar.

cozum muhasebe  ovalar yazýlým , erp çözümleri , CRM 4.0 , Microsoft CRM 4 , microsoft büyük ovalar yazýlým , dinamikleri balta , büyük düz , Microsoft CRM canlý , dinamikleri erp , CRM 3.0 , navision muhasebe yazýlýmý /> Great Plains: Dinamik (ler) Büyüme Güçlü Kanal ve Microsoft odak P.J. Jakovljevic - Haziran 28, 2013 Read Comments Satýcý   Özet Büyük   Plains Software, Inc kurumsal iþ çözümleri sunan uluslararasý bir firmadýr   küçük ve orta ölçekli iþletmeler için (KOB� Devamı…
BT Yönetimi Ýçin Bir CFO Kýlavuzu
Sonrasý Y2K dönemde, birçok þirket BT CFO rapor IT CIO veya kafa ile çalýþmasý denetlemek için CFO döndü. BT muhasebe gibi örgütsel görünebilir, ama bir CFO BT yönetiminde karþý karþýya gelecek sorunlarý karmaþýk ve yönetilmesi en özgün yanlarýndan odaklý bir örgütsel yaklaþým içerecektir.

cozum muhasebe  için ile   etkin iþ çözümleri maliyet. BT kapasitesi ve çevreleyen konular   yeteneði en BT yöneticileri mücadele edecek ve en CFO dýþýnda izlerler   kendi muhasebe / mesleki konfor bölgesi finanse. Beast Taming BT iþlev sorumluluk olduðunda CFO fark ilk þey hiç muhasebe civarýnda olmuþtur daha BT etrafýnda daha fazla organizasyon tutku olmasýdýr. Sadece onlar ofiste var daha her çalýþanýn evde daha iyi bir bilgisayar var ama olmayan BT çalýþanlarý çok en azýndan Devamı…
Be There veya Meydaný olun? David ve bCentral Müzayede Sitede Goliath Takým
FairMarket ve Microsoft Microsoft'un bCentral, küçük ve büyüyen þirketler için bir iþ portalýna ihale hizmetlerin duyurdu.

cozum muhasebe  edecektir   Bir gibi kutu çözüm bir dýþarý FairMarket barýndýrma yaklaþýmý   rakip OpenSite Technologies, Inc Yani FairMarket tarafýndan sunulan bilgisayarýnýzdaki ait   yakýn deðerlendirme için kýsa bir liste.   comments powered by Disqus Gizli Kurabiye tarifi Hakkýnda Story hatýrlýyor musun? Bu patentli Been gibi görünüyor | Elektronik Ticaret Yin ve Yang | Peregrine Konvansiyonel Bilgelik Of Face Sinekler | Biz Dev olun Shall | Altyapý Yönetimi Wunderkind böler ve Devamı…
Pazar Great Plains günü çok sert Has Been?
27 Haziran'da, Great Plains Software, Inc, arka ofis ve e-iþ çözümlerinin lider orta piyasa saðlayýcý, mali çeyrek ve May 31, 2000 tarihinde sona eren mali yýl için mali sonuçlarýný açýkladý. Devam eden büyüme ve karlýlýk raðmen, piyasada neredeyse bir gün kendi piyasa yarýya indirerek analistlerin beklentilerin altýnda olan þirketin sonuçlarýna tepki!

cozum muhasebe  bir fýrsat-by-fýrsat olarak dikey çözümler sunuyoruz         sadece. gibi         ortaklýklar yoluyla yeni eklenen ve / veya ilan iþlevsellik için,         kullanýcýlar durumu ve geleceði ile ilgili saðlam güvenceler istemek için tavsiye edilir         yükseltmeleri zaman dilimleri, ve kombine ürün iþlevselliði daha ayrýntýlý kapsamý.            comments powered by Disqus Kurumsal Yazýlým ýsýrýk büyüklüðünde Uygulamalar-Yeni Bir Devamı…
Kar amacý gütmeyen ve Kamu Sektörü: Son Sýcak Pazar
Birçok yeni koþullar kar amacý gütmeyen ve kamu sektörü muhasebe pazarlarda fýrsat ve zorluklar hem bir arazi hale getirmiþtir.

cozum muhasebe   Bu nedenle , bu çözüm Encore olduðu ortaya çýktý kar amacý gütmeyen segmentinde aþaðýlýk, ele MBS bir sonraki hamlesini beklemek doðaldý, ve üst küçük ve orta daha fazla satranç benzeri hamle arayýn iþletme (KOBÝ) uygulama saðlayýcýlarý. Kullanýcý Tavsiyeler entegre bir ERP, muhasebe ve baðýþ, fon ve hibe muhasebe ve yönetim sistemlerinin deðer teklifi tartýþýlabilir olmasa bile , þirketler her zaman olduklarý dengeler belirlemelidir entegrasyon belirli bir düzeyde Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others