Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » d ticaret sap e itimi


Ticaret Bir Harder çalýþýr
E-ihale iki numaralý firmasý tüm ürün gamýný çapýnda yeni ürün ve hizmet filosu açýkladý.

d ticaret sap e itimi  Kurumsal ve Portal hem de Ticaret Bir BuySitetm 6.0,   Sürümleri, yeni özellikler çeþitli sunuyoruz. Bunlar arasýnda sorunsuz entegrasyon   Dinamik fiyatlandýrma. Bir alýcý RFQ çeþitli formlarý oluþturmak için bir sihirbaz kullanabilirsiniz   Ve açýk eksiltme (týrnak için istek). Yeni sürüm ayrýca destek içerir   Tek bir firma veya iþlem içinde birden çok dil ve para birimleri için. Bu   ayrý sistem gerekli olan önceki sürümden ileri bir adým   çok uluslu Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » d ticaret sap e itimi


Ticaret Antipodlar'da için ittihaz için bir ve baþka bir yerde
Ýhale satýcý Ticaret Bir ve Cable & Wireless Optus Avustralya ve Yeni Zelanda'da bir elektronik pazar kurmak için bir anlaþma imzaladýlar. Ticaret Bir Pasifik ve Avrupa'da varlýðýný güçlendirmektedir.

d ticaret sap e itimi  olacak   Kanada da. Her durumda Ariba, Ticaret Bir en büyük rakibi, hissedeceksiniz   büyük bir uluslararasý hamle yapmak için, ya da Commere arkasýnda düþecek basýnç   Uluslararasý E-tedarik space.Although Ariba bir anda olan   savaþta lideri, Ticaret Bir eðer, iki ön mücadele içine Ariba iter   biz büyük olasýlýkla olduðuna inanýyorum savaþ, bu dengeyi deðiþtirmek için bir þans olabilir   Bu iki önde gelen rakip arasýndaki güç, muhtemelen yüzde 10 içinde Devamı…
Ticaret Bir GM karþýlar: Web Þimdi A Really Big Parçalarý Bölümü Has
General Motors onun alýcý ve satýcý için küresel satýn alma pazar oluþturmak için Ticaret Kiþinin E-ticaret sistemleri kullanacak.

d ticaret sap e itimi    GM Pazarý. Not   Bu duyuru Ticaret Kiþinin satýn alma ile neredeyse tesadüf olduðunu   180 milyon $ CommerceBid.com. Iþ-to-Business için ihale yetenekleri ekleme   pazarlarý kaçýnýlmazdýr, ve GM büyük alýcý / tedarikçi aðý test edecek   büyük bir ölçekte kavram.   GM ve Ticaret Bir gelirleri toplamak nasýl kesin bilgi deðil henüz   açýklandý. Her ticaret düz iþlem ücretleri ve yüzde harçlar hem   göz altýnda. Son ayrýntýlarý haline gelmek ne Devamı…
Küresel Ticaret Akýþlarý Yönetimi
Küresel ticarette, bilgi akýþýný güvenli ve uyumlu giriþi saðlar ve doðru fonlar uygun iþ ve ticaret ortaklarý akmaya için ülkelere ve çýkmak için mallarýn takibi ve yönetimi desteklemelidir.

d ticaret sap e itimi  veri ve iþ süreçlerinin doðrulama. Otomatik olarak her ticaret iþlemde her adým kaydeder çünkü birleþme ve satýn almalar, ya da uygulanan gümrük ve vergi denetimleri katýlan nakliyatçýlar bir denetim aracý olarak GTM yazýlýmý kullanabilirsiniz. Bu özellik ayný zamanda þirket þirketleri (Daha fazla bilgi için, öznitelikleri iþ süreçlerini ve finansal tablolarýn belirlenen standartlara uygun olduðunu teyit gerektirir ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX), uygun yardýmcý olur Devamı…
SAP Lighthammer ile Bitki Seviye Liderlik Nailed mý?
Eski sadýk birleþik uygulamalar ortaðý Lighthammer edinimi baðlantý ve üretim tesisi performansý görünürlük SAP yeteneklerini güçlendirir. Ancak, bu aþamada, kendi baþýna çok katma sektöre özel atölye iþlevsellik saðlamaz.

d ticaret sap e itimi  Lighthammer ile Bitki Seviye Liderlik Nailed mý? SAP Lighthammer ile Bitki Seviye Liderlik Nailed mý? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özet Haziran sonunda , SAP bu bitki zemin ve Lighthammer Yazýlým Geliþtirme Þirketi satýn alarak kurumsal arasýnda geliþmiþ baðlantý teslim olduðunu açýkladý (http://www.lighthammer.com), Exton, Pennsylvania (ABD) merkezli kurumsal üretim istihbarat ve ortak üretim yazýlým özel tutulan tedarikçisi. Lighthammer ve SAP Devamı…
Global Finance ile Küresel Ticaret Yönetimi birleþtirme
Vastera'nýn edinimi ile, JPMorgan Chase müþterilerine yararlarý maksimize edecek þekilde fiziksel ve finansal tedarik zincirleri arasýnda tam bir entegre nakit, ticari ve lojistik çözüm sunan ilk küresel finans kurumu olabilir.

d ticaret sap e itimi  güvenlik gereksinimleri bu sürekli deðiþen ticaret düzenlemeleri ihlal ithalatçýlar ve ihracatçýlar üzerinde ciddi hukuki ve mali sonuçlarý koyuyoruz. Ayrýca, yük ithalatçý / düzenlemelerdir tam olarak bilmek ihracatçý ve nasýl uymak için açýk. küresel ticaret sýnýr ötesi nakliye mallarýn multimodal taþýmacýlýk gerektirse de , birçok uluslararasý nakliyatçýlar henüz küresel tedarik zincirleri otomatik isteyen e-iþ için gerekli görünürlük ve esneklik saðlar Devamı…
Catalyst Uluslararasý SAP Kader Kravatlar
Þirketin lansmanýndan bu yana en önemli olay olabilir ne, Catalyst Uluslararasý yeni bir ittifak ERP leviathan SAP kurumsal gemi ateþ püskürdü oldu. Anlaþma benzeri görülmemiþ gelirleri ile küçük Wisconsin satýcý þamandýra veya kaçma olabilir.

d ticaret sap e itimi  açýk bir strateji çalýþtý deðil   Ýnternet ticaret pazarý, ev sahipliði uygulamalarý sunan, veya bir web ön uç üreten   kendi WMS için. Sole   gelirler için WMS baðýmlýlýðý: raðmen depoya Catalyst baðlýlýðý   yönetimi iþlevselliði büyük derinliði olan bir ürün vermiþtir, bu sýnýrlýdýr   Tek bir pazara büyüme. Sanayi dikey ekleme Catalyst saðlayacak   Bazý geniþleme ulaþmak, ancak yeni fonksiyonel alanlarý eksikliði bir temsil için   uzun Devamı…
Ateþli Yazýlým SAP Veri çýkarýmý Pazar girer
Ateþli Yazýlým Extract / Transform / aracý pazarýnda Yük güçlerini artýrmak, kendi DataStage ürün için SAP çýkarma ve yük yetenekleri ek duyurdu. Kurumsal Kaynak Planlama uzayda SAP yaygýnlýðý nedeniyle, bu ilave edilmesi, sagent ve Computer Associates gibi diðer büyük ETL satýcýlarýnýn bazýlarý üzerinde bir rekabet avantajý saðlayacaktýr.

d ticaret sap e itimi  çýkarýmý Pazar girer M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet Ateþli Yazýlým,   Westboro, Massachusetts Incorporated (NASDAQ: ARDT) desteði açýkladý   SAP R / 3 çýkarýlmasý için ve de (Ýþletme Bilgi SAP BW için yükleme   Depo) kendi DataStage Sürüm 3.6 kullanarak. Ateþli yeni özellik yönlendiriyordur   olarak Paketlenmiþ Uygulama Connection Kit (PAKET). DataStage Özü ile   SAP R / 3 PACK, kullanýcýlar SAP R / 3 sistemleri doðrudan veri ayýklamak Devamı…
SAP AG - Bir "Yeni Boyut" ile ERP Lideri
Bugün, SAP baþlangýçta Tedarik Zinciri Yönetimi, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM, Ýþ Zekasý (baðýmsýz iþ uygulamalarý yer aldýðý "Yeni Boyut" ürün hattý, tanýtarak tarihinin baþlattý en agresif yeni ürün biri tamamlama sürecinde olan BI) ve e-Ticaret. "Yeni Boyut" ve "Sanayi-Özel" ürünler (özellikle "SAP BW" ve "SAP ÝK") SAP satýþ geliri önemli katkýda olacak ...

d ticaret sap e itimi   Yeni Boyut ile ERP Lideri tedarik zinciri yönetimi makaleleri , tedarik zinciri yönetimi iþ , tedarik zinciri yönetimi derece , tedarik zinciri yönetimi daðýtým tedarik zinciri yönetimi /> SAP AG - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri P.J. Jakovljevic - Haziran 28, 2013 Read Comments Satýcý Özet kurulan   1972 yýlýnda beþ eski IBM çalýþaný tarafýndan ve Walldorf, Almanya, SAP AG merkezli   , Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazýlýmý arenada 1 numaralý satýcý   (19.000 Devamı…
SAP Giyim ve Ayakkabý ekip kurar
Eylül sonunda, SAP AG'nin ABD iþtiraki SAP R / 3 yükleme giyim ve ayakkabý üreticileri yardýmcý olmak için teknik danýþman bir özel ekip kurdu. Hareket bir baþarýsýz R serisi / bazý SAP giyim ve ayakkabý müþteri beklemeye veya tamamen kendi R / 3 proje terk etmek zorunda 3 uygulamalarý izler.

d ticaret sap e itimi  - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet SAP çalýþýyor   erken kullanýcýlar sonra Giyim ve Ayakkabý R / 3 Çözüm (AFS) stabilize zorunda kaldý   projeleri üzerinde çalýþmaya durdurmak için birçok lider yazýlým ile ilgili sorunlar,.   Þimdiye kadar, SAP daha geniþ tüketici ürünleri gruptan danýþmanlar çekiyordu   AFS teçhizatlarý ile baþa çýkmak için. Yeni AFS ekibi þimdi, gemide 35 danýþmanlarý vardýr   ve yýl sonuna kadar 50 bu sayýsýný Devamı…
Tüm Tedarikçiler bakacak SAP
Son zamanlarda son güçlendirir SAP'nin ilk büyük ürün teslimionaylý teknoloji temeli, bu ortak bir teklif saðlarçözümü. Bu zaman ve kaynak miktarý gerekli anlamýna gelmezilgili etkinleþtirme iþlemi uygulamak ve yönetmek için göz ardý edilebilir.

d ticaret sap e itimi  SRM kýsaltma kucaklayan olmasa da, Oracle , Ariba ve Ticaret Bir tüm tedarikçi-ilgili süreçlerini desteklemek için e-ihale uygulamalarý meþgul yuvarlama olmuþtur. Þirketlerin e-pazar altyapýsý ile ilgili olarak ortaklýk baðlýlýklarýný taahhüt ederken bir yakýndan, SRM / da ürün tedarik ile ilgili SAP nin ve Ticaret One ayrý ve büyük olasýlýkla çarpýþan yollarý sonucunu dikkat etmem gerekir . PeopleSoft bildirildi, yakýn gelecekte bir SRM ürün açýklayacak bekleniyor ise Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others