Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » dunya ilm


Nasýl Pazar Liderleri Katma Bayiler Dünya gezinme mý?
Büyük satýcýlarý ve katma deðerli satýcýlar, küçük ve orta ölçekli iþletmelerin ihtiyaçlarýna hitap taþýnýr raðmen geleneksel iþ modelleri içinde önemli deðiþiklikler gerektirir. Bu deðiþikliklerin bazýlarý çalýþýyor olmasýna raðmen ve bazý baþarý için formül gibi görünüyor.

dunya ilm  Pazar Liderleri Katma Bayiler Dünya gezinme mý? Nasýl Pazar Liderleri Katma Bayiler Dünya gezinme mý? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments SAP ve Oracle ne yapýyorsun? SAP ve Oracle , tartýþmasýz pazar lideri (en az katmanlý bir boþluk, onlar çünkü Microsoft , sezgi ve Sage gibi þirketlerin baþarýsýný hala uzun bir yol -alt kademelerin 4.7 milyon müþteriye sahip ikinci) , kesinlikle orta ölçekli iþletmeler için kendi küçük ince ayar (SMB) go-to-pazar stratejileri Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » dunya ilm


Dünya üzerinde ne SSA ile Oluyor?
Son zamanlarda satýn alýnmasýnýn ardýndan unutulup batan önlemek için, Sistem Yazýlýmý Associates (SSA) son zamanlarda küresel kurumsal iþ çözümleri haritada kendini geri koymak için kararlý hamle yaptý. Aðustos ayýnda SSA Global Teknolojileri olarak yeniden adlandýrma kendisi hareket biriydi. Piyasada ikinci bir þans verecektir?

dunya ilm  Dünya üzerinde ne SSA ile Oluyor? tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp sistemleri , Devamı…
Virüs baþka Tipi Dünya Hits (Ve Microsoft Hayýr Az alýr)
Trend Micro ve Computer Associates dahil olmak üzere anti-virüs satýcýlarý, bir dizi yeni bir yaklaþým ile bir virüs uyardýlar. Bu QAZ.TROJAN veya QAZ.WORM olarak anýlan edilir, ve resmi olarak Eylül ayýnda W32.HLLW.Qaz.A olarak deðiþtirdi. Not Defteri kurban deðildi nerede durumlar olmuþtur raðmen virüs, korunmasýz paylaþýlan sürücüler ile girer ve genellikle Notepad.exe uygulamasý yerini alýr. Virüs daha sonra enfekte olmuþtur bilgisayar üzerinde etkisi uzaktan kumanda vererek, dýþ davetsiz misafirleri için bir arka kapý saðlar. Bu analiz makinelerinizi korumak için bazý öneriler içermektedir.

dunya ilm  Virüs baþka Tipi Dünya Hits (Ve Microsoft Hayýr Az alýr) tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi Devamı…
Free-için-tüm Dünya Katma deðer Bayiler yenilikçi Yaklaþýmlar
Baþka lehine bir ürün býrakarak bazý ara sýra hareket doðal olarak, ve hiçbir satýcý ortaklarý kaybetme karþý baðýþýk deðildir, mevcut uygulamalarý ortaklarý Evren nispeten istikrarlý. Ancak bazý yenilikçi satýcýlarý ellerinden geleni yapýyorlar.

dunya ilm  Free-için-tüm Dünya Katma deðer Bayiler yenilikçi Yaklaþýmlar Free-için-tüm Dünya Katma deðer Bayiler yenilikçi Yaklaþýmlar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments A Hybrid Yaklaþým: En için Way to Go dünyasýnda bir kesinlik katma deðerli satýcýlar (VAR) hiçbir derde deva, ve sihirli düzeltme olmasýdýr . Biz parçalarý Bir ve bu serinin iki bazý yaklaþýmlar bir göz attýk, ancak bazý diðer ilginç taktikleri keþfetmeye deðer. Cha (lle) Katma Bayiler Dünya nging Devamı…
IMI Vivaldi Ters mezatçý için iyi çalar Umutlar
CoShopper.com imzalanmasýyla, Avrupa e-yerine getirilmesi satýcý Bulunan-Matematik dünya onun en nüfuz köþesinde, Uzak Doðu'ya bir geçit açýlýr.

dunya ilm  IMI,Bulunan-Matematik,coshopper,geliþmiþ sipariþ yönetimi,crm,depo yönetimi uygulamalarý,tedarik zinciri danýþmanlar,e-ticaret ile ilgili iþletmeler < > global lojistik Devamı…
ERP ve PLM Farklý Evrimsel Aþamalarý
Ürün geliþtirme yaþam döngüsü - yenilik, kavramsallaþtýrma, plan, tasarým, tedarik, üretim teslim, hizmet ve emekli - doðal olarak birden fazla kiþi, birden fazla bölümler faaliyet gösteren ve genellikle birden fazla firmanýn, dünya çapýnda birçok ülkede yerleri ile her içerir . Bu karmaþýklýðý yönetmek sonucu PLM çözümleri için varlýk nedeni olduðunu doðal zorluklar Çözme.

dunya ilm  genellikle birden fazla firmanýn, dünya çapýnda birçok ülkede yerleri ile her içerir. Bu karmaþýklýðý yönetmek sonucu PLM çözümleri için raison d tre olduðunu bu doðal zorluklarý çözme. Bu nedenle , geleneksel PDM üreticileri artan kalite ve satýþ sonrasý hizmeti tertemiz, daha ucuz, daha hýzlý yeni ürünler sunmak için gerekli olan bir rekabetçi ve iþbirlikçi e-iþ ortamýnda, yeterli deðildir. Müþteriler, ortaðý kanallarý ve tedarikçiler sistemleri bu yana dýþ Devamı…
Dassault Systèmes-Geniþleyen Ürün Geliþtirme ve 3D Deneyimi
Dassault Systèmes vizyon saðlamaktýr herkes-den böylece onlarýn fikri mülkiyet ve dijital varlýklarýn deðerini maksimize ürün tasarýmcýlarý, mühendisler ve kullanýcýlar ve kendi oluþturmak için topluluklar-, paylaþmak ve deneyim üç boyutlu sanal dünya sonuna kadar tedarikçi, . Bu makalede, TEC baþ analisti PJ Jakovljevic 3 boyutlu tasarým o son zamanlarda iþbirliðini etkinleþtirmek nasýl, demoed gördüm araçlarý ve üretim ve diðer sektörlere uygulama bildiriyor.

dunya ilm  ve Güney Amerika ve dünya genelinde çok sayýda diðer ofisleri boyunca yaklaþýk 40 yerlerde oluþur. Waltham Amerika HQ ​​açmak için karar Boston Metro alanýnda bulunabilir ekonomik fýrsat, dünya çapýnda yetenek ve yenilik konuþuyor. Dassault Systèmes görünüþte Concord ve Lowell mevcut Massachusetts tesisleri gelmeye baþladý. Bir yerde iþ gücü birleþtiren iþbirliði daha kolay yapmak gerekir. Bu ofisler için niyetiyle iddia edilen büyüme-ve biz iyi ücretli profesyonel Devamı…
'Ortak Ticaret': ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: Oracle
Orada kurumsal uygulama çözümleri oluþturmak için iki yol vardýr: birlikte baðlantý satýcýlarý açýk mimarileri ve uygulamalar arasý mesajlaþma protokolleri kucaklamak hangi farklý, best-of-cins çözümleri, ya da tüm yazýlým, iþlevselliði ile bir one-stop-shop bulmak ve birlikte çalýþabilirlik kimse için sorabilirsiniz. Oracle ikinci en iyi yoldur ýsrar ediyor ve onlarýn yoludur. Ama Ýþbirlikçi-Ticaret için en iyisidir? C-Ticaret ve birlikte çalýþabilirlik senin vizyonlarýný de mi?

dunya ilm  paketi , jd edwards dünya , ERP sistemleri , kehanet özgeçmiþ , erp sistem uygulamasý , bu seminare , yazýlým geliþtirme þirketleri , online tabanlý eðitim , web tabanlý CRM , crm satýþ , erp yazýlým sistemleri , jd edwards e1 , tedarik zinciri yazýlým , erp seçimi , jd edwards kullanýcýlar CRM , kehanet fonksiyonel iþ ilanlarý , erp yazýlýmý fiyatlandýrma , SyteLine ERP erp /> Ortak Ticaret : ERP, CRM, e-Proc, ve SCM Unite! A Serisi Çalýþmasý: Oracle Randy Garland - Devamı…
Preactor: Tahmin ve Atölye üzerinde tepki
Birçok best-of-cins geliþmiþ planlama ve programlama (APS) satýcýlarý APS üretim þirketleri için önemli bir imkan olacak bir araç olarak sinirli olan 90'larýn sonlarýnda, yana gelip gitti. Ama kendini seçkin vardýr bir satýcý, üretim planlama ve programlama yazýlýmýnda bir dünya lideri Preactor olduðunu. Preactor kurucusu ve CEO'su Mike Romanlar ile bir Q & A içeren bu derinlemesine rapor, daha fazla bilgi edinin.

dunya ilm  ve planlama yazýlýmý bir dünya lideridir. Bu üst bir yönetim satýn alma sonrasýnda oluþan, Ýngiltere merkezli baðýmsýz bir þirket olduðu 1999 yýlýndan bu yana BTR (þimdi birleþti Siebe ve yeniden adlandýrýlmýþ Invensys ile ) 1993 yýlýnda. Kurucularý, Mike Romanlar, Yönetim Kurulu Baþkaný ve Ýcra Kurulu Baþkaný (CEO) [veya Ýngiltere iþ lingo Genel Müdür ]); Graham Hackwell, Teknik Direktör ve Zena Wren, Finans Direktörü, hala altýndadýr çalýþan grubun dümen Devamı…
İş Zekası Orta ve Küçük Ölçekteki İşletmelere Nasıl Fayda Sağlar?
Business Objects’in dünya genelindeki orta ölçekli pazarlar bölümünün genel yöneticisi ve genel başkan yardımcısı. Todd’la bugün iş zekasının [BI] küçük ve orta ölçekli şirketlere neden ve nasıl yararlı olabileceğini tartışacağız.

dunya ilm   Todd Rowe, Business Objects’in dünya genelindeki orta ölçekli pazarlar bölümünün genel yöneticisi ve genel başkan yardımcısı. Todd’la bugün iş zekasının [BI] küçük ve orta ölçekli şirketlere neden ve nasıl yararlı olabileceğini tartışacağız. Lyndsay Wise: Merhaba Todd, yayına hoş geldin. Todd Rowe: Teşekkür ederim. LW: İş zekası tam olarak nedir ve küçük, orta ölçekli şirketlere tam olarak nasıl faydalı olabilmektedir? TR: Bu güzel bir soru. Evet, genel Devamı…
CMMI Tepe ulaþmak: Nasýl Hýzlý týrmanýn miyim?
Olgunluk Seviyesi 5. Uygulama Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI) performansýný optimize etmek için bir organizasyon saðlar. Dünya standartlarýnda bir yerel SEPG grubun kurulmasý ve koçluk için uygulama, ve CMMI Yüksek Vade uygulamalarýndan biri kuruluþun hýzla uygulanmasýný sýrlarýný CMMI Yüksek olgunluk seviyesi deðerlendirmeler için kritik baþarý faktörleri hakkýnda bilgi edinin.

dunya ilm  ve deðerlendirmeler gelen kaydetti dünya standartlarýnda uygulamalardan biri (yerel bir Yazýlým Mühendisliði Ýþleme Grubu , kurmak artýrmak ve Antrenör kurumsal kaynaklarýn kullanýmý oldu SEPG) 3 grup . Bu kurumsal bilgi tabaný bir LG bölümü, diðer gruplar tarafýndan yaþanan CMMI uygulama tuzaklardan kaçýnmak böylece büyük ölçüde hýzla Olgunluk Düzeyleri kadar ilerleme organizasyon yeteneðini arttýrmak yardýmcý çok deðerlidir. Kurumsal SEPG grup onlarý diðer LG MSS Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others