Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » edi yaz l m ve hizmetler


$ 6B Hizmetler Deal Dell, IBM
Dell Computer Corp ve IBM Corp IBM Dell PC'ler ve sunucular için hizmet ve destek saðlayacaðýný açýkladý.

edi yaz l m ve hizmetler  bulabilirsiniz. Dell ayrýca inþa ediyor   ittifak üzerine, Mart ayýnda IBM ile teknoloji kullanýmý saðlayan bir hareket kurdu   baþka türlü elde olmayabilir. Bu faktörler, yedi yýllýk bir dönem ile birlikte   anlaþma, pazar konsolidasyon yol açacaktýr. IBM faydalarý   hizmet tabanlý gelirleri, önemli bir alaný artýrarak bu duyuru   önümüzdeki yýllarda bunun için büyüme. Yaklaþýk için þu anda, hizmet hesaplarý   IBM in gelirlerinin 25%. 2. ABD ve tutan Devamı…
Müşteri Hizmetleri ve Faturalama (CC&B)
Customer care and billing (CC&B) solutions typically support providers of utilities, telephony, cable, or other services providing companies. The TEC model of CC&B software covers mediation...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » edi yaz l m ve hizmetler


Profesyonel Hizmetler CRM ile yakalama-up mý
CRM pazarý kayýyor. Çok amaçlý ve yatay odaklý CRM uygulamasý arayan yerine, müþterilerine daha özel bir ve sektöre özel aracý arýyorlar. En küçük müþterilerine büyük kuruluþtan, CRM alýcýlar uygulamalarý özelleþtirme için sýnýrlý ihtiyacý ile iþ modeli takip bekliyoruz. Profesyonel hizmetleri pazarýnda odaklanmýþtýr Arayüz Yazýlým, bir örnektir.

edi yaz l m ve hizmetler  Yazýlým web sitesini ziyaret edin: www.interfacesoftware.com Ürün Tanýmý ve Piyasa Darbe müþteri iliþkileri ya da iliþki pazarlama fikri yeni deðil, ancak bazý meslekler daha fazla ya da daha az iþ doðasý ile ilgili olarak kabul var. Buna göre, bankalar, Telco, perakendeciler ve üreticiler de dahil olmak üzere geleneksel Fortune 500 þirketlerinin CRM satýcýlarýnýn dikkatini çekmek için ilk þanslý kuruluþlar arasýnda yer aldý. Finansal hizmetler dýþýnda, CRM Devamı…
Hizmetler geçiþ için ITIL sürüm 3 Reçete
BT hizmet geçiþ yönetmek zordur. Ama ITIL sürüm 3 bulunan güncel rehberlik, BT kuruluþlarý planlama, yapýlandýrma ve deðiþim yönetimi dahil olmak üzere tüm geçiþ aþamalarý, yeni bir bakýþ açýsý ile, daha baþarýlý bir geçiþ için planlayabilirsiniz.

edi yaz l m ve hizmetler  kanama ve iþ güvenilirliðini kaybediyor. Bu zorluklarýn sadece birkaç olduðu Bilgi Teknolojisi Altyapý Kütüphanesi rehberlik (ITIL) Sürüm 3 Hizmet Geçiþ :> üçüncü hizmet yaþam döngüsü aþamasý kapsayan hacmi ile özellikle, adres yardýmcý olmak için tasarlanmýþtýr. kelime geçiþ kullanýmý önemlidir. Ne kadar sýklýkla BT uzmanlarý çok az veya hiç görünür destek ile üretime geliþtirme (proje ya da sorun istiþare olmadan baþka bir bölümüne geçirilir) Devamı…
Finansal Hizmetler Sanayi günü ise CRM Satýcýlarý Nakit
Finansal hizmetler sektöründe geçen yýl deregülasyon bankalar, aracý kurumlarý ve sigorta þirketleri üzerindeki rekabet baskýsý deðiþti. Bu sektörde firmalarýn müþteri etrafýnda yerine ürün etrafýnda teklifleri geniþletmek ve yeniden zorunda kaldýlar. Bu CRM için mükemmel bir harf yapar, ve önde gelen satýcýlarý fýrsatlardan yararlanmak için sunduklarý arttýrmak bulunmaktadýr. Siebel, E.piphany ve Broadbase onlarýn iddia esnetme nasýl öðrenin.

edi yaz l m ve hizmetler   Broadbase         ) Geniþletmeye devam ediyor. Pazar         Darbe         Siebel en sunan kýsmen nedeniyle, çok baþarýlý olmasý muhtemeldir         güçlü marka. Ayrýca, Siebel þüphesiz için kaynaklara sahip         bir teklif içine iki þirketin yazýlým entegre ve teþvik etmek         Ürün. Janna geliþtirme uygulamalarý 10 yýllýk bir geçmiþe sahiptir         finansal hizmetler sektörü için, ve kârlý faaliyet Devamı…
Bir Döküm içinde Güvenli
Döküm Networks ™, A.Þ., yüksek performanslý anahtarlama cihazlarý tüm ücretsiz Secure Shell (SSH) Teknoloji içeren olacaðýný açýkladý. Bu doðru! Döküm Aðlarý hemen her Að Yöneticisi rüyasý gerçek yaptý.

edi yaz l m ve hizmetler   Devamı…
Tüm Hizmet nerede Gitti?
Bir ürünün perakende kanala hareket kez Nedense, çoðu üretici kontrolü kaybetmek. Perakendeci sorumluluk abdicates. Bir sorun ile karþý karþýya, tüketici tek baþýna! Ne müþterinin yaþam boyu deðeri ne oldu? Bu makalede, son müþteriye hizmet veren ihmaller ve sözleri inceler.

edi yaz l m ve hizmetler  marj büyüme ile takviye edilmiþtir. Üreticiler   teþvikler, indirimler ve indirimler ile ürünlerini destekler. Perakendeciler saðlamak   satýn alma noktasýnda, tüketicilerin saðlayan, yüzde sýfýr finansman dahil etmek   hemen eve son gizmo ve gadget almak. Baþka bir gelir kaynaðýna   uzatýlmýþ garanti dir. Özel perakendeciler satýþ personeli teþvik   Bu satýn almak için masum, fahiþ ücret ödemeden birçok durumda. Evet, ürünün   bir garanti vardýr, ama tabii Devamı…
Perakende Market Lawson Yaklaþýmý
Lawson Perakende Operasyonlarý Suite çözümleri yüksek hacimli perakende iþletmeler için inþa edilmiþ ve madde bilgi, kategori planlama ve gözden geçirme, ürün çeþitliliði, fiyat, promosyon, depo ikmal, çok kanallý sipariþ, maðaza ikmal, tahmin yönetimi de dahil olmak üzere bir dizi etkinlik, kapsayacak, ve vardýr Sipariþ belirlenmesi.

edi yaz l m ve hizmetler  ne iþe yarar? | EDI karþý. XML - Tandem Çalýþma Yerine Rekabet? | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Altý: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Beþ: Pazar Etki (Devamý) | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Dördüncü Bölüm: Pazar Etki Devam | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Özenle Çalýþma Bölüm Üç: Pazar Etki | Tam Yazýlým - Bir Tam Sinerji Doðru Devamı…
Çözüm CRM Kiþisel Madde yapar
Çözüm axtive Software Corporation, sörfçü ve web siteleri arasýnda kiþiselleþtirilmiþ etkileþim destekleyen iliþkisel pazarlama yazýlýmý saðlayýcýsý kendi satýn duyurdu.

edi yaz l m ve hizmetler  | Ticaret Borsalarý için EDI ve XML Güvenli Taþýma | Aðustos Ay ýn Net Pazar | Son olarak birlikte pazarlama ve Ýstihbarat, | Akýllý Ürün Borçlular Cezaevi Boþ tutar | Dead Heat: Kurumsal Alýcýlar Lider e-Ýhale Ürünler Analiz Araçlarý Kazanç | Portal Plays Boþanma Aðrý Yatýþtýrýcý | Ariba (Ve itibaren) Kaynak Direkt Goes | Er kadar doldurun, Pil kontrol edin ve Beni bir iMac Satýþ | Arctic gelen Rio Grande Ýyi Dijital Ýmzalar | SAP Zafer, Up verir Diyor. Yine. | Scient Devamı…
E-öðrenme Ders Tasarýmý
Bu makalenin tasarýmý için ipuçlarý saðlar E-öðrenme hedef kitle, kullan, hedefler, motivasyon, medya, etkileþim, deðerlendirme, estetik, takým seçimi ve deðerlendirme ile ilgili kurslar.

edi yaz l m ve hizmetler  bazý derslerin tasarým istihdam edilmiþtir. Bu makale, soru ve e-öðrenme kurslarý tasarlarken dikkate almak gerekir þeylerin bir kontrol listesi olarak hizmet verebilir ipuçlarý bir liste ortaya koymaktadýr. Bu noktalarýn her her durum için geçerli deðil. Bu hedefler, öðrenciler ve içeriðine uygun olmalýdýr. Ne yazýk ki, programýn yaratýcýsý olarak, sýk sýk bu þeylerin iyi yargýç deðildir. Bunlarý deðerlendirmek için en etkili yolu bazý tipik öðrenciler sizinle kurs Devamı…
TEC Spotlight Raporu: Pronto Yazýlým
Bu spot raporda, David Clark Pronto Yazýlým inceler. Ürünün tarihi ve pazarlama konumlandýrma, yaný sýra güçlü, rakipler ve zorluklar hakkýnda her þeyi öðrenin. PRONTO-Xi Ýþlevselliði ile üst düzey bir bakýþ: Ayrýca bu Spotlight Raporu'nda yer.

edi yaz l m ve hizmetler  yönetimi, elektronik veri deðiþimi (EDI), perakende nokta kapsar iþ iþlevselliði içerir -of-satýþ (POS), tesis yönetimi, üretim kaynak planlamasý (MRP) ve tedarik zinciri yönetimi (SCM), birlikte bir iþ zekasý ile ( BI) analiz aracý. PRONTO-Xi Yarýþmacýlar kadar Tedbirler Pronto-Xi v 670 TEC en son Ürün Belgelendirme Raporu Gönderen : Lawson , Microsoft , Infor ve Epicor Pronto ana rakipleri bazýlarý, ancak, bazý durumlarda, Pronto yazýlým da katman bir satýcýlarý [örneðin, Devamı…
Kurumsal Hizmetleri Kaynak Planlamasý ve Profesyonel Hizmetler Otomasyon: Nerede Line Beraberlik mu
Geç doksanlarýn bu yana, kurumsal kaynak planlamasý (ERP) satýcýlarý hizmet sektöründe dikey pazarlar için iþlevsellik geliþtirdik. Ayný zamanda, profesyonel hizmetler otomasyonu (PSA) uygun bir yazýlým kategorisi oldu. Sonuç olarak, ERP ve PSA arasýndaki fark deþifre bir sorun olmaya devam etmektedir.

edi yaz l m ve hizmetler  hizmet odaklý iþlevselliði geliþtirmek edildi. Bu PSA çözümler (PSO) en profesyonel hizmetler kuruluþlarýndan kalbinde kalýr yönetim sistemleri, proje arka ofis çözümleri (genellikle ERP ya da muhasebe satýcýlarý tarafýndan saðlanan) baðlayan eksik parçalarý saðlamayý amaçlayan edildi. Günümüz piyasasýnda , ERP satýcýlarýnýn agresif bir kez orijinal PSA satýcýlar tarafýndan saðlanan proje odaklý iþlevsellik saðlayarak çabalarýný duruluyor. Buna ek olarak, cins Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others