X
Browse RFP templates
Visit the TEC store for RFP templates that can save you weeks and months of requirements gathering, and help ensure the success of your software selection project.
Browse Now


Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 epicor guverte iksa


ERP ile CRM Bulutta Buluşunca
2010 yılında Plex Systems, belirsizlikle geçen birkaç yılın ardından, bulut programcılıkta bir kurumsal yazılım planlama (ERP) çözümü olan Plex Online’nın

epicor guverte iksa  Bu örneğin Netsuite veya Epicor Express gibi, ERP ve CRM çözümlerine ilişkin entegre bulut yazılımların başarısına karşılık vermek amacıyla Plex ve salesforce.com tarafından yapılan bir hamle mi? PF: Bu gelişmenin birtakım stratejik içerikleri olsa da, daha çok Sales Cloud 2 kullanan bir grup müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak (aynı zamanda içimizdeki ekip üyelerinden bazılarını tatmin etmek) amacıyla yapmış olduğumuz bir taktiksel hamleydi. Bir kez daha söylemek

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » epicor guverte iksa

Epicor kendi baþýna ROI Toplama Gerekçe yapar


"Bir kez ýsýrýlan, iki kez utangaç" atasözü göz önüne alýndýðýnda, bir 'benim de' nedeniyle, bir diz refleksi deðildir, böylece Epicor dikkatli ROI Sistemleri ve TDC Çözümleri yeni satýn gerekçesini düþünülmüþ olan dürtü hayal gerektiðini piyasada devam eden konsolidasyon çýlgýnlýðý.

epicor guverte iksa  Epicor kendi baþýna ROI Toplama Gerekçe yapar Epicor kendi baþýna ROI Toplama Gerekçe yapar P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti bir   gerçek orta piyasa görevdeki satýcý, Epicor Software Corporation   (NASDAQ: EPIC), takip eden son birkaç yýldýr çok iyimser haber olmadý   kendi atalarý üzerine (yani, Platin A.Þ. ve Dataworks )   1998 ve 1999 yýllarýnda Epicor içine Platinum sonraki isim deðiþikliði birleþme.   Yine de Epicor son uzun Devamı…

Epicor Perakende: Sayaç arkasýnda


Perakende paradigma ilham verici müþterilerine, çekici ötesinde, baðlantý doðru kayýyor. Epicor Perakende yazýlým çözümleri müþteri kazanýmý artýrýlmasý, hareketliliði ile bu piyasa trendi yanýt, ve çok kanallý perakendecilik vardýr. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic Epicor Perakende rekabette kendisini farklý kýlmaktadýr nasýl görüþmek üzere, ürün pazarlama, perakende yazýlým Epicor müdürü ile oturur.

epicor guverte iksa  Epicor Perakende: Sayaç arkasýnda noktasý , envanter yazýlýmý quickbooks , kahve dükkaný Poz yazýlým , Poz nakit kayýt , yazýlým envanter sistemi , Ücretsiz Poz sistemi , küçük iþletme Poz yazýlým , Poz yazýlým sistemi , yazýlým envanter yönetimi , quickbooks envanter kontrol , Poz perakende sistemleri , basit Poz yazýlým bakkal Poz yazýlým , içki Poz yazýlým , ipad Poz yazýlým , dokunmatik ekran Poz sistemleri için , Ücretsiz Poz yazýlým perakende noktasý perakende Devamı…

Epicor ve activant (Birleþme Sonrasý) Ne Kadar mu var?


Nisan 2011 iþ yazýlým çözümleri alanýnda dünya lideri oluþturmak için Epicor ve activant Çözümleri birleþme gördüm. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic ürün ve sanayi geniþ bir yelpazede, çok iddialý ama büyümeye, fýrsatlar ve birleþme ve birleþik þirketin, Epicor Software Corporation potansiyel sinerji yarattýðý zorluklarý tartýþmak üzere CMO John Hiraoka ile oturur zor- stratejiye-fark.

epicor guverte iksa  Epicor ve activant (Birleþme Sonrasý) Ne Kadar mu var? Epicor yazýlým corp , Epicor destek , Epicor muhasebe yazýlýmý , Epicor perspektifler 2010 Epicor kurumsal , Epicor scala , Epicor danýþmanlýk , Epicor perspektifler , Epicor ERP yorum , ; Epicor yorum , Epicor müþteri , Epicor eðitim bakýþ , Epicor 9 yorum , Epicor kullanýcý grubu , scala Epicor , Epicor 9.05 , erp Epicor , satýn Epicor , Epicor logo , Epicor bakýþ eðitim , Epicor sistemi , Epicor danýþmanlarý , Epicor iþ Devamı…

Bir Gücü


Yýllýk geliri yaklaþýk 350.000.000 $ olan tipik orta piyasa þirketi, tamamen kendi iþ süreçlerini otomatik deðil ve her þey bir sunucudan iþe yarayabilir memnuniyetle mirasý sistemleri verecek ve yöneticileri bu süreçte gereken bilgileri vermek . Ikilem içinde baþka bir görüþ - cins kavramý best-of karþý tek elden.

epicor guverte iksa  verecek. Ayrýca ,    Epicor etrafýnda tüm iþ inþa gibi þirketler   orta piyasa þirketleri için entegre kurumsal yazýlým çözümleri sunan   dünyada. Epicor 15.000 müþteri ve yetenekleri üzerinde sahip olduðunu iddia ediyor   sunmak için uçtan uca, sektöre özel çözümler. Oyuncular Sadece   Y2K patlama yerleþmeye baþladý, birçok ERP þirketleri araþtýrmaya baþladý   kendi CRM paketleri bina imkaný. Bu zaman zarfýnda, SAP   hiçbir þirket muhtemelen bir ayak Devamı…

Epicor en Mid-Piyasa Pitch (Bir) Scala için yüksek Oldu Bölüm Üç: Pazar Etki


Scala, Avrupa ve Uzak Doðu'da ana doðrudan ofis kapsamýnda olan ve iþ ortaklarý ve düþük nüfuz hala çoðu, uzaktan ezoterik ve piyasalardaki bayi aðý aracýlýðýyla, mükemmel ideal Epicor ek tanýma uyar.

epicor guverte iksa  Epicor en Mid-Piyasa Pitch (Bir) Scala için yüksek Oldu Bölüm Üç: Pazar Etki Epicor iscala , Epicor scala , Epicor yazýlým , Epicor ek , epicore , epicore erp , epicore yazýlým , erp uygulama , erp yazýlýmý , erp yazýlým satýcýlarý erp çözüm , ERP sistemleri , iscala , iscala erp , iscala yazýlým , scala /> Epicor en Mid-Piyasa Pitch (Bir) Scala için yüksek Oldu Bölüm Üç: Pazar Etki P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Pazar Etki Epicor Software Corporation Devamı…

Proses Endüstrisi SMB Zorluklar Bir Analist Görüþü


Süreç imalat sanayi bir kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemi farklý ihtiyaçlarý vardýr. Burada ne iþlem imalat iþ zekasý yetenekleri de dahil olmak üzere bir ERP çözümü, gelen gerektiren genel bir bakýþ.

epicor guverte iksa   ebay stok yönetimi , Epicor , Epicor 9 , ücretsiz barkod envanter yazýlýmý , ücretsiz envanter yönetimi yazýlýmý , Ücretsiz küçük iþletme stok yazýlým , entegre tedarik zinciri , envanter , envanter muhasebe yazýlýmý , envanter doðruluðunu , envanter analizi , envanter kontrolü , envanter kontrol özgür yazýlým stok kontrol yönetimi , envanter kontrol yazýlýmý , envanter kontrol sistemi , envanter kontrol sistemleri , stok kontrol teknikleri , envanter kontrol þablon , Devamı…

SOA Tabanlý Uygulamalar ve Altyapý - Sonraki Frontier?


Önde gelen kurumsal uygulamalar satýcýlarý hýzla yekpare istemci / sunucu mimarileri bir hizmet odaklý mimari (SOA) geçiþi tamamlamak için çok önemli olduðuna inanýyorum. Uygulamalarý, veritabanlarý, uygulama sunucusu ve ara katman da dahil olmak üzere "Büyük Kaç" "yýðýn" ýrk, için, yoðunlaþtýrmýþtýr.

epicor guverte iksa   Sezgisel Üretim Sistemleri , Epicor , Made2Manage , SYSPRO , müþteri kaynak yönetimi , kurumsal kaynak planlamasý , SAP NetWeaver , Hasso Plattner , XML , geniþletilebilir biçimlendirme dili , COBRA /> SOA Tabanlý Uygulamalar ve Altyapý - Sonraki Frontier? Olin Thompson and P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments SOA, Sonraki Frontier class= articleParagraph > küresel iþ mevcut, hýzla Wal-Mart olarak baskýn müþteriler, sýký zorunlu gereksinimleri ile birlikte ana bazý Devamı…

Hizmet Kuruluþlarý için Proje Portföy Yönetimi: Proje Yönetimi ve Operasyon arasýnda Gap Bridging


Proje portföy yönetimi iki tür (PPM) profesyonel hizmetler kuruluþlarý (PSO) için çözümler vardýr. Küçük kamu hizmeti yükümlülüðü için, best-of-cins satýcýlarý ile ev sahipliði yaptý çözümler sunmak out-of-the-box entegrasyon, entegre PPM çözümleri birçok büyük PSO tarafýndan tercih tam arka ofis sistemleri saðlarken.

epicor guverte iksa  (Oracle tarafýndan satýn) ve Epicor daha doðru teknolojik tanýmlamak için etiket kurumsal hizmetleri otomasyonu (ESA) benimsedik angajman ihtiyacý var. ESA faturalandýrýlabilir hizmetler kuruluþlarýndan operasyonel ihtiyaçlarýna ve hizmet sözleþmeleri teslim iç ve dýþ kaynaklarýnýn yönetimi üzerinde duruluyor. Hizmet Kuruluþlarý için Puan Bileþenler yönetmek portföyleri, projeleri ve kaynaklarý için PPM çözümleri temel bileþenleri ötesinde PSO teklif-to-fatura Devamı…

Küçük Bayiler Hala alakalý Ýþ Sistemleri saðlayabilir Dördüncü Bölüm: MRO ve Yedek Parça Yönetimi


Hizmet veya yedek parça son zamanlarda bir nimet ve birçok üretici için bir lanet haline gelmiþtir.

epicor guverte iksa  kaynak planlama satýcýlarý , Epicor , Epicor 9 , Epicor iscala , Epicor perakende , erp yazýlým erp yazýlým , erp yazýlým deðerlendirme , helikopter bakým , jet uçak bakým , bakým /> Küçük Bayiler Hala alakalý Ýþ Sistemleri saðlayabilir Dördüncü Bölüm: MRO ve Yedek Parça Yönetimi P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Hizmet Parça Yönetimi Bir Ýlgili Ýþ Sistemleri , (http://www.relevant.com), bir özel tutulan San Ramon, CA tabanlý saðlayýcý kurumsal kaynak Devamı…

Eserlerinde Orta Ölçekli firmalar için ERP paketleri


Orta ölçekli þirketler, Epicor Software Corporation ve QAD Inc için kurumsal kaynak planlamasý (ERP) yazýlýmý iki satýcýlarý yeni e-ticaret uygulamalarý sunmak kadar diþli.

epicor guverte iksa  , adaçayý erp , Epicor müþteri , araçlar erp , dinamikleri balta , Epicor destek , erp Epicor /> Eserlerinde Orta Ölçekli firmalar için ERP paketleri P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   Kasým Epicor ayýnýn ikinci haftasýnda Hawaii kullanýcý toplantýsýnda   Software Corp onu yönetmek için Web tabanlý yazýlým geliþtirme duyurdu   iþletmeler ve tüketiciler için online satýþ. Web maðazasý paketleri nedeniyle   Epicor, adý deðiþtirilmiþ bir Devamı…