Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » Genel Bak Muhasebe


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » Genel Bak Muhasebe


SMB Showdown için Muhasebe
Larry Blitz, TEC Satýcý Showdown serisinin editörü deðilim. Tam Yazýlým Kuzey Amerika (Tam Yazýlým bir bölümü) ve Infor: Bugünün Showdown iki büyük kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve birbirlerine, kafa kafaya karþý (SMB) orta ölçekli iþ küçük satýcýlarý için muhasebe çukurlarý.

GENEL BAK MUHASEBE: iki önemli muhasebe de genel bir, üst düzey göz alarak konum:)) 1 Seçilen muhasebe modülü sýralamasý genel performans ve 2. Iþlevselliði grafikler Tam Yazýlým Kuzey Amerika nýn Tam Globe Kurumsal karþýlaþtýrýn ve Infor en FMS SunSystems . Sana bu Showdown yararlý ve bilgilendirici bulmak umuyoruz . Ben showdown@technologyevaluation.com de tüm soru ve yorumlarýnýz bekliyoruz. Ve orijinal Showdown formatý için bu biçimi tercih ediyorsanýz lütfen bana bildirin. Tam vs Infor Tam
05.07.2013 23:50:00

KOBÝ Muhasebe Yazýlým Özellikleri için Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu küçük ve orta iþletmeler için günümüz piyasasýnda (KOBÝ'ler) þu anda mevcut olan muhasebe özellikleri ve iþlevleri fikir verir. Bu sizin organizasyon ihtiyacý-ve gerekmez hangi özellikleri belirlemenize yardýmcý olur.

GENEL BAK MUHASEBE: Kýlavuzu           1. Genel Muhasebe     Hesap Grafik     Hesap grafik, tüm pratik amaçlar için, iþ yönetim sistemidir. Gelir ve giderler yakalanan ve en uygun sýnýfa deðilseniz, size üretmek mali tablolar faydasýz olacaktýr. Ýþlem Ýþleme Bu kategori, genel iþlem, iþ akýþý dönemi kapanýþ, toplu düzen yapýlandýrma ve iþ maliyet ayarlamalarý dahil olmak üzere adresi tipik yevmiye kaydý iþlemleri,. özellikleri açýklar      Ay-ve yýl sonu kapanýþ Size
05.07.2013 23:50:00

Muhasebe Sistemleri Trap, ERP için taþý ne zaman
ERP ve muhasebe çözümleri arasýndaki farklar çok büyük. Muhasebe çözümleri finansal yönetim ve yasal raporlama ile yardýmcý olabilir, ancak operasyonel faaliyetleri düzene veya kontrol etmek için küçük yapmak.

GENEL BAK MUHASEBE: bekleyebilirsiniz   Eðer. Eðer bir genel satýcý ile anlaþma varsa (muhasebe satýcýlarý mükemmel olurdu   satýcý bu) örnekleri deneyim geçerliliði konusunda dikkatli olmak zorundadýr   sahip olduklarý iddia. Onlar da 5.000 müþterimiz var, ama kaç tanesinin olabilir   üretim? ERP dönün ne zaman   iþaretler bakmak için onun zaman üretim odaklý ERP. Kullanýcýlar     Lütfen sistemlerinin performansýný þikayet baþlar.     Eðer etrafýnda içi veritabanlarý
05.07.2013 19:35:00

Finans ve Muhasebe best-of-cins Yaklaþýmý
CODA en anlayýþlý muhasebe ve finansal teklifleri bütçeleme, tahmin, puan kartlarýný ve iþbirliði ve güvenli bir Microsoft Excel tablolarý kullanýn araçlarý içerir. Ancak, CODA dar uzman ve büyük ölçekli entegre bir iþletme sistemi teklifleri karþý best-of-cins yaklaþýmý savunmak gerekir.

GENEL BAK MUHASEBE: karar vermeden önce kendi genel bütçe analiz etmek ve dikkate almak daha fazla zaman vererek, bütçeleme ve planlama sürecinin daha hýzlý, daha güvenilir ve daha öngörülebilir hale sahiptir. kayda deðer bir baþka analitik modülü CODA Ýþbirlikçi Scorecard kullanýcý kuruluþlar grup hedefleri ve bireysel performans ile kurumsal hedeflere baðlantý yardýmcý olur , bir. Kurumsal her masaüstü için daðýtýlabilir için tasarlanan ürünün birden fazla performans yönetimi
05.07.2013 23:49:00

Microsoft MBS Great Plains 8.0 için Encore Ýþlevsellik EkleBölüm Üç: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Izin uzatma iþlevsellik MBS 'mevcut strateji kendiliðinden büyük ölçüde açýk kaynak toplumun mevcut geliþme uygulama benzer çoðalýrlar. Kaynak açýk Microsoft nefret seviyor bir þey, çünkü bu, ironik olarak kabul edilebilir.

GENEL BAK MUHASEBE: Diðer birçok ortaklarý sadece genel muhasebe veya borç hesaplarý iþlevselliðinden daha fazla uygulama düzeyinde iþlevsellik saðlamak için MBS hiç artan iþtah, bir baþka rekabetçi tehdit olarak göreceksiniz. Birçok VAR lar ve ISV son zamanlarda daha fazla Microsoft daha fazla eþya haline ve bu Microsoft Business Çerçeve oluþturan alt mimari katmanlarý, gibi çekirdek uygulama pazarý, kontrol etmek için hareket tarafýndan sýkýlmýþ hissettim. Böylece, az ya da çok samimiyet
05.07.2013 19:35:00

Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý?Bölüm Altý: Pazar Etki - Besleyici Kanallar
Birleþtirme satýcýlarý, Adaçayý / En iyi ve ACCPAC, anlamýþ seçilen dikey geliþtirmeleri ile geniþ, kusursuz entegre, yatay sunan, iyi uyum fiyatlandýrma saðlayan ve üzerinden geliþen ölçeklenebilirlik ve müþterilerinin göç ihtiyaçlarýna catering ek olarak bir besleyici satýcýlarý að yukarýya doðru uyumluluk ürünleri KOBÝ pazar segmentinde baþarý için gerekli ilkeleri vardýr.

GENEL BAK MUHASEBE: sistemi o olacak   sertifikalý genel muhasebeciler için bilgi ve hizmetleri tek bir kaynak saðlar   (CGAS), öncelikle Kanada da. olarak   2003, En Ýyi onun Partner Advantage için çeþitli geliþtirmeler açýkladý   Birden fazla, çekirdek için iþ sürücü için tasarlanmýþtýr Program , orta piyasa   ürün ve garantili, eðitim, finansman için daha fazla fýrsat saðlamak için   Diðer En çok satan sadýk iþ ortaklarý ile kurþun nesil ve ittifaklar   Yazýlým
05.07.2013 19:35:00

Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý?Bölüm: Olay Özeti
Son zamanlarda ACCPAC Uluslararasý ve Softline satýn alarak, Sage Grup ilhak tarafýndan yuvarlak devam ediyor. Þu anda hala orta pazarýnýn alt uç en büyük coðrafi kapsama sahiptir.

GENEL BAK MUHASEBE: olarak, En Ýyi Yazýlým genel duyurdu    Abra Bordro MAS 90/MAS 200 Arabirim , bir eklenti modülünün   MAS 90 ve MAS 200 saðlar Abra Bordro defteri kebir almak için kullanýcýlar istihdam kaynaklanan (GL) bilgileri   Abra Bordro ile iþlenmiþ.   Bu arabirimin giriþ saðlama þirketin stratejisini destekler   muhasebe, insan kaynaklarý ve CRM ürün teklifleri kolay entegrasyon. MAS 90 ve   MAS 200, En Ýyi Yazýlým tarafýndan sunulan iki büyük orta piyasa muhasebe paketlerdir
05.07.2013 19:35:00

Sage Grup Çimento ACCPAC ve Softline Devralmalar ile onun KOBÝ Liderlik mý?Part Two: ACCPAC en son Ürün Donaným
Büyük ilk peþin yatýrýmlarýn dikkatli Ýþletmeler ACCPACcrm.com bir kolayca uygun abonelik ile baþlar ve daha sonra ihtiyaç ya da kurum içi kendi çözüm taþýmak istediðiniz gerektiði verilerini, özelleþtirmeler ve eðitim herhangi bir yatýrým tamamen korunmasýný bilgiye sahip olabilir.

GENEL BAK MUHASEBE: geniþ muhasebe iþlevi (örneðin genel olarak sunuyor   defter, alacak, borç, envanter ve hizmetleri, proje hesaplarý   maliyet, satýn alma sipariþleri, satýþ sipariþleri, faturalama, çek yazma, sýnýrsýz   malzemelerin Çoklu, zaman ve fatura, fatura, bölüm muhasebe,   çok kullanýcýlý desteði, kapsamlý raporlama ve tam zamanlý bir denetim izi), saðlayan   eriþim esnekliði, donaným ve yazýlým baþ aðrýsý, ölçeklenebilirlik azaltýlmýþ   arasýnda otomatik
05.07.2013 19:35:00

ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde
Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor.Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir:• Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz?

GENEL BAK MUHASEBE: daha iyi alabilmektedirler. Pazara Genel Bakış Uyum ve gerçek zamanlı bilgilerin yanında, BI kuruluş içerisinde analitik kapasiteler de sağlamaktadır. Hem imalata hem de tedarik zincirine ilişkin analitik uygulamalar (a) dahili iş süreçlerini geliştirmek ve (b) potansiyel bir sorunun tespit edildiği anda geçici çözümler sağlamak için çok önemlidir. Kapsamlı tedarik zinciri modülleri sunan üç uzun soluklu ERP tedarikçisi, büyük BI tedarikçilerini satın almışlardır:
04.06.2013 14:03:00

Oracle Co - Ýnternet Paradigma artýrýr Uygulamalarý Büyüme
Oracle geliþtirilmesi ve tüm ürün gamýný genelinde kurumsal yazýlým daðýtmak için internet bilgi iþlem modeli uygulayan ilk yazýlým þirketlerinden biridir. CRM ve stratejik tedarik Oracle Business OnLine önümüzdeki 5 yýl içinde toplam Oracle uygulamalarý satýþ geliri 15% -25% ulaþan bir potansiyele sahip Oracle Uygulamalarý satýþ geliri (önümüzdeki 3 yýl içinde en fazla% 35), önemli katkýda olacak. ..

GENEL BAK MUHASEBE: için   tüm ürün gamýný genelinde kurumsal yazýlým. Þirket halka açýldý   1986 yýlýnda ve NASDAQ þu anda esnaf. Þek. 1 Satýcý Güçlü     Üstün       ERP pazar konumu (son çeyreðinde% 28 lisans büyüme), mükemmel bir finansal       durum (1,3 milyar dolar net kar, 2300000000 $ nakit dengesi), sürekli       Ar-Ge yatýrým (gelir% 11, iþ gücünün% 13), güçlü bir yönetim       ekibi ve doðrudan satýþ gücü, büyük öngörülebilir hizmet
28.06.2013 21:00:00

Bakým Planlama 101
Pek çok kuruluþ yeni ve bazen çok ileri teknolojiler getirerek bakým planlama sorunlarýnýn çözüm getirmeye çalýþtýlar. Gerçek kýrýk bir þey otomatik hale getirmek için çalýþýrken daha hayal kýrýklýðý ve parmak-iþaret neden olacaktýr.

GENEL BAK MUHASEBE: bir listesi, ve bunlar genellikle oyun rolleri olduðunu. Planlayýcýsý iþin düzgün ticaret þartlarý, maðaza malzeme ile planlanmaktadýr saðlar ve iþ emri üzerinde tespit satýn alma malzeme ve özel hizmet (ler) yönlendirir. Yapýlacak iþin açýklamasý olarak herhangi bir güvenlik kaygýlarý ya da gereksinimleri, belgelenmiþtir. Zamanlayýcý esnaf planlanan iþ yapmak için kullanýlabilir olmasýný saðlar. Bakým þefi kim-ne-nerede-ne zaman gibi özelliklerini katýlýr. Zamanlay�
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others