Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme


HK Sistemleri irista, Yazýlým Þirketi için doðurur ™
Irista lansmaný rekabetçi teklifleri çok sayýda ortasýnda kendi ürünleri için daha yüksek bir profil elde etmek için tedarik zinciri yönetimi satýcýlarý arasýnda bir eðilim taklit eder.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  Yazýlým þirketi,depo yönetim yazýlýmý,ulaþým yönetim yazýlýmý,tedarik zinciri,akýþ raflarý,depo dýþ kaynak,ýþýk sistemlerine almak,konsol kolu,tedarik zinciri danýþmanlar,depo depolama raflarý,depo raf,sýralama sistemleri,tedarik zinciri danýþman,taþýma yazýlým,çelik raf Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme


Bir birleþtirme ERP Satýcýnýn Sweet Spot
CMS Yazýlým (þimdi SOLARSOFT Ýþ Sistemleri olarak da bilinir) büyük bir küresel oyuncu olmayabilir, ancak kurumsal kaynak planlama çözümleri özelleþtirilebilir elektronik veri deðiþimi fonksiyonlarý, depolama, daðýtým ve izlenebilirlik özellikleri de dahil olmak üzere tedarik zinciri yönetimi gereksinimleri, geniþ bir yelpazede ele.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  iþ çýkýyor yani) kara listeye olmak neden olabilir. OEM genellikle zaman yarým saat içinde bir ASN alýnmasý, sürücü (veya iþe üçüncü taraf) (B / L) tedarikçinin iskelesinde, ortadan kaldýrmak için konþimento fatura imzalar gerektirir gelecekte bu müþteri ile herhangi bir yeni iþ için tedarikçinin derecelendirme (puan kartý) kusur riski. Otomotiv sektöründe, tedarikçiler yaþamak ve EDI, sýký OEM-empoze barkod etiketleme ve geliþmiþ seri konteyner yönetim gereksinimleri Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  olarak güncellenen ve güncel listesini gerektirir. Ayný zamanda, diðer katký maddeleri göre, bu madde yüzdesi bilgi gerektirir. Ýkinci olarak, tehlikeli maddelerin raporlama belirli bir biçimde, yani MSDS uymak zorundadýr. Bu MSDS genellikle yükleme, müþterinin fatura eþlik edecek (BOL), ve bu nedenle fatura iþlemi ile entegre edilmelidir. MSDS kopyalarýný dosyada tutulur ve elle BOL ile uyumlu olsa da, birçok þirket uyumsuzluk risk ve oldukça otomatik bir çare arayacaðýný Devamı…
Microsoft örnekleri. NET Etkinleþtirme
SYSPRO ve Epicor örnekleridir. NET özellikli eski yazýlým sistemleri eski iþlevi. NET Framework Web hizmetleri yoluyla kullanýlan ve uzatýlabilir, böylece kýsmen geri kalanýna ilave "sarma" ile, (yeniden) bileþenlere olmuþtur.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  ERP,kurumsal kaynak planlama,Microsoft,. Net,. Net Framework,. Net etkinleþtirme,SYSPRO,Epicor,Web hizmetleri,BT mimarisi <,.> NET uyumluluk Devamı…
Made2Manage Sistemleri 'Bir Yýl sonra': reenergized ve Yetiþtirme Dördüncü Bölüm: Kalite Yönetim Sü
Made2Manage Sistemleri teknolojisi uðruna teknolojisi oluþturmak için deðil sözü. Bunun yerine, þirketin iþ çözümleri müþterilerinin yatýrým korumak ileriye dönük teknoloji geliþtirmeleri uygularken, müþterilerine ve hedef pazarda potansiyel alýcýlarýn bu gerçek ihtiyaçlarýna odak planlýyor.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  açýsýndan geliþmiþ bir özellik listesi Benzer örnekler, dikey endüstriyel ve ticari makineleri için özelleþtirilebilir bir BOM oluþturucu özelliði ile destekleyen standart olmayan parçalar iþ süreci etkinleþtirme gibi çok diðer iki dikey, bulunabilir. yönetmek çok boyutlu envanter ve çok kontrol süreci olacaktýr yandan da yandan , toplantý hassas gereksinimleri nin fabrikasyon metal endüstrisinin süreci, yukarýda tasvir kalite yönetim özellikleri ile ele olacaktýr Devamı…
Kurumsal Süreç Ýyileþtirme (EPI) Yazýlým: Müþteri ve Yazýlým Satýcý Ýþbirliði
Kurumsal çapýnda yazýlým uygulama sadece tamamlayan, hakkýnda yalýn geri döndü, masanýn üzerine ayaklarýnýzý koyun, ve emek meyve tadýný çýkarýn. O kadar hýzlý! Eðer uygulama projeyi tamamlama iken, yazýlýmýn yeni bir sürümü zaten sokaða ya da olabilir, emin, boru hattý bir tane var. Þimdi eðer ve ne zaman yeni sürümü almaya olarak karar ile karþý karþýyayýz. Belki þimdi yazýlým araçlarý yeni bir sýnýf, kurumsal süreç iyileþtirme (EPI), yükseltme karar size nasýl yardýmcý olabileceðini bakmak zamaný.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  Uygulama performans yönetimi yazýlýmý,en iyi uygulama yönetimi,iþ performansý yönetimi,iþ performansý yönetimi yazýlýmý,iþ performansý yönetimi çözümleri,iþ performansý yönetimi sistemi,iþ süreci performans yönetimi,iþ hizmet yönetimi,deðiþim yönetimi süreci,deðiþim yönetimi kaynaklarý,veri merkezi yönetimi,kurumsal performans yönetimi,kurumsal performans yönetimi yazýlýmý,uygulama yönetimi,uygulama performans yönetimi Devamı…
SSA: hayatta kalmak için sistem entegratörü haline Geliþen
En SSA Portföy stratejisi best-of-cins 3. parti kurumsal uygulamalar ile çekirdek ERP ürünleri çevreleyen ve sistem entegrasyonu hizmetleri saðlamak ve çevresinde desteklemektir. SSA yavaþ yavaþ önümüzdeki 3 yýl içinde, gibi saf bir ERP satýcý aksine, bir sistem entegrasyonu saðlayýcý olarak kendini dönüþtürecek. O zamana kadar, biz hizmet ve destek gelirleri en SSA toplam gelirlerinin% 80 kadar katkýda inanýyoruz.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme   ERP için uzun bir liste üzerinde SSA koymak isteyebilirsiniz       Bu ilgili olarak güçlü iþlevsellik ve uzmanlýk nedeniyle seçimi,       dikey pazarlar.    Biz       güçlü mevcut iþlevselliði dikkate SSA deðerlendirilmesi herhangi bir kuruluþun tavsiye       Sadece ve ya içi ürün desteði çoðunluðu saðlamak mümkün       en SSA korkunç mali durumu nedeniyle 3. parti, ile.    Devamı…
SOAP Opera Geliþmeler - XML ​​Dünya Kural için yardým
Aslýnda Microsoft tarafýndan geliþtirilen SOAP (Basit Nesne Eriþim Protokolü), olarak bilinen web arenada önemli bir standart olan, yeni bir kilometre taþý elde etti. IBM yüksek bir güvenlik ile SOAP standart desteði katýldý yana, SOAP DCOM yerine, ve hatta CORBA sonunda olabilir. W3C konsorsiyumu yaygýn olarak kabul ve satýcýlar tarafýndan kabul edilecek yeni bir sürümü, 1.2, piyasaya sadece vardýr.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  Eðitim xml,ücretsiz xml validator,MissionKit,xml yazýlým,arama web hizmeti,çevrimiçi xml editörü,yazýlým entegrasyon araçlarý,xml sunucu,xml depo < > xml kitaplar,xml atölye,xquery SQL Server,dönüþüm xml,yerli xml veritabaný,xquery burada madde,xquery veritabaný Devamı…
Yazýlým Test Araçlarý A Guide
Iyi bir sistem test bu bina daha zor. Yazýlým ve donaným giderek artan karmaþýklýðý ile getirilen yeni riskler karþýsýnda, test araçlarý sizin için ödenen sadece ne var emin olmak için tek pratik yolu olabilir. Bu daðýtýldýktan sonra sistem destek için ilk gereksinimleri toplama itibaren, test araçlarý bir projenin tüm aþamalarýnda destek için kullanýlabilir. Bu makale, test araçlarý tasarým, kod için kullanýlan ve (tabii ki) bir sistemi test edilebilir yollarýný bakar.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme   Basit araçlarý daha yakýndan liste yöneticileri benzer ise karmaþýk araçlar, geliþmiþ doðal dil ayrýþtýrma ve doðrulama içerebilir. Görsel modelleme araçlarý sistem mimarlarý ve tasarýmcýlarý sistemin modelleri yapmak ve çeþitli þekillerde bu modelleri görmenizi saðlar. Biçimsel diyagram kod yapýlarý, test ve veri þemalar dönüþtürülebilir model oluþturmak için kullanýlýr. Sistem Kodlama süre Revizyonlar Kodlama sýrasýnda kullanýlan test araçlarý genellikle Devamı…
Esnek Kurumsal Çözümler Satýcý Sosyallik ve Pragmatik Ürün Geliþtirme görüntüler
Kendi istikrar faz IFS ürün geliþtirme sýrasýnda son sürümü, IFS Uygulamalarý 7 de dahil olmak üzere pragmatik geliþmeler, beraberinde getirmiþtir. Satýcý, ayný zamanda geliþtirici ve sonraki satýcýlarý içine yüksek profilli müþterileri dönüm dahil olmak üzere, koþum yeni ortaklýklar ortaya kabaran edilmiþtir

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  IFS,IFS Uygulamalarý,ERP,kurumsal kaynak planlama,kurumsal uygulamalar,bileþen tabanlý uygulamalar,tedarik zinciri yönetimi,SCM,ortaklýk stratejileri,EAM,kurumsal varlýk yönetimi,havacýlýk ve savunma,A & D Devamı…
Kuzey Amerikalýlar Çin için Daha Yazýlým Geliþtirme Çalýþmasý gönder mý?
Bu makalede, Çin dýþ kaynak yazýlým geliþtirme ile ilgili riskler ve fýrsatlar ele. Bu, Çin, bir dýþ kaynak hedef olarak, Hindistan ile karþýlaþtýrýldýðýnda farklý riskleri olmadýðý sonucuna varmaktadýr. Ancak, Çin'e giden de Kuzey Amerikalýlar karþý karþýya olduðunu ileri maliyet azaltma baskýsý ve Çin pazarýnýn geliþen iç talep dikkate fýrsatlar getirebilir.

liste yaz l m irketi ad ara t rma geli tirme  Küresel Dýþ Kaynak 100, listesinde [3] , Çin Hindistan daha az önem vardýr. Bir sonra, soruyu olabilir birçok mevcut deðilse ben Çin e benim yazýlým projeleri göndermek istiyorsanýz bile, nasýl doðru satýcýlarý bulabilirsiniz? Gerçek þu ki Çin bir çok yazýlým geliþtiricileri-ama onlarýn çoðu küçük ve küresel sahnede düþük varlýða sahip olmasý olmasýdýr. Liu Jiren, Neusoft (Çin en büyük yazýlým dýþ kaynak saðlayýcýlarýndan biri) lideri göre, Çin ve Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others