Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mali bpo


IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor
Bulunan-Matematik düþük gelir ve kazanç raðmen mali 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde performansýný hakkýnda hiçbir þikayetleri vardý.

mali bpo  IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor depo yönetimi çözümü , erp tedarik zinciri , daðýtým yönetim sistemi , tedarik zinciri yönetimi erp , erp iþ yazýlýmý , erp uygulama , erp envanter , scm erp , envanter yönetimi müþteri iliþkileri yönetimi /> IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor          S.         McVey         - Eylul Devamı…
BPO - İş Sürecinin Dış Kaynaklardan Alınması
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mali bpo


Yüzleþmek Çekirdek Küresel Ticaret Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma
TradeBeam sipariþ ve sevkiyat takibi daha sunarak kendisini ayýrt etmek çabasý olmuþtur. Sipariþ, sevkiyat ve mali uzlaþtýrma: Bu temel küresel ticaret faaliyetlerinin yönetimini geliþtirmeyi hedeflemektedir.

mali bpo  Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma tedarik zinciri elektronik yönetim , SCEM , ithalat , ihracat , uluslararasý nakliye mektuplarý , TradeBeam Çözümler Blueprints , IFR , Etime Sermaye , Qiva A.Þ. . , Irgat /> Yüzleþmek Çekirdek Küresel Ticaret Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments TradeBeam en GTM Çözüm Blueprints fazlasý örnekleri bir uçtan uca küresel ticaret yönetimi yaratma isteklerini (GTM) çözüme ulaþmak Devamı…
Infor Finansal Elite Club Durum kazanýr
Infor de ne yenilikler var? Geç giþe rekorlarý kýran satýn almalar yaný sýra, iþ uygulamalarýnýn önde gelen saðlayýcýsý yenilikçi ürünler serbest býrakmak için devam etmiþtir. Bunlar arasýnda Infor FMS SunSystems Enterprise, küresel bir mali yönetim sistemi vardýr. TEC Baþ Analisti PJ Jakovljevic ürünün geliþtirme bakar, temel özellikleri ve iþlevleri ve büyük pazarlara hizmet ve Infor ürün uzmanlarý ile baþlýk altýnda alýr.

mali bpo  Elite Club Durum kazanýr mali yönetim yazýlýmý deðerlendirmeleri , iþ ve finans yönetimi finansal yönetim , mali yönetim küçük iþletme , mali iþ yönetimi , finansal varlýk yönetim yazýlýmý , finansal yazýlým çözümü , , finansal yönetim çözümü finansal yönetim , küresel finansal çözüm temelleri , çözüm mali , finansal yazýlým , entegre finansal çözüm , mali yönetim sistemi , finansal planlama yazýlýmý , finansal varlýk yönetim sistemi , finansal modelleme Devamı…
MAPICS Kasvetli Mali 1999 4% Büyüme raðmen Katý Karlýlýk Raporlarý
27 Ekim'de, MAPICS, Inc gelir ve dördüncü çeyrek ve 30 Eylül 1999 tarihinde sona ermiþ mali yýl için net gelir bildirdi. Mali 1999, toplam gelirleri mali 1998 yýlýnda 129.700.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda 134.700.000 $ olarak gerçekleþti. Net dönem karý 18.700.000 $, ya da önceki yýl hisse baþýna 0,81 $ (seyreltilmiþ) ile karþýlaþtýrýldýðýnda dolar, 13.2 milyon dolar veya hisse baþýna 0.62 (seyreltilmiþ) olarak gerçekleþti.

mali bpo  Üst erp,erp karþýlaþtýrma,erp çözümleri,küçük iþletme yazýlým,erp satýcýlarý,erp yazýlýmý,QAD ERP,küçük iþletme muhasebe yazýlýmý,iþ çözümleri < > iþ yazýlým,erp uygulama,ERP finans,barýndýrýlan ERP,sipariþ iþleme yazýlýmý,sipariþ yazýlým,erp yazýlým satýcýlarý Devamı…
Kiþisel Finans Ýþlem Güvenli mi?
FDIC BT mali kuruluþlara iliþkin bütünlüðünü derecelendirme getirir. Bu derecelendirme URSIT derecelendirme olarak bilinen ve kamuya açýklanmamýþtýr. On-line iþlem ne kadar güvenli bilmek kolay bir belirgin yolu yoktur.

mali bpo  olaylarý. Nasýl biliyor musunuz mali eðer   kurum, kurnaz korsanlara karþý varlýklarýný korumak için durum tespiti yaptý   cavalier yöneticileri ve diðer bilgi teknolojisi türbe? Büyük bir Eðer   para toplamý hesabýnýzdan kayboldu ve bankacýlýk kayýtlarý belirtilen bu   Eðer çekilmeden, fakat siz, nasýl bu olabilecek deðil mi biliyor musun?   Bu tüketiciler atlama önce kendilerine sormasý gereken bir soru vardýr   finansal iþlemler yapmak için on-line. FDIC Devamı…
Bir Aspiring Satýnalma Satýcý için kalacak Zorluklar
Uzun vadede, EQOS mevcut boy ve araçlar özellikle mevcut ve potansiyel rakipler, önemli ölçüde daha fazla mali kaynak, isim tanýma, ve diðer kaynaklarla kiþilere karþý rekabetçi konumunu korumak için yeterli olmayabilir.

mali bpo   sevkiyat durumu, yasal uyumluluk, mali yerleþim, tedarikçi puan kartlarý, teklif karþýlaþtýrmalar, ve benzeri, sürecin sadece bir parçasýdýr. Ancak yerel ve uluslararasý üçüncü parti lojistik uyum ve test ortaklarý ile ilgili eþlik eden diðer süreçler, (3PLs), gümrük, finans kuruluþlarý, daðýtým merkezleri (DC), bireysel maðazalar, vb? Uzlaþmacý ve yük taþýma saðlayan, olmayan gemi ortak taþýyýcýlar faaliyet gösteren (NVOCC), consolidators, gümrük ev broker, Devamı…
Great Plains Ýkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarýný Açýkladý
16 Aralýk, Great Plains Software, Inc, orta pazarý için tam entegre ön büro / arka ofis e-iþ çözümleri konusunda lider bir saðlayýcý 30 Kasým 1999 tarihinde sona ermiþ mali çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý. Great Plains Son mali yýlýn 47.400.000 $ rekor ikinci çeyrek gelirleri, ayný dönemde% 49 artýþ bildirdi. Great Plains platform ürünleri, Dinamik ve eEnterprise, gelirleri çeyreðinde 45.800.000 $ için% 54 büyüdü.

mali bpo  dinamikleri yazýlým , çaba mali , kel tec , erp çözümleri , inþaat erp , finansal raporlama yazýlým , orta pazar erp , erp çözümü , Microsoft iþten , bordro muhasebe yazýlýmý , büyük düz muhasebe yazýlýmý , finansal yazýlým /> Great Plains Ýkinci Çeyrek Finansal Sonuçlarýný Açýkladý P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti   Aralýk   16, Great Plains Software, Inc, tam entegre ön konusunda lider bir saðlayýcý   orta pazarý için ofis / Devamı…
Great Plains - Bir KOBÝ Pazar Lideri, ama ne pahasýna?
Great Plains küresel bir küçük-orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) pazar lideri haline gelmiþtir. Þimdi ABD pazarýnýn dýþýnda gelir neredeyse 20% türemiþtir ve mali 2001 yýlýnda gelirleri 300 milyon dolarlýk ulaþma potansiyeline sahiptir. 2.000 'in üzerinde ortaklarý kapsar geniþ ve verimli küresel dolaylý kanal modeli endüstri çapýnda takdir edilmiþtir. Stampede 2000, yýllýk ortaðý konferans, Great Plains ürün sunan önemli uzantýlarý açýkladý. Ancak bu son iki çeyrektir zarar raporlama pahasýna teslim edilmiþtir.

mali bpo  Aðustos tarihinde sona eren mali çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý         31, 2000. Duyuru yýllýk ortaklarýnýn konferans, Stampede öncesinde         13-16 Eylül Fargo, Kuzey Dakota, gerçekleþti 2000,. Büyük         Plains ilk çeyreðinde gelirleri geçen ayný dönemine göre% 68 arttý         mali yýl ve dördüncü çeyreðine göre sýrasýyla% 13 arttý         2000 yýlý mali yýlý. Mali 2001 yýlýnýn ilk çeyreði için gelirleri vard Devamı…
Yet Another ERP / CRM Ortaklýðý
Süleyman Software Inc, orta piyasa finans ve iþ yönetim sistemleri konusunda lider bir saðlayýcý ve SalesLogix, elektronik müþteri iliþkileri yönetimi (eCRM) konusunda lider bir saðlayýcý, beþ yýllýk, multi-milyon dolarlýk OEM yazýlým düzenleme imzaladý.

mali bpo  Software Inc, orta ölçekli mali konusunda lider bir saðlayýcý olarak         ve iþ yönetim sistemleri ve SalesLogix, bir lider saðlayýcýsý         elektronik müþteri iliþkileri yönetimi (eCRM), beþ yýllýk, imzaladý         multi-milyon dolarlýk OEM yazýlým düzenleme.         Anlaþma SalesLogix2000 paketi özel etikete Solomon saðlar         Bir sýkýca entegre ön ve arka ofis paket olarak uygulamalarý         adý Süleyman Devamı…
Onun E-Ticaret Geçiþ sýrasýnda Kýrmýzý içine Symix Sistemleri 'Fiþ
20 Nisan'da, Symix Systems, Inc 31 Mart 2000 tarihinde sona eren üçüncü çeyrekte ve dokuz ay mali sonuçlarýný açýkladý. Faaliyet zararý Þirket, e-iþ operasyonlarýný devam yatýrým ve Y2K-neden yavaþlamanýn ardýndan geleneksel kurumsal sistemleri pazarýnýn gecikmeli ribaund atfedilir.

mali bpo  Systems, Inc üçüncü çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý         ve dokuz ay 31 Mart 2000 sona erdi. Çeyrek için ise toplam gelir         geçen yýlýn ayný dönemi boyunca raporlanan ile karþýlaþtýrýlabilir olduðunu, Þirket         çeyrek için 1,2 milyon ABD Dolar veya $ 0.16 lýk bir faaliyet zararý gerçekleþtirdi         hisse baþýna, 638.000 $ bir defaya mahsus ücret kaynaklanan hariç         Þubat 2000 de Kar Solutions, Inc Þirket Devamı…
Geac ERP Puan Durumu Görev Deðiþikliði mi?
Temmuz ayýnda, Geac Computer Corporation Limited, önde gelen ERP satýcý pozisyon için en büyük Kanadalý iþ uygulamalarý yazýlým satýcýlarý ve bir aday, mali 2000 için mali sonuçlarýný açýkladý. Geac Kurumsal Çözümler - Daha önce, 26 Haziran, Geac bir iþ birimi haline çeþitli Kuzey Amerika ERP iþlemleri birleþtirerek Kuzey Amerika'daki kurumsal sistem varlýðýný pekiþtirdi.

mali bpo  çeyrek ve yýl için mali sonuçlarýný,         2.000. Üç ay için satýþ 207,6 $ dan 265.400.000 $ için% 27.8 yükseldi         önceki yýlýn milyon (Bakýnýz Þekil 2). Yýl satýþ% 26.5 büyüdü         rekor 990.100.000 $ için (Þekil bak geçen yýl 783,0 $ milyon ile karþýlaþtýrýldýðýnda         1). Þekil         1. Þekil         2.         çeyrek için net zarar 9.800.000 $ veya tamamen seyreltilmiþ hisse baþýna 0.16 Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others