Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mali olcumler konaklama sektorunde


IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor
Bulunan-Matematik düþük gelir ve kazanç raðmen mali 2001 yýlýnýn ilk çeyreðinde performansýný hakkýnda hiçbir þikayetleri vardý.

mali olcumler konaklama sektorunde  IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor depo yönetimi çözümü , erp tedarik zinciri , daðýtým yönetim sistemi , tedarik zinciri yönetimi erp , erp iþ yazýlýmý , erp uygulama , erp envanter , scm erp , envanter yönetimi müþteri iliþkileri yönetimi /> IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments IMI Mali 2.001 Dawn Of yýlýnda Kýrmýzý Görüyor          S.         McVey         - Eylul Devamı…
İç Bölümler için Proje Portföy Yönetimi
A business practice that assists organizations to align their portfolio of projects with their business strategy. Typically IT departments employ an IT governance framework to ensure that their PPM...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mali olcumler konaklama sektorunde


Eðitim Sektöründe Kurumsal Yazýlým Kullanýcý Portresi
Eðitim kurumlarý yeni teknolojiler ile tahrik ve büyük ölçüde onlarýn hizmet sunmak biçimini deðiþtirmek için öðrenci demografi deðiþen edilmektedir. Ve kayýt büyüme öðrenci bilgi, müfredat, finans ve insan kaynaklarýnýn doðru yönetimi gerektirir. Kurumsal yazýlým eðitim kurumlarý dikkate aldýðý sistemleri ve aradýklarý en iþlevsel öncelikleri türlerini bir bakýþ için TEC ürün müdürü Rahim Kaba deðerlendirmeleri TEC piyasa verileri.

mali olcumler konaklama sektorunde  ve etkin bir þekilde mali yönetmek için yeni ve yenilikçi yollar bulmak zorunda edilmektedir. Eðitime yeni yaklaþýmlar, gibi teknolojik geliþmeler getirdiði ve kamu finansman vardiya birlikte eðitim kurumlarýnýn deðiþen eðitim sektöründe manzara uyum yapýsal reformlarýn uygulanmasý talep var. Bu kurumlarýn birçoðu onlarý bu deðiþiklikleri yönetmek ve onlarýn gün için günlük sorunlarý hafifletmek yardýmcý olmak için yazýlým çözümleri döndü. Gibi Unit4, Oracle, Devamı…
Yüzleþmek Çekirdek Küresel Ticaret Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma
TradeBeam sipariþ ve sevkiyat takibi daha sunarak kendisini ayýrt etmek çabasý olmuþtur. Sipariþ, sevkiyat ve mali uzlaþtýrma: Bu temel küresel ticaret faaliyetlerinin yönetimini geliþtirmeyi hedeflemektedir.

mali olcumler konaklama sektorunde  Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma tedarik zinciri elektronik yönetim , SCEM , ithalat , ihracat , uluslararasý nakliye mektuplarý , TradeBeam Çözümler Blueprints , IFR , Etime Sermaye , Qiva A.Þ. . , Irgat /> Yüzleþmek Çekirdek Küresel Ticaret Sorunlar: Satýn, Sevkiyat ve Mali Uzlaþtýrma P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments TradeBeam en GTM Çözüm Blueprints fazlasý örnekleri bir uçtan uca küresel ticaret yönetimi yaratma isteklerini (GTM) çözüme ulaþmak Devamı…
2.005 Küresel Ticaret Yönetimi Onaylayýn ve Mali ve Fiziksel Tedarik Zincirleri birleþtirin mi?
Ýnternet küresel ticaret için kapýyý açtý. Küresel ticaret yönetimi (GTM) alan konsolide devam ederken, pazar liderliðini gerçekten küresel ticaret geliþtirmek için, anlamak þirketlere ait, bir fiziksel ve finansal tedarik zincirleri hem yönetmek gerekir.

mali olcumler konaklama sektorunde  Ticaret Yönetimi Onaylayýn ve Mali ve Fiziksel Tedarik Zincirleri birleþtirin mi? SCM , ERP , interenterprise kaynak yönetimi , fonksiyonel silolar. /> 2.005 Küresel Ticaret Yönetimi Onaylayýn ve Mali ve Fiziksel Tedarik Zincirleri birleþtirin mi? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Küresel Ticaret Aðrý ve Kazanç Ýnternet bir iletiþim altyapýsý oluþturma ve kurumsal uygulamalar, küresel ticaret için kapýyý açtý hangi tüm takip eden bir að dünya saðladý. Bu da, Devamı…
Descartes Evrim Verim Gelir Artýþý Ama yok Karlarý
Descartes Sistemler Grubu son 31 Ekim 1999 tarihinde sona eren üçüncü çeyreðine iliþkin mali sonuçlarýný açýkladý. Gelirler 10.500.000 $, son çeyreðinde% 7 artýþ, ancak geçen yýlýn ayný dönemine% 16 bir azalma vardý. Descartes müþteri yerine að optimizasyonu yazýlým saðlayýcýsý olarak baþarýlý evrimi için yeniden gelir artýþý baðlýyor. Gelirlerinin aksine, Descartes henüz tam olarak 1997 ve 1998 yýllarýnda bir satýn alma çýlgýnlýðý kurtarýldý deðil düþündüren, 4 milyon dolar net zarar açýkladý.

mali olcumler konaklama sektorunde  son zamanlarda üçüncü için mali sonuçlarýný açýkladý   31 Ekim 1999 tarihinde sona eren üç aylýk. Gelirler 10.500.000 $ (USD), bir azalma vardý   mali 1999 yýlýnda ayný dönemine göre% 16. Lisans gelirleri 4,8 $% 27 yükseldi   S2 MY00 alanýnda 3,8 milyon Q3 MY 00 milyon. Descartes de bildirdi   Lisans gelirleri% 80 i e-ticaret, üzerinde% 33 bir artýþ elde edilmiþtir   son çeyreðinde. Çeyrek net zararý göre hisse baþýna 4 $ milyon (0,11 $) oldu   Q2 MY00 hisse Devamı…
Vaka Çalýþmasý: Finansal Raporlama Sistemi Uygulanmasýna Ýliþkin Community College çýkar
Nova Scotia Community College (NSCC) raporlar oluþturmak için hafta alarak aksine, gerçek zamanlý olarak çalýþýr bir finansal raporlama sistemi oluþturmak için Business Objects uygulanmaktadýr. Ancak, NSCC çevre sorunlarý kendi benzersiz belirledi sundu.

mali olcumler konaklama sektorunde  personel. Ýþ Sorun NSCC mali faaliyetleri Genel il genelinde çeþitli karar vericilere ay sonu mali raporlarýn aylýk üretim ve daðýtým gereklidir. On üç farklý fiziksel yerleri için bu raporlarýn üretimi ve daðýtýmý oldukça zordu. NSCC finansal uygulamalar ve ay sonu süreçlerin tüm çalýþtýrmak için mali mevcut sistemlerin dayanýyordu, ve mali raporlar oluþturmak için. Ay sonu iþlem her ay kapattýktan sonra tamamlamak için iki hafta kadar sürdü, daha sonra NSCC Devamı…
Sýkýntýlar Müþteri Bilgi Güvenliði Down Toka
Tüketici gizlilik durumunu geliþtirmek için bir çaba, Ocak Federal Rezerv Kurulu, Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Para (OCC) ve Mali Ýþler Dairesi ve Thrift Denetleme Dairesi, geçen yýl yaptýðý açýklamada, onlar gizli müþteri bilgilerini korumak için ortak kurallar bir araya getirdik. Geçen Temmuz yürürlüðe giren kurallar, bölüm 501 (b) Gramm-Leach-Bliley Yasasý (GLBA) Senato Bankacýlýk Komitesi tarafýndan baþlatýlan, ve 4 Kasým 1999 tarihinde kanun haline geçti deðildir. Uygulamak Bu duyuru online bankacýlýk kurumlarý için önemli etkileri vardý.

mali olcumler konaklama sektorunde  Müþteri Bilgi Güvenliði,Federal Rezerv Kurulu,Federal Mevduat Sigorta Kurumu,Federal Banka düzenleyiciler,güvenli aðlar,að güvenliði,veri güvenliði,en iyi uygulama bilgi güvenliði önlemler,güvence müþteri bilgilerini,BT güvenlik politikasý,Bilgi Güvenliði Programý,ISS'ler Bilgi Güvenliði Sorumlusu,asp Bilgi Güvenliði Sorumlusu,bilgi güvenliði içeriði,online bankacýlýk kurumlarý güvenlik < > online finansal kurumlarýn güvenlik Devamı…
Bu About Time "Yasal" Dahil Got var
16 Mayýs, bir basýn açýklamasý yasal sektöründe hizmet veren yeni bir ASP (Uygulama Servis Saðlayýcýsý) açýklayan su yüzüne çýktý. Sorun, yeni þirketin web sitesinde temel bilgi eksikliði ... kim olduklarýný gibi.

mali olcumler konaklama sektorunde  entegre yeteneði ve düþük maliyet yarar         olma. Bu         birçok ASP nin kendi iþ modelleri yerleþik bir ses kavramý ve biri         civarýnda. Sadece yasal dikey pazar kadar bir zaman meselesi olmuþtur         ele alýndý. Saðlýk, sigorta ve petrol gibi diðer dikey         üreticileri uygulama servis saðlayýcýlarý ortaya çýkmasý gördük         Son 8 - 12 ay. 20 arasýnda deðiþen piyasa büyüklüðü tahminlerle Devamı…
QAD Son olarak The Break Alacaklarýný (-bile)?
May 30, QAD mali 2002 yýlýnýn ilk çeyreði için mali sonuçlarýný açýkladý. Oldukça kritik dönemi atlatmýþ olmasa da, iþ ekonomik yavaþlama, daha büyük satýcýlardan rekabet ve kendi yaþýtlarý çoðunun durumu zemininde karþý stabilize gibi görünüyor.

mali olcumler konaklama sektorunde  ve ek gelir. Nedeniyle mali için kötü tanýtým         Uzun bu konuda engel olmuþtur zorluklar olabilir         kýsa bir süre azaltýlabilir. / PRO, EQ, SV, ve gömülü noktasý MFG kombinasyonu         onun önde gelen ortaklarý (gelen çözümler IBM , ADEXA , Robocom ,          Eriþim Ticaret , vb) bir ürün ile QAD saðlamak olabilir         ayný zamanda daha büyük, çok uluslu þirketler için uygun ayarlayýn. Raðmen QAD en Devamı…
Merant Borsa Güney Goes
Baþka bir satýcý ana arenada büyüme ve lisans gelirleri beklenenden daha yumuþak olduðunu belirtti. Merant hisseleri (NASDAQ: MRNT) þirketin ilk mali çeyrek için ön mali tahminlerini yayýmladý sonra, diðer yazýlým ek olarak PVCS saðlayýcý, büyük bir yazýlým konfigürasyon yönetimi ürün (Intersolv elde), fazla yüzde 24 düþtü gelirleri olasýlýkla COBOL lisans ücretleri bir düþüþ nedeniyle bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 17 daha az olacaktýr gösteren, yakýn zamanda sona erdi.

mali olcumler konaklama sektorunde  yüzde 24 düþtü         ilk mali çeyrek için mali tahminlerini gösteren, yakýn zamanda sona erdi         gelirleri olasýlýkla nedeniyle bir önceki yýla göre yaklaþýk yüzde 17 daha az olacaktýr         COBOL lisans ücretleri bir düþüþ. Gelirleri         ilk mali çeyrek için ön olduðu tahmin edilmektedir         72.000.000 $ ile $ 73 milyon aralýðý, için 87.600.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda         geçen yýlýn ayný Devamı…
Symix Y2K piyasa koþullarý raðmen tutarlý Karlýlýk korur
21 Ekim, Symix Systems, Inc 30 Eylül 1999 tarihinde sona eren ilk çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý. Toplam gelir önceki yýlýn ayný dönem için 26.900.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 32.100.000 $ için yüzde 19 arttý. Þirket, geçen yýlýn ayný dönemine için 895.000 $ veya 0,12 $ hisse baþýna (seyreltilmiþ), karþý 857,000 $ veya 0,12 $ hisse baþýna (seyreltilmiþ) net gelir bildirdi.

mali olcumler konaklama sektorunde  sona eren ilk çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý   30 Eylül 1999. Toplam gelir karþýlaþtýrýldýðýnda, 32.100.000 $ için yüzde 19 artýþ   önceki yýlýn ayný dönem için 26.900.000 $ ile. Þirket rapor   895.000 $ veya 0,12 $ hisse baþýna (seyreltilmiþ), karþý 857,000 $ veya 0,12 $ net gelir   Hisse baþýna (seyreltilmiþ), geçen yýlýn ayný dönemine için. Için hizmetleri geliri   çeyrek 18.700.000 $, dolar 12,4 milyon olan bir yüzde 51 artýþ oldu   bir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others