Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » orne in uretim kpi


KPI: Anahtar Proje Impeders
Bir projenin insan doðasý faktörlere dikkat kötü yazýlým seçimi veya kötü yazýlým tasarýmý üstesinden gelmek olmaz. Ancak, bu faktörlerin farkýnda olmak, ekip üyelerinin hayal kýrýklýklarýný proje gecikmeleri en aza indirmek ve beklenen sonuçlar elde edemez. Bu faktörlerin bazýlarý ve nasýl önlenebilir hakkýnda bilgi edinin.

orne in uretim kpi  blok. Ancak, en iyi örnek yazýlým pilot alanýdýr. Çoðu zaman, bir proje ekibi deðil uygulanmakta olan yeni ERP yazýlýmý, kesinlikle, bir pilot yapýlan ya da hiç olabilir. Bu nedenle, ekip bir yardýmcý verilir sürece çalýþan parça vurmak beklemek makul deðildir. Bu durumda , bunlarý test etmek için basit bir iþ koþullarýný saðlayabilir. Bu koþullar, yazýlýmýn temel özelliðe test etmelidir ve baþarýsýz amaçlanmamýþtýr. Bunun yerine, onlar yazýlýmý ile bir alýþm Devamı…
Üretim Süreci Yönetimi (MPM)
The Manufacturing Process Management Knowledge Base addresses the processes associated with Manufacturing Engineering, or Digital Process Design, including the design, documentation, validatio...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » orne in uretim kpi


Süreç Üretim: Sanayi Belirli Koþullar Bölüm: Giriþ
Herhangi bir üretim çalýþmasý olduðu gibi, süreç imalat gibi formüller, ölçü dönüþüm ünitesi ve paketleme tarifleri gibi özel sistem gereksinimleri vardýr. Ancak, süreç üretim alaný içinde, belirli sektörler diðerlerinden daha kritik ihtiyaçlarý vardýr. Þirket çapýnda yazýlým deðerlendirirken bu gereksinimlerine odaklanmak böylece, tekstil - Bu makalede, gýda ve içecek, kimyasal, ve bir melez endüstrisi için bu önemli ihtiyaçlarýný araþtýrýyor.

orne in uretim kpi    oyuna. Portakal portakal suyu örnekten devam edelim, asitlik   olabilecek diðer malzemeler (þeker, su, vb) miktarýný belirler   pH seviyesi karþý koymak için ayarlanmalýdýr. QC kaydedilen pH seviyesi,   süreç, bu nedenle, ayný derecede önemli ürünün özellikleri etkileyecek ama olacak    anýnda, bir defalýk formül deðiþiklik etkisi. Diðer QC ile ilgili gereksinimleri,   kendi kendini açýklayýcý olmasý gerektiðini, içerir Beslenme      raporlama ve Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

orne in uretim kpi  izin verecek birleþik bir örnek yönetim çözümü üretmek mümkün olabilir ticari ürünler teslim edilir. Ayrýca süreç üretim odaklý tedarik zinciri yönetimi bu PLM sistemin birleþiminden (SCM) çözümleri gibi ya da en maliyetli veya en uygun ürün formülasyonlarý geliþtirmek için mevcut envanter deðerlendirilmesi gibi ek tarifi optimizasyonu yetenekleri, saðlayabilir yemek tarifleri. Bu deðerlendirme yeni ürün geliþtirme ve tanýtým hýzlandýrmak (NPDI) veya yeni ürün geli� Devamı…
Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem Kullanýmý Bölüm Üç: Üretim Ortamlarý
Eðer uygulama veya dikkate Microsoft Axapta ERP sistemi olarak veya Axapta ile ilgili hizmet veren, bu not sistemi bir iþ çalýþtýrmak için birlikte uygun nasýl genel bir anlayýþ saðlar. Bu bölümde, bir üretim ortamýnda sistem kullanýmý etkileyen en önemli tasarým faktörleri gözden geçirir.

orne in uretim kpi  Microsoft Axapta: Tasarým Faktörler Þekil Sistem Kullanýmý Bölüm Üç: Üretim Ortamlarý üretim kaynak planlama yazýlýmý , üretim programý , üretim zamanlayýcý , üretim planlamasý , üretim araçlarý , mes üretim , mes üretim yürütme sistemi , mes sistemi , mrp sistemi çok düzey fatura , planlama üretim , planlama yazýlýmý , plm sistemi , süreci planlama yazýlýmý , atölye , atölye kontrol , atölye kontrol yazýlýmý , dükkaný zemin kontrol sistemi , atölye Devamı…
Intentia: Moda ve Stil ile Out Stepping Bölüm: Moda Endüstrisi özellikleri ve Eðilimler
Bu yüzden yazýlým satýcýlarý onlar moda yapabileceði söylüyor. Daha iyi yazýlým özellikleri stilleri, renkleri ve boyutlarý ötesine gitmek emin olun. Moda endüstrisi için gereksinimleri üretim dünyasýnda en zorlu ve acýmasýz bazýlarýdýr. Eðer dikkatli deðilseniz, size kar kesme yere düþen ve para artýklarý ile savruluyor bulabilirsiniz.

orne in uretim kpi   gibi   Daha önce Wal-Mart örnekte gösterdi, perakendeciler daha fazla kontrol alýyor   tedarik zinciri üzerinde. Perakendeciler ve tedarikçiler arasýnda geleneksel sýnýrlarý   ayýrt etmek giderek daha bulanýk ve zor hale gelmektedir. Herkes istiyor   tüketici kendi veya, en azýndan, onun bir parçasý. Tedarikçiler daha alýyor    maðaza hazýr envanterinde baskýn bir rol. Örneðin, TAL Giyim Ltd .,   özenle saklanan bir Hong Kong gömlek üreticisi, noktasý satýþ Devamı…
Mühendis-için-için ERP ve PLM arasýndaki Bulanýk Hattý (ETO) Üretim
Mühendis-to-sipariþ (ETO) üretim ERP ve PLM sistemleri arasýnda entegrasyon yüksek düzeyde ihtiyacý var. Bu makale, ERP ve PLM çözümleri daha organik veri ve süreç baðlantýsý elde etmek için birbirine doðru hareket dikkat çekiyor.

orne in uretim kpi  Mühendis-için-için ERP ve PLM arasýndaki Bulanýk Hattý (ETO) Üretim Çin üretici iþ karar yönetim karar karar karar karar karar , ERP teknolojisi , erp taným tanÛmlÛ erp , çin üreticileri , ERP stratejisi , ERP uygulamalarý , ERP entegrasyonu , üreticisi , diðer tarafta , plm organizasyon karar , karar def yapma /> Mühendis-için-için ERP ve PLM arasýndaki Bulanýk Hattý (ETO) Üretim Kurt (Yu) Chen - Temmuz 5, 2013 Read Comments Kurumsal kaynak planlama (ERP) ve ürün yaþam Devamı…
RJR ve Nabisco Of Bu More Than Yazýklar olsun Hikayesi oldu Asla
Nabisco bir RJR en tasfiye ile ilgili karmaþýk manevralarý gelecekteki baþarýsý saðlayan bir þekilde Kraft ve Nabisco katýlmak için sarf edilen çabalara göre basit ispat edecektir.

orne in uretim kpi  RJR ve Nabisco Of Bu More Than Yazýklar olsun Hikayesi oldu Asla operasyon yönetimi stok , talep planlama sistemi , ERP süreçleri , üretim planlama sistemleri , yalýn envanter /> RJR ve Nabisco Of Bu More Than Yazýklar olsun Hikayesi oldu Asla Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments RJR Ve Nabisco ki bu More Than Yazýklar olsun Hikayesi oldu Asla          S.         McVey         - Agustos         2, 2000 Etkinlik         Özet         Çekirge, Devamı…
ERP Özellikler ve Ýþlevleri: Ýmalat Yazýlým Süreç Baþvuru Kýlavuzu
Bu baþvuru kýlavuzu sürecinde üretim kurumsal kaynak planlama (ERP) özellikleri ve günümüz piyasasýnda ulaþýlabilir fonksiyonlarý fikir verir. Bu kýlavuz, özellikleri ve iþlevleri kuruluþunuzun ihtiyaçlarý için gerekli olan ve olmayan hangi bulmak için yardýmcý olacaktýr.

orne in uretim kpi  ERP Özellikler ve Ýþlevleri: Ýmalat Yazýlým Süreç Baþvuru Kýlavuzu iþ yazýlým çözümleri , erp yazýlým uygulamasý , iþ akýþý yönetimi yazýlýmý , üretim yazýlým þirketleri , uygulama yönetimi yazýlýmý , üretim planlama yazýlýmlarýna , planlama ve planlama yazýlýmý , tedarik zinciri yazýlým üretim kaynak planlama yazýlýmý , web tabanlý CRM yazýlým , üretim sistemi yazýlýmý küçük iþletme crm yazýlým , gýda üretim yazýlým , imalat üretim Devamı…
Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

orne in uretim kpi  izin verecek birleþik bir örnek yönetim çözümü üretmek mümkün olabilir ticari ürünler teslim edilir. Ayrýca süreç üretim odaklý tedarik zinciri yönetimi bu PLM sistemin birleþiminden (SCM) çözümleri gibi ya da en maliyetli veya en uygun ürün formülasyonlarý geliþtirmek için mevcut envanter deðerlendirilmesi gibi ek tarifi optimizasyonu yetenekleri, saðlayabilir yemek tarifleri. Bu deðerlendirme yeni ürün geliþtirme ve tanýtým hýzlandýrmak (NPDI) veya yeni ürün Devamı…
Entegrasyon Yazýlým Sistemleri Oyunu adý olan
Aslýnda þirketler ERP istihdam nasýl, Mühendislik Times yayýnlanan bu makalede, Ben Spencer, Bilgi bazlar ve Ýçerik Geliþtirme TEC Kýdemli Direktörü röportajda dayanmaktadýr.

orne in uretim kpi  Entegrasyon Yazýlým Sistemleri Oyunu adý olan Entegrasyon Yazýlým Sistemleri Oyunu adý olan Rachel Davis - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ                  Kendi mühendislik arasýnda daha iyi iletiþim isteyen bir üretici için         ve üretim kanatlarý, hem de çalýþan bir tasarým-inþa mühendislik firmasý         kendi kar marjlarý, üzerinde aerodinamik bir iþ süreci geniþletmek için         tüm kurumsal deðerli bir metadýr. Devamı…
Üreticiler ve ERP Etkileyen Eðilimler Bölüm Üç: Dört fazla Eðilimler
ERP sistemlerinin evrimi yeni iþ uygulamalarý ve bilgi teknolojilerinin ortaya çýkmasý ile tahrik edilmiþtir. Bu üretim mesleðinin ve ticari yazýlým paketleri geliþen geliþmesiyle artan vade desteklenmiþtir. Bu Sizin ERP Sistemi maksimize, kitaptan bir alýntýdýr.

orne in uretim kpi  APS mantýðý saðlar. Aþaðýdaki örnek çalýþma MRP mantýðý. APS mantýðý entegre bazý sorunlarý vurgulamaktadýr Vaka Çalýþmasý: MRP Mantýk ve APS Uygulama entegre bir ERP yazýlým satýcýlarý entegrasyon düzeyi birçok tasarým tekrarlamalar ile geliþti ERP sistemi ile tek baþýna bir APS uygulama entegre. ERP sistem kaynaklarýný, fatura / rotalar, üretim sipariþleri (MRP mantýðý ile oluþturulan), ve stok / alýmlarý için ana veritabaný olarak görev yaptý. Bu veri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others