Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » stok kontrolu karar ak emas


ASP Karar
ASP modeli iþ dünyasýna teknolojinin faydalarý kolayca gönderilebilmesi gerekiyor gümüþ mermi uzun bir çizgi, son. Bu makalede, bir ASP seçilmesi ile ilgili düþünceleri ile birlikte ASP modeli düþünmelisiniz olmadýðýný belirlemek için bazý basit kurallar saðlar.

stok kontrolu karar ak emas  Katalizörler,ev iþ,B2B endüstriyel,B2B pazar,tedarik zinciri otomasyonu,B2B tedarik zinciri yönetimi,B2B portalý,B2B tedarik zinciri < > B2B reklam,üreticileri,katalizör,giyim eþyasý imalatý,tedarik zinciri yazýlým çözümleri,tedarik zinciri yürütme,üretim planlama,B2B Döviz Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » stok kontrolu karar ak emas


Kurumsal Karar Destek Satýcý içine Informatica Morphs
Informatica Corporation Özü uzun kurulu bir satýcý / / Yük (ETL) pazar alaný, "e-ticaret altyapýsý" için bir çözüm satýcý kendilerini morphed vardýr Transform. ABD Posta Servisi ve MX2 meta alýþveriþi giriþimi için bir kurumsal veri ambarý oluþturmak için kendi sözleþme ile birlikte, Informatica kendini yeniden keþfediyor.

stok kontrolu karar ak emas  Uygulama entegrasyonu,kurumsal uygulama entegrasyonu,bulut entegrasyonu,yazýlým geliþtirme þirketleri,katman çözümleri,sav entegrasyon,sistem entegrasyonu hizmetleri,eai satýcýlarý,eai ürünleri < > eai danýþman,Siebel entegrasyon,özel yazýlým geliþtirme,yazýlým geliþtirme,eai web hizmetleri,B2B entegrasyonu,eai araçlarý Devamı…
Yapý karþý al - Uzun Vadeli Karar
Daha fazla seçenek ve fonksiyon derinliði sunan yazýlým endüstrisi ile, çok sýk kendi yazýlým bina bir þirketin fikri duymuyorum, ama seçenek hala tartýþýlmaktadýr ve bazý durumlarda geçerlidir. Bu tartýþýlýrken, kurumsal genellikle tamamen artý ve eksi puan tüm dizi deðerlendirilmesinde baþarýsýz olur.

stok kontrolu karar ak emas  (hesaplarýna sipariþ yönetimi alacak, stok, satýþ analizi, vb) ana dosya ve iþlem düzeyde, temel bakým (fiyat listesi, terimler, standart mesaj, vb), herhangi bir yer çok daha fazla. Bir paket eksik ve ne paketinden mevcuttur ne listesi yeni sistem saðlamalýdýr anlamak için birlikte alýnmasý gerekir. Bu kombine liste kýsa ve uzun vadeli maliyet sürücüler. Bu maliyet belki deðiþtirme ve paketlenmiþ ürün yükleme, satýn alma maliyetine karþýlaþtýrýlmalýdýr. Yeni sistem Devamı…
ASP Uygulamalarý Sizin için mi? Bölüm 1: Karar faktörler
Pek çok Ýnternet sözleþmeler gibi, Uygulama Servis Saðlayýcýsý (ASP), gerçekten iki 'eski' kavramlarýnýn bir arada, anahtar uygulamalarý ve dýþ kaynaklý hizmet açýn. Bu alanlardan dersler çoðu saðlanan uygulamalarý ASP doðrudan uygulanabilir, ve bir kararlýlýk bir ASP uygulamasý düþünülmelidir konusunda yapýlmadan önce ayný sorularý birçok sordu ve cevaplanmasý gereken.

stok kontrolu karar ak emas  Barýndýrýlan yazýlým,sav saðlayýcý,hosting yazýlým,sav saðlayýcýlarý,uygulama servis saðlayýcýlarý,uygulama yazýlýmý saðlayýcýsý,sav þirketin,uygulama hizmetleri saðlayýcýsý,uygulama hizmeti saðlayýcýsý Model,sav uygulamalarý,uygulama hizmeti saðlayýcýsý,sav uygulama,web uygulama geliþtirme,asp net web uygulamasý,asp net geliþtiriciler Devamı…
Sizin Enterprise Deðer artýrýlmasý Geliþtirilmiþ Tedarik Zinciri Kararlarý
Stok ve tedarik zinciri esnekliði etrafýnda karar sürecinin iyileþtirilmesi gereken çabayý orantýsýz olan yakýn vadede sürdürülebilir, ölçülebilir faydalar götürmek olacaktýr.

stok kontrolu karar ak emas  yeterli olacaktýr. Burada nokta stok ve tedarik zinciri esnekliði etrafýnda karar sürecinin iyileþtirilmesi, pazarlama ve iþlem yetenekleri etkinliði en az düzeyde saðlayan gerekli. Bu alýnan kararlar çalýþtýrýlabilir olduðunu, tabii ki, kabul edilir. Birçok durumda, en önemli tedarik zinciri kararlar bile yeni sipariþ yönetimi için yürütme sistemleri, depo yönetimi, satýn alma, maliyet veya alacak hesaplarý olmadan, dava olabilir. Temel ticari iþlemler doðru ya da zamanýnda d Devamı…
Akýllý Talep Arz
Eðer tedarik zinciri iþ yapýyorsanýz, sað orada yerçekimi Newton yasasý ile arz ve talep, kendi eðilimlerine býrakýlýrsa, her zaman sorun size farklýlýðý ve almak eðiliminde olacaktýr öngören Murphy diðer hukuk duruyor. Misyonu yeterli zaman ve düzeltici satýþ ve operasyon çözümleri tasarlamak ve uygulamak için fýrsat saðlamak amacýyla, mümkün olduðunca önceden dengesizlikler tahmin etmektir akýllý arz ve talep planlama dünyasýna hoþ geldiniz. Peki olasý sorunlarý tespit ve eylemlerin sebep sonuç kolayca ölçülebilir bir ortak kabul edilen anahtar süreci göstergesi (KPI) aracýlýðýyla ifade etmek için bir sistem tasarlýyorsunuz? Dell'in operasyonlarý ve talep yönetimi eski müdürü tarafýndan bu makaleyi okuyun.

stok kontrolu karar ak emas  günün kaynaðý olarak ifade stok seviyeleri (FG-DSÝ) veya backorder gün onun ters doðal sonucu müþteri hizmet düzeylerini tanýmlamak için KPI olarak hizmet vermektedir. Bu yerine getirilmesi stratejide, müþterilerin sipariþ (yani, 24 saatten az) sevk olan kendi sipariþ ve anlýk haz almayý bekliyorum. FG-DSÝ veya backorder gün genel saðlýk yerine getirilmesi veya müþteri sipariþ karþýlamak için yeteneði iþaret ederken performans ölçüsü daha sonra dolgu oraný yüzde olur. Devamı…
Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði
Ýþ zekasý (BI) bu popülaritesi büyüdükçe geliþmektedir. BI içinde, tahmine dayalý analitik geleneksel analitik bir kayma var ve tahmine dayalý analitik ayrý yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr.

stok kontrolu karar ak emas  Tahmine dayalý analitik,iþ zekasý,BI,veri madenciliði,veri çekme Devamı…
CFO Ýstifa Etti gibi Manugistics Kazanç bir baþka Hit Alýr
15 Eylül 1999 07:45 ROCKVILLE, Md, Eylül 15 / PRNewswire / - Manugistics Group, Inc MANU bugün 31 Aðustos 1999 tarihinde sona eren dönem için üç aylýk gelir ve kazanç bildirdi. Ikinci çeyrek için, Manugistics 33.800.000 $ gelir elde. Þirket bir önceki yýl ayný çeyrekte, yaklaþýk 3.400.000 $ veya $ 6.0 milyon, ya da temel ve seyreltilmiþ hisse baþýna .23 net zarara karþýlýk temel ve seyreltilmiþ hisse baþýna .13 çeyrek için net zarar açýkladý .

stok kontrolu karar ak emas  sistemleri , tedarik zinciri stok , tedarik zinciri çözümleri , tedarik zinciri planlama yazýlým , tedarik zinciri planlama , tedarik zinciri yönetimi sistemi , tedarik zinciri stok yönetimi , tedarik zinciri optimizasyonu , tedarik zinciri yönetimi özgeçmiþ , stok tahmin , tedarik zinciri yönetimi çözümleri , envanter yönetimi , tedarik zinciri yönetimi çözümü , tedarik zinciri yönetimi teknolojisi , goldman sachs , tedarik zinciri , varlýk yönetimi , ev iþ , internet para , Devamı…
Aþýrý aktif ve Eski Envanter Handle bir Akýllý Yolu Var mý?
Þirketlerin en yüksek teklif veren envanter satmak olabilecek bir 24x7 intranet pazar kolaylýk düþünün. FreeFlow þirketlere ürünlerini satmak için alýcý bulmak ve envanter varlýk kurtarma artýrmak yardým, böyle bir iþ hizmet saðlayýcýsýdýr.

stok kontrolu karar ak emas   intranet pazar , ürün stok eðilim , PID , eBay orijinal ekipman üreticisi , OEM , üretim /> Aþýrý aktif ve Eski Envanter Handle bir Akýllý Yolu Var mý? P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Aþýrý risk envanteri sonuçta bir þirketin alt satýrýnda etkiler. Þirketlerin yeni ürün geliþtirme ve tanýtým daha odaklý çünkü Ama, aþýrý stok problemi nadiren bir önceliktir. Þirketler genellikle aþýrý stok boþaltmak için yüksek havai pazarlama promosyonlarý, indirim Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi Planlama Servis Parçalarý tehlikelerini önlemek
Önemli farklýlýklar yeni parça üretim tedarik zinciri ve servis ve yedek parça tedarik zinciri arasýnda var. Geleneksel, yeni ürün stok yöntemleri kullanan þirketler verimlilik ve etkinliðini artýrmak için fýrsat eksik.

stok kontrolu karar ak emas  þirketler   Geleneksel, yeni ürün stok yöntemlerle parçalarý önemli eksik   faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik için fýrsatlar,   kendi zararýna çalýþmýyor eðer. Bölüm   Kazançlý ama Riskli Satýþ Sonrasý Üç: Servis ve Yedek Parça SCM   serisi. Tablo   1 yeni parça üretim ve hizmet tedarik zincirleri farklý nasýl iþlediðini gösteriyor   ve farklý ihtiyaçlarýna hitap sistemleri gerektirir. Örneðin talep   (Stok devir) yeni ürünler için genellikle Devamı…
Küçük Ýþletmeler Ýçin ERP Giden Yol, Bölüm 2: ERP Yazýlým deðerlendirilmesi
ERP ararken araþtýrma aþamasýnda geçtiniz, bir sonraki büyük adým deðerlendirme sürecidir. Seçimi: bunun sonunda, son aþamada kullanýlacak ihtiyaçlarýnýza en uygun bir ürün kýsa, olmalýdýr.

stok kontrolu karar ak emas  Erp satýcýlarý,pazar araþtýrmasý,ERP pazar payý,ERP satýcý,erp çözümleri,üst ERP satýcýlarý,pazar istihbaratý,sektör analizi,küçük iþletme ERP < Küçük iþletmeler için> erp,erp yazýlým satýcýlarý,adaçayý erp,erp karþýlaþtýrma,çevrimiçi erp,Web erp,erp ürünleri Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others