Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i


Bu analiz
Kurumsal uygulamalar uzun iþletmelerin gerekli verileri toplamak ve doðru kiþilere teslim için gerekenleri vermekteyiz. Satýþ ve pazarlama uzmanlarý daha iyi müþterilerine hizmet ve tüm müþterilerin etkileþimlerine anlayýþlar toplamak için doðru araçlarý ile yetkilidir Þimdi, sormak soru Sýrada nedir? Biz Kurumsal uygulamalar ve Analytics arasýnda sýký entegrasyonu cevaba bakýnýz.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i    bile en acemi kullanýcýlar tarafýndan geçici veri eriþimi ve rapor oluþturma. Çevrimiçi   Analitik iþleme (OLAP) araçlarý: bilgisayar tabanlý teknikler kullanýlýr   eðilimleri analiz ve çok boyutlu görünümleri kullanarak iþ analizi gerçekleþtirmek için   iþ verilerinin. Çevrimiçi   Transaction Processing (OLTP) platformlar: Bilgisayar sistemleri tasarlanmýþtýr   ve veri analizi yapmak için inþa. Çevrimiçi   Analitik Ýþleme Platformlarý (OLPP): Devamı…
Petrol ve Gaz Sektörü (Arama ve Üretim) için ERP
The model of ERP systems for the upstream oil and gas sector addresses the particularly specialized business model of this industry. It is common practice for companies, individuals, and government...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i


Demantra güvenliðini daha fazla giriþim finansmaný
Demantra için deðerli sermaye aktarmak için özel sermaye firmalarýn istekli þirket için iyi konuþuyor ama ayný zamanda CPFR lehine güçlü bir oy olduðunu.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i          Gönüllü Inter-sanayi tarafýndan yayýnlanan ve Yenileme (CPFR) yönergeleri         Ticaret Standartlarý organizasyon (VICS). CPFR bir metodoloji hangi         ticaret ortaklarý müþteri için fikir birliði tahminleri bina iþbirliði         emir ve ikmal emir. Demantra finansman bu turda kullanmayý planlýyor         satýþ ve pazarlama kapasitesini geniþletmeye devam ve yeni teþvik etmek         ürün geliþtirme Devamı…
Kalite Güvence: Sen Kabul Testleri gelen Gerekenler Nasýl Gidilir
Kuruluþunuz ile yeni bir sistem entegre iþ kalbinde, yeni fýrsatlar ve yeni riskler yerleþtirir. Biz düþünce ve müzakere bu þekli kabul testleri bakmak ve bu yeni sistemin nasýl deðerlendiriyorsunuz nasýl etkilediðini.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  tedarikçi býrakýrsanýz, her iki taraf kaybeder. Eðer sözleþme bir garanti dönemi inþa edebilir. Bu süre genellikle sermaye öðeleri garanti çok daha kýsadýr. Yazýlým uygulanan ayný terim genellikle ay veya hafta içinde ölçülür ise hiç deðilse bir özellik ya da araç üzerinde bir garanti süresi, yýl içinde ölçülen olabilir. Daha iyi bir terim kabul dönem ve bu terminoloji de altta yatan ortaya gerçeði;. Kabul süre sonra kadar, edinen sorunlarý çözmek için Devamı…
Deðiþim Harekete
Ýnsanlarýn deðiþime direnç olduðunu haber deðil. Eylemsizlik, evrenin kurallarýndan biri, insanlar hem de nesneler için de geçerlidir. Performansýný artýrmak isteyen pek çok kuruluþ, insanlar tarafýndan sunulacak direnç miktarýný altýnda-tahmin edilerek ayrýlmak geldi. Bu makale dikkate deðiþtirmek için direnç alýr deðiþim harekete bir yöntem sunuyor.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  edilerek ayrýlmak geldi   insanlar tarafýndan sunulan direnç miktarý. Bazen direnci   aktif, kasýtlý deðiþikliði uygulamaya bu çabalarý zarar.   Bazen direnci, pasif olduðu insanlar aðýz doðru kelimeleri ama   þeyler eski yol yapmaya devam. Ve neden olmasýn? Deðiþiklik yapmak zordur. Bu kadar   rahatsýz. Ve bu çaba bir sürü alýr.   Bilinç ve Yetkinlik Ben   sýklýkla düþünüyorum zaman yýl önce gördüm öðrenme ile ilgili bir model düþünüyorum Devamı…
Veri madenciliði hakkýnda Truth
Bu iþletmeler ihtiyatlý olmasý artýk zorunludur. Veri artan hacmi ile, geleneksel analitik teknikler deðerli veri keþfetmek mümkün olmayabilir. Sonuç olarak, veri madenciliði teknolojisi önem kazanmaktadýr. Burada veri madenciliði süreci anlamak için bir çerçevedir.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  madenciliði karþýlaþtýrýlmasý , diðer taraftan, hem kolay deðildir. Bir temel nedeni de çalýþma-matematik ve bilgisayar bilimleri iki ayrý þube ait olmasýdýr. Veri madenciliði veri baþka gizli veya bilinmeyen desen keþfetmek için büyük miktarda veri (gigabayt veya terabayt) keþfetmek içerirken, istatistik bir model oluþturulmasý ve temel teorisini desteklemek ya da eksikliði kurmak ya kanýt saðlayarak bir hipotez teyit ile ilgilidir Aksine bir kanýt. Sonuç olarak, en Devamı…
NAPM Deðiþikliði Spotlight koyar
TEC VP, James F. Dowling "Deðer" anlamý üzerinde Bugün Yönetimi (NAPM) dergisi Satýnalma Satýnalma Ulusal Birliði alýntý. Alýntý kelimelerin anlamlarý anlayýþý zamanla nasýl deðiþtiðini baðlamýnda oldu.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  özel çözümler arýyoruz. Sen tarafsýz gerekir         Bu TEC makalelerde ifade gibi ürünler ve satýcýlarý, deðerlendirilmesi.          Ýhale         Uzmanlarý da gibi genel bilgi siteleri yararlanabilir:          www.TechnologyEvaluation.Com         ve www.Capterra.Com. Bayiler         müþteri ve umudu Ýhale Uzmanlarý bulmak gerekir         siteleri ve aktif satýþ niþan baþlamadan önce bir iliþki kurmak Devamı…
Informatica E-Ýþ için Heads
Informatica Corp (Nasdaq: INFA) bugün Etkisi Yazýlým edinimi, e-iþ deðer zinciri için analitik uygulamalarý konusunda lider bir saðlayýcý duyurdu. Informatica çýkarlarýnýn bir havuzu olarak kabul edilecektir bir hisse senedi iþlem kabaca 80 milyon Etkisi Yazýlým kazanýyor. Satýn alma e-iþ B2B için paketlenmiþ analitik uygulamalarý konusunda lider bir saðlayýcý olmak için Informatica en düþüncelerini gerçekleþtirmek iþaretler.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  Yazýlým (þu anda Informix tarafýndan satýn alýnmadan) gibi rakipler,,   Computer Associates ve sagent Teknoloji.    Kullanýcý   Öneriler   E-iþe dahil müþteriler parçasý olarak Informatica çözümü düþünmelisiniz   satýcý umutlarý uzun bir liste. Bu göreceðiz ne kadar iyi Informatica   kendi PowerCenter ve PowerMart ile entegre Etkisi Software in çözümü var   ürün. Onlar için Etkisi ile OEM anlaþmasý oldu göz önüne alýndýðýnda   1999 en, entegrasyon Devamı…
PeopleSoft KOBÝ'ler için Hunt Katýldý
Küçük ve orta ölçekli iþletmeler (KOBÝ) için özel çözümler sunan tüm Tier 1 oyuncularla, orta piyasasýnda önemli þamata olmuþtur. PeopleSoft son zamanlarda duyurular ile mücadeleye katýlýr.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  olmuþtur         görünüþte SAP tarafýndan kabul (Daha fazla bilgi için, SAP bakýn         ) Düþük-End Battleground Big kazançlar iddia ediyor. Görünen o ki PeopleSoft         davayý takip edecek ve bir dikey çözüm genel bakmalýsýnýz         gelecekte durumu duyurular. gibi         bir özetleyelim, iþ uygulamalarýnda baþarý önemli faktörler         Küçük ve orta pazar segmentinde dikey uygulama fiyat, hýz, Devamı…
SMB Showdown için Muhasebe
Larry Blitz, TEC Satýcý Showdown serisinin editörü deðilim. Tam Yazýlým Kuzey Amerika (Tam Yazýlým bir bölümü) ve Infor: Bugünün Showdown iki büyük kurumsal kaynak planlamasý (ERP) ve birbirlerine, kafa kafaya karþý (SMB) orta ölçekli iþ küçük satýcýlarý için muhasebe çukurlarý.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  bu Hollanda ana þirket tarafýndan satýn önce ilk Macola denir Tam Yazýlým Kuzey Amerika adý verilen bir ABD bölümü vardýr, çok uzak ABD topraktan olduðunu endiþe. Bu Andover, Massachusetts merkezli oluyor. sayýsý 40 fazla Her iki geniþ uluslararasý destek alýnarak var. Bu iki satýcýlarý bir ofis var olmayan bir ülkede veya bölgede yaþýyoruz, bu bir yere oldukça uzak dayak yolu kapalý yaþýyoruz söylemek adil. Web sitesi http://www.exactsoftware.com http://www.infor.com/ Devamı…
Sigortalar için New Market
Bazý sigorta þirketleri artýk sisteme karþý þirketleri korumak politikalarý, að ve web sitesi güvenliði kayýplarý sunuyoruz. Ne bu politikalarýn kendi standart Genel Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamýnda alamadým þirketler sunuyorsunuz?

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  Sigorta güvenlik,güvenlik açýðý deðerlendirmesi,müteahhitler sigorta,Ucuz ev sahibi sigorta,ticari iþ sigorta,güvenlik izleme,güvenlik açýðý testi,inþaat sigortasý,kamyon sigorta < > ev sigorta,ticari mülkiyet sigortasý,penetrasyon testleri,van sigorta,kargo sigorta,ticari sigorta,saðlýk sigortasý küçük iþletme Devamı…
IBM Aletleri içine Linux Bastýrýyor
IBM Corp Pazartesi günü að bilgisayar terminalleri çizgisini þimdi alternatif yazýlým sistemi Linux üzerinde çalýþtýrabilirsiniz söyledi.

taraf ndan kabul reddi ve yak n etkinli ini analiz yetene i  istemci pazarýna da IBM tarafýndan daha büyük bir itme bir parçasýdýr   mevcut NS 300 ile 1000 ürün yükseltme. Biz   inanýyorum Linux aletleri durumu, cihaz piyasalarda büyümeye yardýmcý olacak    özgür bir iþletim sistemi yüklü olan için maliyet avantajlarý var özellikle. Bazý   tahminler, aletleri 3-5 yýl içinde bilgisayar satmak olacaktýr, bu büyüme olmalýdýr   Linux tabanlý (genel Windows tabanlý) makineleri için beklenen düþük fiyatlar ile yardýmcý. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others