Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » temel gereksinimler


Paket Uygulamalarý için Gereksinimler Tanýmý
Eðer özellikle büyük paket sistemleri, ERP, EAM ve CRM yazýlýmý, her þeyi kapsayan bir kapsamý olan gereksinimlerini tanýmlama hakkýnda nasýl gidiyor ve hala proje ekibi, kullanýcý topluluðu ve üst yönetim için ihtiyaçlarýný karþýlamak? O anda iplik plakalarýn tüm tutmaya çalýþýyorum sirk rakip bir denge var. Bir proje planý bir yönü, baþka daha önemli olduðunu söylemek zor olsa da doðru ve eksiksiz yazýlým tarafýndan yerine getirilmesi gereken ihtiyaçlarý tanýmlayan uygulama ve yazýlým uzun ömürlü genel baþarýsý için çok önemlidir. Bu makale gereksinimleri tanýmlayan ve plakalar iplik tutmak için bir mantýksal iþlem özetlenmektedir.

temel gereksinimler  Paket Uygulamalarý için Gereksinimler Tanýmý teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Paket Uygulamalarý için Gereksinimler Tanýmý Joe Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments Yerinde bir þirketin yazýlým beklentilerini ayarlar ve özel durumlarda çalýþmasý için ne kadar belirtir nerede yazýlým ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi olduðunu. Bu, bu iþlem de ilk giriþimi olmamalýdýr. Paket seçimi sürecinin bir parçasý Devamı…
Süreç Sektörleri için Temel Yaşam Döngüsü Yönetimi
The Product Data Management (PDM) Knowledge Base covers the base foundation of PLM for the process (or recipe-based) manufacturing industries. It covers design and product-related aspects of PLM i...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » temel gereksinimler


Satýþ Eðitimi Gereksinimler tanýmý ve Teknoloji Þirketleri Baþarý Teklif talepleri Rolü
En iyi þirket ihtiyaçlarýna karþýlayan bir etkinlik servis saðlayýcý seçiminde ilk adým (ESP) bir ihtiyaç tanýmý geliþtirmektir. Teklif isteði olarak kullanýldýðýnda, gereksinimlerini tanýmlama güçlü deðerlendirme ve müzakere bir araç olabilir.

temel gereksinimler  bir kýsa bir listesi: Temel Satýþ Eðitimi Gereksinimler 1. Eðitim amaçlarý Hedefleri Öðrenme Ýstenen sonuç (katýlýmcý baþýna örneðin satýþ artýþý, daha önce daha az indirim kapanýþ fiyatlarý) Kriterleri ve sonuç ölçmek için yöntemler 2. Temel varsayýmlar Þu anda ne metodoloji, süreç ve prosedürler kullanýyorsunuz? Satýþ zaten ne biliyor kuvvet nedir? Bireysel ve toplam güçlü ve zayýf yönleri nelerdir? Alanlarda eðitim gerektirir ne þirketin satýþ yöntemi Devamı…
Temel ERP - Onun Ýþlevsel Kapsam
Muhasebe / finans, üretim, daðýtým ve insan kaynaklarý / bordro - ERP uygulamalarý bir kuruluþun temel iþ süreçlerini optimize etmek için tasarlanmýþtýr.

temel gereksinimler  Temel ERP - Onun Ýþlevsel Kapsam tedarik zinciri þirketi , tedarik zinciri programý , tedarik zinciri yazýlým çözümleri , tedarik zinciri yönetimi yazýlýmlarý , erp çözümleri , proje yönetimi dersleri çevrimiçi , proje Kiralama þablonlarý , proje yönetimi eðitimi çevrimiçi tedarik zinciri yönetim þirketleri , scm yazýlým , tedarik zinciri yönetim sistemleri , online proje yönetimi yazýlýmý , proje yönetim aracý , tedarik zinciri yönetimi yazýlým , erp sistemleri , Devamı…
Temel Tedarik Zinciri
Bir kez bir rekabet avantajý elde etmek için bir yol olarak görülen Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), þimdi Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bir mantýklý ve gerekli uzantýsý olarak algýlanmaktadýr. Nedenleri: Birincisi, geleneksel ERP sistemleri þirketler giderek rekabetçi iþ ortamýnda yanýt için geliþmiþ planlama araçlarý gerekli eksikliði. Ýkinci olarak, iþlem gücü ve veri iletimi geliþmeler farklý kuruluþlar verimli ve düþük maliyetle iletiþim saðlamak. Son olarak, satýcýlar SCM ve ERP tamamlayýcý niteliði gözlemledik ve ürün suit konsolidasyon ilgileniyoruz.

temel gereksinimler  Temel Tedarik Zinciri teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Temel Tedarik Zinciri Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Tedarik Zinciri Yönetimi vs Kurumsal Kaynak Planlama SCM kez bir rekabet avantajý elde etmek için bir yol olarak görülüyordu , þirketler artýk ERP mantýklý ve gerekli uzantýsý olarak algýlamaya baþlýyor. Ayrýca üst ve alt ticaret ortaklarý (yani, tedarikçiler ve müþteriler) dahil etmek Devamı…
Açýk Kaynak Fount de talep: Talep Eðilimler merkezli A Primer
Biz Ücretsiz ve açýk kaynak yazýlým (FOSS) için talep amansýz artýþ tanýk olarak, birçok kuruluþ FOSS temel toplamak için henüz. Bu seri küresel müþteri talep eðilimleri tecelli gibi iþletme için temel vurgular.

temel gereksinimler  ikinci gözden nedenleri. A Temel Arkaplan bana bu makalede kullanýlan bir çift açýsýndan dikkat edelim, kaynak kodu ve proje . Bu apaçýk ortada ama insanlarýn çoðunluðu için þartlarý tam olarak olaðan deðildir. Kaynak kodu bir yazýlým programcý sanatý anlamýna gelir. Programcý kullandýðýmýz yazýlým olur kodu, yazar. Kaynak kodu insanlarýn bir programda sorun (hata) düzeltmek ve programýn yeni sürümlerini oluþturmak için deðiþtirmek budur. Bu makalede kullanýlan Devamı…
Yazýlým Seçim Süreci Kavramý bir kanýtý var mý? Part Two: Avantajlarý, Dezavantajlarý ve Sonuç
Kavram (POC) bir kanýtý proje baþarýsýzlýk riski nispeten yüksek olan seçim sürecinin bir parçasý olarak tamamlanmalýdýr. Risk iki temel deðiþken ile ölçülebilir. Bu deðiþkenler gereksinimleri ve seçimi / uygulama ekibi uzmanlýk düzeyi karmaþýklýðý vardýr. Daha karmaþýk sistem gereksinimleri, büyük bir POC elde edilen yarar.

temel gereksinimler  olarak tamamlanmalýdýr. Risk iki temel deðiþken ile ölçülebilir. Bu deðiþkenler gereksinimleri karmaþýklýðý ve seçimi ve uygulama ekibi içinde uzmanlýk düzeyi. Daha karmaþýk sistem gereksinimleri, büyük bir POC elde edilen yarar. Karmaþýklýk uygulanan modülleri, uyarlama miktarý, arayüzler sayýsý ve dönüþtürülecek veri miktarý ve kalitesi sayýsý ve yapýsý ile ölçülür edilebilir.   uygulanacak olan modül sayýsý olarak (örneðin, bir mali sadece uygulama Devamı…
Kurumsal Uygulamalar için Teslimat ve Fiyatlandýrma Modelleri Eðilimler: Fiyatlandýrma Seçenekleri
Kurumsal yazýlým ürünlerinin lisans ve daðýtým temel artan geleneksel kadar ön ücretleri vardiya, iþlem baþý ve hatta baþarý bazlý fiyatlandýrma geçiyor.

temel gereksinimler  yazýlým ürünleri teslim bir temel artan geleneksel kadar ön ücretleri vardiya, iþlem baþý ve hatta baþarý bazlý fiyatlandýrma yapýyoruz. Özellikle büyük, daha kurulan þirketlerin BT bütçeleri eksikliði küçük iþletmeler ve baþlatýlmasý için popüler alternatiflerdir. Bu modellerde, küçük þirketler iþ geniþledikçe daha fazla ödeme, daha düþük girdi maliyeti için yazýlým edinebilirler. Ayný zamanda, ilk nesil uygulama servis saðlayýcýlarý tarafýndan yaþanan Devamı…
Sonuç Sonuç Ekonomide Kaynak
Bir sonuç ekonomiye hareket ticaretin temel unsurlarý radikal deðiþiklikler kapsar. Bu alýcý ve satýcý-bir þeyler satýn alma ve satýþ sonuçlarý alýþ ve satýþ için. Hem de adýna düþünme yepyeni bir yol gerektirir

temel gereksinimler  sonuç ekonomiye hareket ticaretin temel unsurlarý radikal deðiþiklikler kapsar. Bu alýcý ve satýcý-den þeyler satýn alma ve satýþ sonuçlarý alýþ ve satýþ için . Hem de adýna düþünme yepyeni bir yol gerektirir Bu ürün sunumlarýný aslýnda ne kurallar yeniden yazar, gereksinimlerin belirlenmesi süreci, sözleþmeler, satýþ modelleri, nakit akýþ modelleri ve servis ve destek anlamýný. Bu temelde alýcý ve satýcý arasýndaki iliþkiyi deðiþtirir. Geleneksel Ekonomi Devamı…
Bir Saðlayýcýnýn Çözüm Fiyat Optimizasyon ve Yönetim Bazlar Kapaklarý nasýl
Zilliant müþterileri kendi piyasalarýn fiyat yanýtýn bir anlayýþa ve daha karlý fiyatlandýrma içine bu çevirmek saðlayan çözümler nelerdir? Zilliant Hassas Fiyatlandýrma Suite fiyatlandýrma sürecinin her adýmý için tasarlanmýþ farklý çözümler kapsar.

temel gereksinimler  , veri ambarlarý , temel performans göstergesi , KPI , çevrimiçi analitik iþleme , OLAP , sayý kartlarý , yöneylem araþtýrmasý , VEYA , bui /> Bir Saðlayýcýnýn Çözüm Fiyat Optimizasyon ve Yönetim Bazlar Kapaklarý nasýl P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Zilliant, bir veri tabanlý fiyat yönetimi yazýlýmý saðlayýcýsý, satýcýnýn özel, bilime dayalý Hassas Fiyat segmentasyonu dayalý iþletmeler için bir fiyatlandýrma paketi geliþtirdi TM ve Dinamik Veri Devamı…
Inovis QRS kapýþ tarafýndan PIM içine Delves Bölüm Üç: QRS Arkaplan
Inovis ve QRS artýk kombine iþ için umutlarý gözden geçirirken, bu son on iki ay içinde gelirlerinde yaklaþýk 66.000.000 $ (USD) temsil eden QRS iþ, var olan EDI-VAN bileþeni sürekli bir düþüþ bekliyor kabul olabilir.

temel gereksinimler   belge bilgi yönetimi , temel pim , bilgi yönetimi ürün , ana veri yönetimi , pim programý , pim çözüm pim çözümler , pim pencere , ürün veri yönetimi , ürün veri yönetimi yazýlýmý , ürün bilgi yönetimi , ürün bilgi yönetimi veri merkezi , ürün bilgi yönetimi pim , ürün bilgi yönetimi yazýlým , ürün bilgi yönetimi sistemi , ürün bilgi yönetimi sistemleri , yazýlým yönetimi , sistemleri bilgi yönetimi /> Inovis QRS kapýþ tarafýndan PIM içine Delves Bölüm Devamı…
Scala A Omurga þeyden biraz göre çok daha fazla gösterir Bölüm 3: Zorluklar ve Kullanýcý Öneriler
Scala tarafýndan sunulan deðer teklifi artan talep ve küresel KOBÝ pazarýnda Scala sunan kabul oluþturmak için iyiye iþaret gerekse de, bu vahþi rekabet ortamýnda geliþmek için devam etmek için üstesinden gelmek için birçok zorluklar olacaktýr.

temel gereksinimler   çok uluslu,         ve bazý temel CRM iþlevselliði. Ayrýca etkileyici sürükle içerir         ve ilgili SAP Kurumsal Portal mevcut iþlevleri amaçlayan         meþhur SAP R / 3 karmaþýklýðý ve iþlevselliði bu hafifletilmesi         yerine hedef bir avantaj (ve korkunç daha bir yükümlülük haline gelmiþtir         de) KOBÝ geçmiþte kaldý. Azalan gelirleri göz önüne alýndýðýnda, SAP muhtemeldir         (ayný þekilde Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others