Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » veri ak emas seviye 1 orne i


E-Ticaret SAP Yeni Seviye: mySAP.com
SAP rol tabanlý iþ portallarý iþlevsellik ekler.

veri ak emas seviye 1 orne i  7. Ýlk Adým, 2000), veri ve donaným çözümleri    Oracle: (TEC Haber Analizi makalesine bakýn   IBM 8 Aralýk 1999), ve geliþtirmek için ortaklýklar tarafýndan SAPed alýr   web geliþtirme çözümleri tabanlý. Böylece   orta ölçekli ERP pazarýnda için küçük bir rekabetçi web tabanlý bir çözüm maruz kalmaktadýr   SAP tarafýndan birlikte diþli. SAP pazar payý yakalamak için hareket açýkça   iþ sektörüne geliþen iþ. Biz daha fazla müþteri bekliyoruz Devamı…
ERP for Services (Non-manufacturing)
A multinational consulting company specializing in industrial automation turned to TEC for help selecting an enterprise resource planning (ERP) solution to replace its legacy system—a patc...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » veri ak emas seviye 1 orne i


Büyük Veri Hakkýnda
Orada "büyük veri" ne kadar büyük ile ilgili bir fikir birliði olmayabilir, ama birçok kiþi veri bu büyük miktarlarda yönetmek bir meydan okuma temsil ettiði katýlmýyorum. TEC araþtýrma analisti Jorge Garcia büyük veri çözümleri sunan büyük veri, onu yönetmek için farklý yollar ve büyük satýcýlarý çevreleyen temel sorunlarý anlatýlýr.

veri ak emas seviye 1 orne i  Büyük Veri Hakkýnda Büyük Veri Hakkýnda Jorge García - Temmuz 5, 2013 Read Comments Orada büyük veri terabayt ve hatta sýrasýna göre veri hacimleri ile olan-bazý þirketler anlaþma petabayt-ama birçok kiþi katýlmýyorum deðil ne kadar büyük ile ilgili genel bir fikir birliði olduðunu, bu büyük miktarlarda yönetmek bir veri bir sorun teþkil etmektedir. Geleneksel iliþkisel veritabanlarý ve sistemleri artýk yeterli. zaman biz büyük verilerle uðraþýyoruz söylemek adil Devamı…
SAP Lighthammer ile Bitki Seviye Liderlik Nailed mý?
Eski sadýk birleþik uygulamalar ortaðý Lighthammer edinimi baðlantý ve üretim tesisi performansý görünürlük SAP yeteneklerini güçlendirir. Ancak, bu aþamada, kendi baþýna çok katma sektöre özel atölye iþlevsellik saðlamaz.

veri ak emas seviye 1 orne i  fazla bilgi için, Daðýnýk Veri için tutkal olarak Bitki Ýstihbarat görüyor musun? . Araçlarý, Sistem ve Otomasyon kullanarak (ISA) süreci imalat birlikte çalýþabilirlik için -95 standartlarý (düþük seviye endüstriyel kontrol seviyesi arayüz için geliþmekte olan bir standart [ ICL] daha fazla zemin sistemleri alýþveriþ için özel baðlantý bina karmaþýklýðýný azaltmak ve böylece) sonunda müþteri için zaman-deðer hýzlandýrmayý amaçlýyor iþ uygulamalarý, kod, Devamı…
SAS "Veri" in "E" koyar
SAS Institute Internet, veri madenciliði teknolojisi uygulamýþtýr. Þirket þirketler Web sörfçüleri davranýþýný analiz ve tahmin yardýmcý olacak ürünler piyasaya sürdü. Hedef müþteri çeþitli kaynaklardan gelen kurumsal veri geniþ hacimli ile biridir.

veri ak emas seviye 1 orne i  hakkýnda bilgi entegre bir veri madenciliði üründür         iþletme genelinde diðer bilgileri ile. Bu ürün kullanýr         Bu iþbirlikçi filtreleme ve sinir gibi veri madenciliði teknikleri sayýsý         aðlar, çok özel sorulara cevap ek olarak iþaret olabilir         tanýnan veya ilgili istendi olmayabilir kalýplarý.         paketinin üçüncü üyesi olan BT Hizmet Vizyon , daha önce mevcut         sunucu performansý ve Devamı…
Neden Sistemleri Fail - Kirli Veri çýkmaz
Verilerinizi gerçeði yansýtmamaktadýr, sistem etkili olamaz. Bir ticaret ortaðý kirli veri gösteren iþbirliði, günümüz dünyasýnda onlara yanlýþ bir mesaj veren ve bir iþbirliði ortaklýk çaðrýsýnda güven aþaðý düþürüyor.

veri ak emas seviye 1 orne i  Sistemleri Fail - Kirli Veri çýkmaz teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> Neden Sistemleri Fail - Kirli Veri çýkmaz Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Verilerinizi gerçeði yansýtmamaktadýr ise , sistem etkili olamaz. Bir ticaret ortaðý kirli veri gösteren iþbirliði, günümüz dünyasýnda onlara yanlýþ bir mesaj veren ve bir iþbirliði ortaklýk çaðrýsýnda güven aþaðý düþürüyor. Kirli Devamı…
Daha Senkronize Perakende B2B Veri GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret Bölüm: Olay Özeti
GXS, iþ e-ticaret öncü bir iþ, kanal yönetimi uzmaný HAHT Ticaret ile satýn duyurdu. Ancak, iyi bir tamamlayýcý uyum, geniþlemiþ müþteri tabaný ve geliþmiþ çapraz satýþ imkaný (özellikle mevcut müþterilere perakende sektöründe) raðmen, bazý zorluklarýn üstesinden gelmek gerekecektir ve daha ayrýntýlý bir strateji fleshed gerekecektir.

veri ak emas seviye 1 orne i  Daha Senkronize Perakende B2B Veri GXS Satýn Aldý HAHT Ticaret Bölüm: Olay Özeti iþ , e-ticaret karþýlaþtýrmak , tam e-ticaret , tanÛmlÛ e-ticaret , kolay e-ticaret , e-ticaret , e-ticaret avantajlarý , e-ticaret uygulamasý , e-ticaret uygulamalarý , e-ticaret temelleri , e-ticaret iþ , e-ticaret iþ modeli , e-ticaret iþ modelleri , e-ticaret iþ çözümleri , e-ticaret sepeti , e-ticaret zorluklarý , e-ticaret sýnýfý , e-ticaret þirketleri , e-ticaret þirketi , e-ticaret Devamı…
Bir CRM Sistemi Bir Veri Stratejisi Ýhtiyacý
Müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) sistemi müþteriler ve potansiyel ile her temas veri toplama, müþteri kazanma ve tutma desteklemek için doðal olarak deðerlidir. Veri Toplama, ancak, aslýnda bu verileri kullanarak için bir strateji izole edilemez. Burada özellikle kazanma ve tutma aþamalarýnda hem de uygun bir veri stratejisinin odak geliþmeye nasýl bir bilgi verir.

veri ak emas seviye 1 orne i  Bir CRM Sistemi Bir Veri Stratejisi Ýhtiyacý BEYÝN Otomotiv Çözümleri GmbH , BEYÝN Sanayi Solutions GmbH , BEYÝN Kuzey Amerika , web tabanlý Tedarik Zinciri Yönetimi , scm tedarik , EDI baðlantýsý , elektronik veri deðiþimi , Tedarikçi Yönetilen Envanter , smi , SupplyWEB 6.0 /> Bir CRM Sistemi Bir Veri Stratejisi Ýhtiyacý David McNamara - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ                  Az kullanýlan müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) sistemi - ya da bir Devamı…
Yalýn Üretim ulaþmak için nasýl
Yalýn üretim uzun zamandýr benimsenen inanýþ ve iþ süreçlerini bir kenara atmak için bir organizasyon gerektiren bir dönüþüm egzersizdir. Yalýn geçiþ ulaþmak için beþ ana adým müþteri talebine yanýt, faaliyetleri akýþ yapma, deðer akýþý haritalama, deðer tanýmlanmasý ve sürekli iyileþtirme vardýr.

veri ak emas seviye 1 orne i  akýþý sinyalleri ve gerekli veri toplama için tedarikçiler ve ticaret ortaklarý ile iþbirliði anlaþmalarý teþvik kaldýraç ürün teknolojisi. Bu þeffaflýðý artýrmak ve tüm tedarik zinciri boyunca stok kamçý etkileri önlemek olacaktýr. Iyi bir örnek müþteri teslimat programý gibi bir tekrarlayan zamanlama tekniði olacaktýr (CDS), bir veya ayrýk kez ya da süresi bölümleri için bir iþlem çeþitli yerlere bir veya birkaç madde için tekrarlayan taleplerini destekleyen. Bu Devamı…
Made2Manage için TEC Hýzlý Kýlýf
Made2Manage küçük ve orta ölçekli ayrýk, mühendis-to-sipariþ ve yapmak-için sipariþ üreticileri için üretim yönetimi konusunda uzmanlaþmýþ. Made2Manage için bu Hýzlý Kýlýf onun Kurumsal Ýþ Sistemi dikkate kuruluþlar yönlediriyor özlü arka plan bilgileri saðlar.

veri ak emas seviye 1 orne i  veya iki nokta için veri giriþi çok sayýda noktalarý azaltmak ve böylece operasyonlarýnda görünürlük kazanmak için Kurumsal Ýþ Sistemi satýn þirketleri örnekleridir. Kurumsal Ýþ Sistemi onlarý envanter onlar, bir anda fazla stok olarak taþýmak zorunda aþaðý onlarýn in-üretim maliyetlerini tutmak, müþterilerine vaat teslim tarihleri ​​uygulamak, ve müþterilerine tam emir alamadým böylece döner yardýmcý olur daha duyarlý bir þekilde. Sorunlar ve Gelecek Devamı…
Web Test Test Peyzaj Deðiþti
Yazýlým test satýcýlarý ittifaklar ve aslýnda hizmet ve Ýnternet içeriðinin teslim destekleyen satýcýlarý ile ortaklýklar oluþturuyoruz. Bu nedenle test Ýnternet uygulamalarý gerçekleri iki örneði in lavabo yok: Mercury Interactive Akamai Technologies ile stratejik bir ittifak kurdu ve Segue ilk Barýndýrma Hizmetleri Ortaðý olarak NaviSite imzaladý.

veri ak emas seviye 1 orne i  Doðrulama           veritabanlarý ve arasýnda gidip gelen bilgilerin doðruluðunu onaylamak için           sunucu       Buna ek olarak ,         Segue en eCScale teknolojisi gibi birçok simüle ile test etmek için izin verir         bir að olarak eþzamanlý kullanýcý destekleyebilir. NaviSite         Hosted Hizmetleri Ortaðý programý için mükemmel bir seçimdir, dedi Stephen         Segue Butler, baþkaný ve Devamı…
Legacy Veri dikkat - Bu Lethal Olabilir
Iki vaka çalýþmalarý ve bazý pratik öneriler - Legacy veri pahalý yeni bir uygulama için ölümcül olabilir.

veri ak emas seviye 1 orne i  Legacy Veri dikkat - Bu Lethal Olabilir Legacy Veri dikkat - Bu Lethal Olabilir Jan Mulder - Temmuz 5, 2013 Read Comments Dikkat         Legacy Veri Bu Lethal Olabilir          Seçme         Yazar - Ara         Mulder                                     - 23 Aðustos 2002          Giriþ         vadeli eski çok uygulamalar için kullanýlýr. Örneðin, uygun         FOLDOC sözlük, miras: bir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others