Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » veri ak emas seviyesi 2 ornekleri


KOBÝ'ler için Muhasebe: Giriþ seviyesi Sistemleri Ötesinde Bir Çözüm Red Wing Yazýlým
Birçok SMB þirketleri giriþ seviyesi bir sistem teklifler daha fazla iþlevsellik gerekir, ancak daha yüksek uç ürün için 15.000 $ (USD) ya da daha fazla ödeme yapmayý göze alamaz, ne de gerçekten bu ürünlerde bulunan karmaþýklýðý gerekiyor. Red Wing Software'in Turning bu pazarda iyi oynar iyi bir orta piyasa ürünüdür.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  bölüme gitmek için izin verir. Kullanýcýlar bile bir Sipariþ Giriþi ekranýndan mevduat kabul edebilir. Turning da hafif imalat ve fiyat aralýðýndaki diðer ürünlere üstün üretim planlama özelliklere sahiptir. Çoðu ürün meclisleri destek Örneðin, Turning bir adým daha bu kavramý alýr. Kullanýcýlarýn takip edilmesi gereken olaylar dizisi listelemek üretim planlarý oluþturmanýza olanak saðlar. Bir emir böyle bir tablo ve uygun sandalye gibi bir dizi oluþturulmasý için ç Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » veri ak emas seviyesi 2 ornekleri


SAS "Veri" in "E" koyar
SAS Institute Internet, veri madenciliði teknolojisi uygulamýþtýr. Þirket þirketler Web sörfçüleri davranýþýný analiz ve tahmin yardýmcý olacak ürünler piyasaya sürdü. Hedef müþteri çeþitli kaynaklardan gelen kurumsal veri geniþ hacimli ile biridir.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  hakkýnda bilgi entegre bir veri madenciliði üründür         iþletme genelinde diðer bilgileri ile. Bu ürün kullanýr         Bu iþbirlikçi filtreleme ve sinir gibi veri madenciliði teknikleri sayýsý         aðlar, çok özel sorulara cevap ek olarak iþaret olabilir         tanýnan veya ilgili istendi olmayabilir kalýplarý.         paketinin üçüncü üyesi olan BT Hizmet Vizyon , daha önce mevcut         sunucu performansý ve Devamı…
Gerçek zamanlý Veri Ambarý Evrimi
Gerçek zamanlý veri ambarlarý bazý kuruluþlar yaygýndýr. Bu makalede, gerçek zamanlý veri ambarý ile ilgili temel kavramlarý gözden ve kuruluþunuzda BT çözüm bu tür ihtiyacý olmadýðýný belirlemenize yardýmcý olur.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  Gerçek zamanlý Veri Ambarý Evrimi iþ zekasý , veri çekme , veri iþleme gelecek , neden veri ambarý , veri ambarý ürünleri , build veri ambarý tarihi , veri ambarý eðitim , veri ambarý güvenliði , veri ambarý veritabaný , veri ambarý veri mart , veri ambarý kavramý /> Gerçek zamanlý Veri Ambarý Evrimi Jorge García - Temmuz 5, 2013 Read Comments Gerçek zamanlý Veri Ambarý Evrimi Jorge Garcia - 23 Aralýk 2009 anlama Gerçek zamanlý Sistemleri Bugün, gerçek zamanlý bilgi Devamı…
Veri Kalitesi: Maliyet veya Kar?
Veri kalitesi bir þirketin alt-line ve müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) stratejisi doðrudan sonuçlarý vardýr. Set beklenti ve tesis veri yönetimi prosedürleri, biz uygulamalar ve kötü veri kalitesi olumsuz etkisini azaltmaya yardýmcý araçlarý inceleyeceðiz bu genel yaklaþým ve þirket politikalarý ötesine bakmayý. Arayüz Yazýlým gibi bazý CRM uygulama saðlayýcýlarý kesinlikle ciddiye veri kalitesi almýþ ve bazý veri kalitesi sorunlarý çözme katkýda bulunmaktadýr.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  Veri Kalitesi: Maliyet veya Kar? veri ambarý ve veri madenciliði , veri ambarý veri madenciliði , veri depolama yazýlýmý /> Veri Kalitesi: Maliyet veya Kar? Kevin Ramesan - Temmuz 5, 2013 Read Comments Piyasasý Genel olarak   Geçen yýl, TEC veri kalitesi hakkýnda makaleler bir dizi yayýnladý. ( Poor   Veri Kalitesi Para bir Atýk araçlar ;   E-Ticaret Baþarý Veri Kalite gizli Rolü , ve, Sürekli   Veri Kalitesi Yönetimi:. Sýfýr Gecikme Ýþ Analytics Taþý )   Bu kez bizim Devamı…
Nasýl Bazý ERP Bayiler kanýtlanmýþ - siðiller ve TümBölüm 2: Sonuçlar
Bu ETO orta boy üretici için yeni bir seçim niþan bir vaka çalýþmasý kapsamýnda iki, biz Oracle, JD Edwards, SAP ve ürünlerinin iddia edilen iþlevselliðini göstermek için kendi yeteneði bakýmýndan IFS deðerlendirmek.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  edinin. Tabanlý         karar modeli veri Yukarýdaki analiz, müþteri baþardý         açýkça satýcýlarý ayýrt ve güçlü ve zayýf yönlerini ortaya çýkarmak için         her biri. Tam bir, belgelenmiþ komut dosyasý yerine baþka avantajlarý         senaryo süreci kayda deðer þunlardýr:             iyi yerleþtirilmiþ satýcý hala kriterleri yaklaþýk 25% karþýlamak için baþarýsýz oldu             hemen. Bu Devamı…
Mend On JD Edwards; This Time For Real OlabilirBölüm 2: Pazar Etki
Bir küçük-orta ölçekli iþletmeler sadece en verimli þekilde ve en az gerekli kaynaklarý kullanarak bir ürün üretmek ve teslim etmek isteyen, bu nedenle, küçük þirketler bir süreç olarak planlama ve uygulama düþünün. JD Edwards bulmacanýn birçok parça çözmüþtür.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  zaman alacaktýr uyumlu mimarileri, veri haritalama teknolojisi ve bu nedenle potansiyel uygun entegrasyon. Ayrýca, þu anda sadece bir büyük iþ iþlem düzeyinde entegrasyon var -, Satýþ Sipariþ iþleme (hangi, gibi muhasebe için envanter yönetimi pek çok alt düzey entegrasyon noktalarýný gerektirir, ve kredi kontrol) için SFA diðer ederken süreç entegrasyonlar Planlama Talep için gibi, Ýletiþim Merkezi, ve Configurator 2002 yýlýnda beklenmelidir. Neredeyse iyi ifade sektöre özel Devamı…
Küçük Ýþletmeler Ýçin ERP Giden Yol, Bölüm 2: ERP Yazýlým deðerlendirilmesi
ERP ararken araþtýrma aþamasýnda geçtiniz, bir sonraki büyük adým deðerlendirme sürecidir. Seçimi: bunun sonunda, son aþamada kullanýlacak ihtiyaçlarýnýza en uygun bir ürün kýsa, olmalýdýr.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  RFPs-avantajý yoluyla toplanan kullaným verileri DSSes kolayca yüzlerce veya kriterleri binlerce iþleyebilirsiniz ve derecelendirme için satýcýlarý kovalamak gerek kalmamasýdýr. Farklý ürünler arasýnda karþýlaþtýrmalar yapýlýr ve grafik araçlarý karar vericiler çeþitli seçenekler arasýndaki temel farklýlýklarý anlamak için izin verir. olabilir En Ýyi Uygulamalar DSSes zaman kullanma Verimli DSSes kullanmak için , dikkate almanýz gereken birkaç þey var: • ürünleri Devamı…
Tam Yazýlým akýllýca Devralmalar Payýnýn ile Devam Ediyor
Kararlý ve ihtiyatlý ürün geliþtirme giriþimleri sayesinde, Tam Yazýlým küçük ve orta ölçekli pazarda ciddi kurumsal olarak kendini gösterir, ve küresel tabaný büyüyor.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  ürün geliþtirme oluþur. Sürekli veri ve süreç entegrasyonu geliþtirmek ve mantýklý pazar kapsama alanýný geniþletmek ve insan kaynaklarý uzmanlýk kazanmak için ürünler ekleyerek belirlediði, temel ürün geniþletmek belirli teknolojiler dahil etmek istiyor. Diðer bir deyiþle, satýcý, ürün ayak izi ve dünya çapýnda operasyonlarýný geniþletmeye devam edeceðiz. Son yýllarda yeni ofisler açýlmasý ve yeni ürün geliþtirmeleri lansmaný da dahil olmak üzere bazý Devamı…
IBM ve Deutsche Telekom 100 Terabyte veri ambarý için planlar duyurun
Perþembe 16 Aralýk 1999 tarihinde, International Business Machines tarafýndan yapýlan duyuruya göre, IBM, dünyanýn en büyük veri ambarý monte Alman telekomünikasyon hizmetleri þirketi Deutsche Telekom ile çalýþýyor. Tamamlandýðýnda, depo Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM) uygulamalarý için kullanýlmak üzere, 100 müþteri terabayt ve arama kayýtlarý kadar içerir.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  Deutsche Telekom 100 Terabyte veri ambarý için planlar duyurun telekomünikasyon að , telekomünikasyon saðlayýcýlarý , telekomünikasyon hizmetleri , telekomünikasyon yazýlým , telekomünikasyon çözümleri , telekomünikasyon kablolama , telekomünikasyon taþýyýcýlarý , telekomünikasyon þirketleri , , telekomünikasyon deregülasyon , telekomünikasyon ekipmanlarý , telekomünikasyon büyüme , telekomünikasyon sektöründe , telekomünikasyon bilgi , telekomünikasyon altyapýsý , Devamı…
Karþýlaþtýrýlmasý Ýþ Zekasý ve Veri Entegrasyonu Best-of-cins Saðlayýcýlarý 'Özü Dönüþümü ve Çözüml
Özü iki tür dönüþümü ve (ETL) satýcýlarý yük vardýr. Geliþmiþ ETL iþlevsellik saðlamak best-of-cins veri entegrasyonu satýcýlarý, veri temizleme ve bütünlüðü üzerinde artan bir odak var ise iþ zekasý (BI) satýcýlarý, onlarýn genel BI çerçevesi içine ETL iþlevi entegre.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  Karþýlaþtýrýlmasý Ýþ Zekasý ve Veri Entegrasyonu Best-of-cins Saðlayýcýlarý Özü Dönüþümü ve Çözümler Yük Karþýlaþtýrýlmasý Ýþ Zekasý ve Veri Entegrasyonu Best-of-cins Saðlayýcýlarý Özü Dönüþümü ve Çözümler Yük Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ ekstresinin alaka dönüþtürmek ve yük (ETL) bileþenleri ve nasýl iþ zekasý uymasý (BI), bir ilk gerekir anlamak için veri entegrasyonu baþarýlý iþ kararlarý saðlamak temiz, doðru Devamı…
Daha fazla veri Temizleyiciler oluyor
Westboro, Mass 29 Kasým 1999 Cuma - Ateþli Software, Inc (Nasdaq: ARDT) Bugün, Firstlogic, Inc, þirketler veritabaný pazarlama verileri temizlemek ve birleþtirmenize yardýmcý olur idCentric veri kalitesi yazýlým geliþtirici ile stratejik ortaklýk duyurdu veri ambarý ve e-iþ uygulamalarý. Firstlogic müþteri veri kalitesi araçlarý ve Ardent en DataStage Suite arasýnda bir baðlantý geliþtirmek ve destekleyecek ortaklýk anlaþmasý altýnda.

veri ak emas seviyesi 2 ornekleri  Daha fazla veri Temizleyiciler oluyor Daha fazla veri Temizleyiciler oluyor M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti    Westboro, Mass 29 Kasým 1999 Cuma - Ateþli Software, Inc (Nasdaq: ARDT),   önde gelen global veri yönetim yazýlýmý þirketi, bugün stratejik açýkladý   Firstlogic, Inc, idCentric veri kalitesi geliþtirici ile iþbirliði   þirket veritabaný pazarlama verileri temizlemek ve konsolide yardýmcý yazýlým,   veri ambarý ve e-iþ uygulamalarý. Ortaklýk Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others